Anslutning till avloppsnätet

Fördelar med att ansluta sig till avloppsnätet:

  • Belastningen leds utanför den egna tomten, till och med bort från hela byaområdet och de närliggande vattendragen
  • Avloppsvattenreningen sker i en större enhet, som har ett bra reningsresultat och där det finns professionell underhållspersonal.
  • Utöver avloppsnätverk finns det också ofta möjlighet till rent vatten samt i många vattenandelslagsprojekt även fiberkabel.
  • Underhållsarbete rör ledningen på tomten och den eventuella pumpen, men man behöver inte övervaka reningsprocessen.

Avloppsnätverk finns ofta i större tätorter, på detaljplanerade områden samt i vissa byar. Från den egna kommunen kan man fråga om anslutningsmöjligheter till avloppsnätverket. Många kommuner har även utvecklingsplaner för vattentjänsterna, där det framgår bl.a. till vilka områden vatten- och avloppsnätet kommer att utvidgas och var invånarna självständigt, på frivillig grund, kan utvidga nätverket till exempel genom ett vattenandelslag. Byggandet av ett avloppsnätverk blir förmånligare än fastighetsvisa system, ifall bosättningen eller de anslutna ligger tillräckligt tätt i förhållande till byggnadskostnaderna, vilka i sin tur beror på egenskaperna i terrängen. En tumregel kan vara att det bör finnas minst fem fastigheter på en kilometer eller 20 fastigheter per kvadratkilometer.

Ett vattenandelslag kan bygga ett nätverk på eget initiativ

Ett vattenandelslag är en organisation grundat för att ordna vattentjänster för sina medlemmar. Andelslaget kan vara tillfälligt eller bestående. Ett tillfälligt vattenandelslag är vanligen grundat för att påskynda byggandet av vattentjänster till området och dess livslängd kan vara 2-10 år, varefter verksamheten fortsätter som en del av en större anläggning som är verksam på området. Ett bestående vattenandelslag fungerar som ett vattentjänstverk på sitt område och det kan också ha ett eget reningsverk och en egen vattentäkt. Byggandet av ett reningsverk kan kräva miljötillstånd och anläggandet och underhållet av samt produktion av hushållsvatten vid en vattentäkt är också förknippat med många skyldigheter. Ifall vattenandelslaget betjänar över 50 personer eller ifall avloppsvattenmängden är över 10 m3 , eller för dess nätverk fastställda verksamhetsområde, räknas det som vattentjänstverk.

Ifall man funderar på ordnande av gemensamma vattentjänster lönar det sig att först kontakta kommunen och vattentjänstverket. Kommunen uppskattar projektets teknisk-ekonomiska möjligheter att förverkligas och hjälper till med att driva projektet framåt. Ifall kommunen förespråkar projektet, lönar det sig att ta kontakt även med den regionala NTM-centralen. NTM-centralen beviljar understöd för vattentjänster. Det är möjligt att få 10 – 30 % i bidrag för planerings- och byggkostnader. För att ansöka om bidrag behövs en sökande (andelslaget bör alltså vara bildat) och en översiktsplan för byggande av avloppet. Det lönar sig att fråga om hjälp av kommunen för att göra översiktplan och även för att fråga om eventuellt andra bidrag. Från kommunen och från NTM-centralen får man oftast också hjälp från sakkunniga.