Liiton työryhmät

Liiton työryhmät käsittelevät toimialaansa liittyviä käytännön tehtäviä kehittäen yhdistysten ja henkilökunnan toimintaa. Ryhmät myös valmistelevat asioita ja tekevät aloitteita hallitukselle. Työryhmissä hyödynnetään alueellisten vesiensuojeluyhdistysten asiantuntemusta ja niillä on merkittävä rooli Liiton toiminnassa sekä jäsenyhdistysten yhteistyön toteuttamisessa.

Toiminnanjohtajat, työvaliokunta

Toiminnanjohtajat muodostavat Liiton työvaliokunnan, joka valmistelee asioita hallitukselle sekä myös toteuttaa hallituksen päätöksiä Liiton toiminnanjohtajan tukena. Toiminnanjohtajat käsittelevät kokouksissaan yhdistysten ja Liiton toiminnan kannalta ajankohtaisia ja muita käytännön asioita. Toiminnanjohtajien vastuulla on myös Aquarius-lehden sisällön suunnittelu.

Vesistö- ja kunnostustyöryhmä

Vesistö- ja kunnostustyöryhmän tehtävät ovat:

 • hyvien tarkkailu- sekä kunnostus- ja hoitokäytäntöjen kehittäminen ja
  edistäminen sekä vaikuttaminen valtakunnallisiin ohjeistuksiin
 • valmistella tarvittaessa aihealueeseen liittyviä koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia

Vesistö- ja kunnostustyöryhmään kuuluu kunkin jäsenyhdistyksen vesistötarkkailuja sekä kunnostusselvityksiä ja -hankkeita toteuttavia asiantuntijoita, jotka välittävät aihealueen tietoa yhdistysten muille toimijoille. Ryhmä jakoi tietoa vesistökunnostusverkoston toiminnasta ja tapahtumista. Yhdistyksen vesistöasiantuntijat pitivät useita esityksiä verkoston vuosiseminaarissa. Vesistö- ja kunnostustyöryhmän vetäjänä toimi v. 2017 Jukka Koski-Vähälä Savo-Karjalan vsy ry:stä.

Puhdistamotyöryhmä

Puhdistamotyöryhmän tehtävät ovat:

 • arvioida, vertailla ja jakaa käytössä olevia toimintatapoja puhdistamoiden tarkkailuissa eri yhdistysten toiminta-alueilla
 • kommentoida ja antaa kehitysehdotuksia valmisteilla oleviin jätevesiin liittyviin viranomaisohjeistuksiin
 • kannustaa vesihuoltolaitosten ja puhdistamonhoitajien toiminnassa mahdollisimman hyvään puhdistamojen käyttöön ja hoitoon ympäristönsuojelun parhaaksi

Puhdistamotyöryhmän puheenjohtaja on Jukka Lammentausta, Kokemäenjoen vesistön vsy ry

Hajajätevesityöryhmä

Hajajätevesityöryhmän tehtävät ovat:

 • koordinoida ja kehittää yhdistysten haja-asutuksen jätevesiin liittyvää yhteistoimintaa
 • vastata liiton haja-asutuksen jätevesiin liittyvien neuvontamateriaalien ylläpidosta ja
  tuottamisesta

Hajajätevesineuvonnan laajentuessa ryhmän toimintaan on pyritty saamaan mukaan edustajia jokaisesta yhdistyksestä. Ryhmän kokouksiin ja sähköpostitse toteutettuun asioiden valmisteluun ja kommentointiin ovatkin voineet osallistua kaikki yhdistyksissä hajajätevesiasioiden parissa työskennelleet henkilöt. Ryhmän puheenjohtajuus siirtyi vuonna 2018 Jaana Pönniltä Minttu Peuraniemelle (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry).

