Työryhmät

Toiminnanjohtajat, työvaliokunta

Toiminnanjohtajat muodostavat Liiton työvaliokunnan, joka valmistelee asioita hallitukselle sekä myös toteuttaa hallituksen päätöksiä Liiton toiminnanjohtajan tukena. Toiminnanjohtajat käsittelevät kokouksissaan yhdistysten ja Liiton toiminnan kannalta ajankohtaisia ja muita käytännön asioita. Toiminnanjohtajien vastuulla on myös Aquarius-lehden sisällön suunnittelu.

Vesienhoito­työryhmä

Vesienhoitotyöryhmän tehtävänä on vesien- ja merenhoidon suunnitelmien arviointi. Ryhmän puheenjohtajana toimii Heli Jutila Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Puhdistamo­työryhmä

Puhdistamotyöryhmän tehtävät ovat:

 • arvioida, vertailla ja jakaa käytössä olevia toimintatapoja puhdistamoiden tarkkailuissa eri yhdistysten toiminta-alueilla
 • kommentoida ja antaa kehitysehdotuksia valmisteilla oleviin jätevesiin liittyviin viranomaisohjeistuksiin
 • kannustaa vesihuoltolaitosten ja puhdistamonhoitajien toiminnassa mahdollisimman hyvään puhdistamojen käyttöön ja hoitoon ympäristönsuojelun parhaaksi

Puhdistamotyöryhmän puheenjohtaja on Jukka Lammentausta, Kokemäenjoen vesistön vsy ry

Laboratorio­työryhmä

Laboratoriotyöryhmän tehtävät ovat:

 • yhdistysten laboratorioyhteistyön kehittäminen
 • neuvonta ja koulutus
 • tiedottaminen ja kokemusten vaihto laboratorioiden välillä laitteista ja menetelmistä
 • uusien menetelmien käyttöönottoon liittyvien erityiskysymysten käsittely
 • lausuntojen antaminen uusista keskeisimpiä määrityksiä koskevista standardiehdotuksista
 • laadunvalvonta
 • yhteistyö ympäristöhallinnon kanssa erityiskysymyksissä
 • työsuojeluun liittyvien asioiden selvittäminen

Laboratoriotyöryhmän puheenjohtaja on Heli Urpalainen Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:stä.

Mikrobiologi­työryhmä ja kemisti­työryhmä

Laboratorioryhmän rinnalla toimi lisäksi mikrobiologiryhmä, jonka tehtävät ovat:

 • kokemusten vaihto mikrobiologisista menetelmistä ja tiedottaminen laboratorioiden välillä
 • uusien menetelmien käyttöönottoon liittyvien erityiskysymysten käsittely
 • laadunvalvonta
  Vastaavasti kemistityöryhmän tehtäväksi on määritelty:
 • kemialliseen analytiikkaan ja laitteistoihin liittyvien erityiskysymysten käsittely

Ryhmän puheenjohtajana toimii kemian osalta Anna-Liisa Heikkilä Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy:stä ja mikrobiologian osalta Sofia Seittenranta-Vekkeli Kymen ympäristölaboratorio Oy:stä.

IT-työryhmä

IT-työryhmän tehtävät ovat:

 • koordinoida vesiensuojeluyhdistysten yhteisen tietojärjestelmän V2L:n kehittämistä ja toimivuutta
 • IT-yhteistyön kehittäminen

IT-työryhmän puheenjohtaja on Henri Koponen, Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy.

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmän tehtävät ovat:

 • ympäristönäytteenottajien sertifiointikoulutuksen koordinointi ja ylläpito
 • Liiton jäsenyhdistysten kenttähenkilökunnan ylläpito- ja jatkokoulutus

Liitolla on voimassa seuraavat ympäristönäytteenoton sertifiointikoulutukseen liittyvät
koulutusluvat:

 • vesiympäristön biologinen näytteenotto

Koulutustyöryhmän puheenjohtaja on Juha Niemi, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry.

Vesistö- ja kunnostus­työryhmä

Vesistö- ja kunnostustyöryhmän tehtävät ovat:

 • Velvoitetarkkailun kehittäminen, ympäristönäytteenoton ja muun kenttätyöskentelyn sekä niiden tulosten raportoinnin laadunvarmistus ja kunnostusmenetelmien tutkimuksen ja käytäntöjen seuranta.
 • Tarkkailu- sekä kunnostus- ja hoitokäytäntöjen kehittäminen ja edistäminen sekä vaikuttaminen valtakunnallisiin ohjeistuksiin

Vesistö- ja kunnostustyöryhmään kuuluu kunkin jäsenyhdistyksen vesistötarkkailuja sekä kunnostusselvityksiä ja -hankkeita toteuttavia asiantuntijoita, jotka välittävät aihealueen tietoa yhdistysten muille toimijoille. Vesistö- ja kunnostustyöryhmän puheenjohtajana toimii Katja Pellikka Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Teemaryhmät

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelu­ryhmä

Ryhmän tehtävänä on maankäytön vesistövaikutusten tutkimuksen ja käytäntöjen seuranta. Ryhmän puheenjohtajana toimii Jukka Koski-Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistyksestä.

Hajajätevesi­ryhmä

Hajajätevesiryhmän tehtävät ovat:

 • koordinoida ja kehittää yhdistysten haja-asutuksen jätevesiin liittyvää yhteistoimintaa
 • vastata liiton haja-asutuksen jätevesiin liittyvien neuvontamateriaalien ylläpidosta ja
  tuottamisesta

Ryhmän asioiden valmisteluun voivat osallistua kaikki yhdistyksissä hajajätevesiasioiden parissa työskentelevät henkilöt. Ryhmän puheenjohtaja on Tiia Velin Saimaan vesiensuojeluyhdistyksestä.

Pohjavesiryhmä

Pohjavesiryhmän tehtäviä ovat mm.

 • Pohjavesinäytteenoton yhteinen laadunvarmistus.
 • Tiedon- ja kokemuksenvaihto pohjaveden laadun tarkkailuista ja uusimmista pohjavesiin liittyvistä tutkimus- ja mittausmenetelmistä.
 • Tiedottaminen ryhmän sisällä ajankohtaisista asioista (lainsäädäntö, koulutuksen ja seminaarit, tutkimushankkeet).
 • Maaperään ja pohjavesiin liittyvien lausuntojen valmistelu yhdessä ja keskinäinen kommentointi.
 • Omien pohjavesikoulutusten suunnittelu.

Pohjavesityöryhmän puheenjohtaja on Teemu Poutiainen Savo- Karjalan Ympäristötutkimus Oy:sta.

Kalaryhmä

Kalaryhmä valmistelee mm. kalastukseen ja koskikunnostuksiin liittyviä asioita. Ryhmän puheenjohtaja on Juha-Pekka Vähä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Toimistoryhmä

Toimistoryhmän tehtävät ovat:

 • kirjanpitoon, laskutukseen ja palkanlaskentaan sekä muihin toimistotehtäviin liittyvien tehtävien
  kehittäminen
 • toimistohenkilökunnan kokemusten vaihto menettelytavoista
 • vierailujen sekä neuvottelupäivien järjestäminen

Toimistoryhmän vetäjä on Tiia Palm, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry