Invånares uppgifter

Fastighetsägaren bör ha en skriftlig utredning över det nuvarande avloppsreningssystemet. Dessutom bör det finnas bruks- och underhållsanvisningar till systemet. Systemet bör även skötas enligt anvisningarna och man bör föra dagbok över åtgärder som man har gjort. Avloppsvattnet bör behandlas så att det uppfyller reningskraven som lagstiftningen och kommunen fastställt.

OBS! Ifall det nuvarande systemet inte uppfyller förordningens uppställda reningskrav, bör det förnyas!

Tidtabellen för förnyandet av systemet beror på fastighetens plats. På grundvatten- och strandområden (högst 100 m från strandlinjen) är tidsfristen 31.10.2019. Utanför dessa områden förnyas systemet i samband med övrig reparation som gäller vattensystemen och kräver lov eller som förlänger byggnadens livscykel. De gammalmodiga system (två eller tre slambrunnar och utlopp) uppfyller inte reningskravet och de bör förnyas. Läs mera om när avloppsvattensystemet förnyas.

MITT AVLOPPSVATTENSYSTEM SKALL FÖRNYAS, VAD SKA JAG GÖRA NU?

  1. Gör en beskrivning av det nuvarande avloppssystemet samt bruks- och underhållsanvisningar av systemet. För dagbok över användningen och service
  2. Ta reda på om man håller på att utvidga avloppsnätverket till ditt område eller om det är möjligt att bygga ett gemensamt reningsverk för avloppsvattnen med grannarna.
  3. Om inte punkt 2 är möjligt, kontakta kommunen och en planerare för att få anvisningar för tillståndsförfarandet.
  4. Tillsammans med planeraren, laga en plan för förnyandet av systemet. Ta hand om att flere alternativ gås igenom vid planeringsskedet.
  5. Ansök om åtgärdstillstånd från kommunen för förnyandet av avloppsvattensystemet.
  6. Låt systemet byggas. På grundvatten- och strandområden är tidsfristen 31.10.2019. På övriga områden senast i samband med övriga renoveringar. Systemen som orsakar risk för miljöförorening eller som är söndriga saneras genast.
  7. Följ bruks- och underhållsanvisningarna. Utför kontroller och service enligt dem. Vid behov använd experter.