Vaikuttaminen

 

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry vaikuttaa osallistumalla vesiensuojelua edistävien toimikuntien työskentelyyn ja antamalla lausuntoja muun muassa mietinnöistä ja lakiesityksistä.

Lisäksi liitto tekee esityksiä ja aloitteita, joilla voidaan kehittää vesien käyttöön liittyviä organisaatioita sekä vesilainsäädäntöä.

 

Lausunnot ja kannanotot

 

2020

Liitto antoi vuoden 2020 aikana viisi lausuntoa:

 

Helmikuussa eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausunto koskien hallituksen esitystä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvästä asetuksesta maatalousmaan kipsikäsittelyn mahdollistavasta tuesta.

Toukokuussa ympäristöministeriölle lausunto koskien hallituksen esitystä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamista. Kyse oli lähinnä lain tulkinnasta viljelijöille myönnettävän tuen osalta.

Kesäkuussa ympäristöministeriölle kaksi lausuntoa. Lausunnot liittyivät kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin sekä ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnettäviin valtionavustuksiin.

Joulukuussa lausunto ympäristöministeriölle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Seuraavien ympäristöministeriön Liitolta pyytämien lausuntojen suhteen, Liitto ilmoitti, ettei sillä ole niiden osalta lausuttavaa:

  • Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa -selvityksestä (kesäkuu 2020).
  • Vesienhoitoalueista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta (syyskuu 2020)
  • Luonnoksesta vesienhoidon järjestämisasetuksen muuttamisesta (syyskuu 2020)
  • Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta (lokakuu 2020)
  • Ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä (marraskuu 2020)

Kuitenkin ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä osalta Liiton kaksi jäsenyhdistystä, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys antoivat yhteisen lausuntonsa ministeriölle tammikuussa 2021.

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

liitto(at)vesiensuojelu.fi