Laboratoriotyöryhmä

Laboratoriotyöryhmän tehtävät ovat:

 • yhdistysten laboratorioyhteistyön kehittäminen
 • neuvonta ja koulutus
 • tiedottaminen ja kokemusten vaihto laboratorioiden välillä laitteista ja menetelmistä
 • uusien menetelmien käyttöönottoon liittyvien erityiskysymysten käsittely
 • lausuntojen antaminen uusista keskeisimpiä määrityksiä koskevista standardiehdotuksista
 • laadunvalvonta
 • yhteistyö ympäristöhallinnon kanssa erityiskysymyksissä
 • työsuojeluun liittyvien asioiden selvittäminen

Laboratoriotyöryhmän puheenjohtaja on Satu Henriksson, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Mikrobiologityöryhmä ja kemistityöryhmä

Laboratorioryhmän rinnalla toimi lisäksi mikrobiologiryhmä, jonka tehtävät ovat:

 • kokemusten vaihto mikrobiologisista menetelmistä ja tiedottaminen laboratorioiden välillä
 • uusien menetelmien käyttöönottoon liittyvien erityiskysymysten käsittely
 • laadunvalvonta
  Vastaavasti kemistityöryhmän tehtäväksi on määritelty:
 • kemialliseen analytiikkaan ja laitteistoihin liittyvien erityiskysymysten käsittely

Mikrobiologityöryhmän puheenjohtajana toimii Satu Henriksson Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry:stä.

IT-työryhmä

IT-työryhmän tehtävät ovat:

 • koordinoida vesiensuojeluyhdistysten yhteisen tietojärjestelmän V2L:n kehittämistä ja toimivuutta
 • IT-yhteistyön kehittäminen

IT-työryhmän puheenjohtaja on Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry.

Toimistotyöryhmä

Toimistotyöryhmän tehtävät ovat:

 • kirjanpitoon, laskutukseen ja palkanlaskentaan sekä muihin toimistotehtäviin liittyvien tehtävien
  kehittäminen
 • toimistohenkilökunnan kokemusten vaihto menettelytavoista
 • vierailujen sekä neuvottelupäivien järjestäminen, erityisesti Liiton koulutuspäivien yhteisen
  osuuden suunnittelu.

Toimistotyöryhmän vetäjä on Tiia Palm, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmän tehtävät ovat:

 • ympäristönäytteenottajien sertifiointikoulutuksen koordinointi ja ylläpito
 • Liiton jäsenyhdistysten kenttähenkilökunnan ylläpito- ja jatkokoulutus

Liitolla on voimassa seuraavat ympäristönäytteenoton sertifiointikoulutukseen liittyvät
koulutusluvat:

 • ympäristönäytteenoton peruskurssi (vuoteen 2017 saakka)
 • vesi- ja vesistönäytteet erikoistumisosio (vuoteen 2017 saakka)

Koulutustyöryhmän puheenjohtaja on Taina Korpiharju, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Velvoitetarkkailujen laatutyöryhmä

Vuonna 2015 toimintansa aloittaneen laatutyöryhmän keskeinen tehtävä on vesiensuojeluyhdistyksissä toteutettavan ympäristönäytteenoton ja muun kenttätyöskentelyn sekä niiden tulosten raportoinnin laadunvarmistus. Tähän tehtävään liittyen ryhmässä päivitetään yhteistyössä erilaisia kenttätyöskentelyyn liittyviä menettelytapaohjeita, sovitaan laadunvarmistukseen liittyvistä auditoinneista sekä keskustellaan laaduntarkkailuohjelmien sisällöstä. Ryhmässä on sovittu yhteisestä auditointiohjelmasta.

Pohjavesiryhmä

Marraskuussa 2016 perustettiin Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n yhteisten koulutuspäivien
yhteydessä pohjavesityöryhmä. Pohjavesityöryhmän tehtäviä ovat mm.

 • Pohjavesinäytteenoton yhteinen laadunvarmistus.
 • Tiedon- ja kokemuksenvaihto pohjaveden laadun tarkkailuista ja uusimmista pohjavesiin liittyvistä tutkimus- ja mittausmenetelmistä.
 • Tiedottaminen ryhmän sisällä ajankohtaisista asioista (lainsäädäntö, koulutuksen ja seminaarit, tutkimushankkeet).
 • Maaperään ja pohjavesiin liittyvien lausuntojen valmistelu yhdessä ja keskinäinen kommentointi.
 • Omien pohjavesikoulutusten suunnittelu.

Pohjavesityöryhmän vetäjä on Anna-Liisa Kivimäki, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Hanketyöryhmä

Koulutuspäivien 2016 yhteydessä ideoitu hanketyöryhmä päätettiin virallisesti perustaa hallituksen kokouksessa 19.12.2017. Ryhmän vetäjäksi nimettiin Matti Vaittinen Saimaan vesiensuojeluyhdistyksestä.

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

liitto(at)vesiensuojelu.fi