LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Liitto antoi seuraavat viisi lausuntoa vuonna 2022:

 • 15.2.2022 Ympäristöministeriö. Lausunto kipsiasetuksen muutoksesta.
 • 8.4.2022 Lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin toimeenpanosta. (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi). Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
 • 5.5.2022 Ympäristöministeriö. Lausunto asetuksesta elinympäristöjen ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta.
 • 5.10.2022 Eduskunnan ympäristövaliokunta. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023, Pääluokka 35; Ympäristön- ja luonnonsuojelu.
 • 15.11.2022 Sosiaali- ja terveysministeriö. Lausunto asetusmuutoksista juomavesidirektiivin täytäntöönpanemiseksi.

2021

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton vuonna 2021 antamat lausunnot:

 • 19.4.2021 Ympäristöministeriölle. Lausunto Ruotsin meriympäristön toimenpideohjelmaehdotuksesta ja sen ympäristövaikutuksista.
 • 12.5.2021 Ympäristöministeriölle. Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi Helmi-ympäristöohjelmasta.
 • 10.9.2021 Maa- ja metsätalousministeriölle. Lausunto luonnoksesta Suomen CAP-suunnitelmaksi.
 • 16.9.2021 Ympäristöministeriölle. Lausunto Ympäristön tilan seurannan strategialuonnoksesta.

Liiton alueellisten jäsenyhdistysten omien alueidensa ELY-keskuksille vesien- ja merenhoitohoitosuunnitelmista antamien lausuntojen pohjalta Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto laati suunnitelmista koostelausunnon, jonka se lähetti 14.5.2021 Varsinais-Suomen, Etelä-Savon, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan vesienhoitoalueiden ELY-keskuksille.

Viiden Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön Liitolta pyytämien lausuntojen suhteen Liitto ilmoitti, ettei sillä ole niiden osalta huomautettavaa:

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsitystuen toteutusilmoituksen sisältövaatimuksista ja metsitystuen maksamiseen liittyvästä menettelystä, Norjan suomalais-norjalaisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja sen ympäristöselostus, Tanskan merialuesuunnitelmaluonnos ja sen ympäristöselostus, luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi, Luonnos valtioneuvoston asetukseksi elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021–2030 myönnettävästä valtionavustuksesta.

2020

Liitto antoi vuoden 2020 aikana viisi lausuntoa:

Helmikuussa eduskunnan ympäristövaliokunnalle lausunto koskien hallituksen esitystä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvästä asetuksesta maatalousmaan kipsikäsittelyn mahdollistavasta tuesta.

Toukokuussa ympäristöministeriölle lausunto koskien hallituksen esitystä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamista. Kyse oli lähinnä lain tulkinnasta viljelijöille myönnettävän tuen osalta.

Kesäkuussa ympäristöministeriölle kaksi lausuntoa. Lausunnot liittyivät kaupunkien vesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämistä koskeviin hankkeisiin sekä ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin myönnettäviin valtionavustuksiin.

Joulukuussa lausunto ympäristöministeriölle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Seuraavien ympäristöministeriön Liitolta pyytämien lausuntojen suhteen, Liitto ilmoitti, ettei sillä ole niiden osalta lausuttavaa:

 • Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa -selvityksestä (kesäkuu 2020).
 • Vesienhoitoalueista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamisesta (syyskuu 2020)
 • Luonnoksesta vesienhoidon järjestämisasetuksen muuttamisesta (syyskuu 2020)
 • Viron merialuesuunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta (lokakuu 2020)
 • Ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä (marraskuu 2020)

Kuitenkin ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä osalta Liiton kaksi jäsenyhdistystä, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys antoivat yhteisen lausuntonsa ministeriölle tammikuussa 2021.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010