Alternativ för fastighetsvis avloppvattenbehandling

Behandlingskraven för avloppsvatten är teknologineutrala i Finland. I lagstiftningen ställs alltså inga krav på vilken typ av reningsanläggning som bör användas, utan ger endast en nivå för hur mycket avloppsvattnet bör renas. Detta reningskrav kan uppfyllas genom många olika metoder och kombinationer av metoder. Separata behandlingsmetoder för toalett- och tvättvatten innefattar olika vattenfria och snålspolande toaletter och behandling av tvättvattnet (bild 1). Även på fastigheter utrustade med vattentoalett lyckas separat behandling genom att leda toalettvattnet till en sluten tank. Alternativen för behandling av allt avloppsvatten i samma system är bl.a. markbäddar, infiltrationer och minireningsverk (bild 2). När det gäller fastighetsvisa system är det bra att komma ihåg att

Bild 1. Alternativa system för separat behandlig av toalett- och tvättvatten inklusive förbehandling och slutdeponering. Svarta linjen: slam/avfall; blåa linjen: avloppsvatten.

Bild 2. Alternativa system för behandling av allt avloppsvatten i samma system inklusive förbehandling och slutdeponering. Svarta linjen: slam/avfall; blåa linjen: avloppsvatten.

Att planera ett avloppssystem är ett krävande jobb

Valet av ett system för fastigheten görs på basen av markens egenskaper samt kvaliteten och mängden avloppsvatten som uppkommer. Kommunvisa bestämmelser kan begränsa valet av metod. Att planera ett avloppssystem är ett krävande jobb, som det lönar sig att lämna över till proffs. Med hjälp av noggrann planering väljs ett för fastighetens behov lämpligt system, felinvesteringar undviks och man sparar pengar, både anskaffnings- och underhållskostnader. En professionell planerare betalar tillbaka sig själv genom ett långlivat system. Före förnyandet av avloppsvattensystemet är det ändå bra för varje fastighetsägare att bekanta sig med olika metoder.

Avloppsvattensystemet fortsätter ända till utloppet

Avloppsvattensystemet är en helhet, som även består av annat än avloppsvattnets behandling. Till avloppsvattensystemet hör:

  • inkommande avloppsröret från huset till systemet,
  • ventilationskonstruktioner,
  • avloppsvattnets behandlingssystem,
  • utgående avlopp,
  • provtagningskonstruktioner och
  • utloppsplats.

Ifall det är frågan om en befintlig fastighet och förnyande av dess avloppsvattensystem, ska speciellt ventilationskonstruktionerna, utloppsplatsen och avloppsrörens skick utredan och deras funktionsduglighet utvärderas. Man kan även använda det befintliga systemets delar, såsom slamavskiljare, i det nya systemet, men dess meningsfullhet beror långt på konstruktionernas ålder och skick. En avloppsvattenplanerare kan bedöma om det går att återanvända befintliga konstruktioner. Vid nya byggnader är planeringen av utloppsplatsen särskilt viktig, så att avledningen av det renade avloppsvattnet inte leder till olägenheter för grannar eller för den egna tomten.

Man bör kunna ta prover av avloppsvattnets behandling

Idag bör man vid behov kunna kontrollera avloppsvattenbehandlingens funktion genom att ta vattenprover. Provtagningsmöjlighet bör finnas både för systemets inkommande och utgående, renade avloppsvatten. Enklast löser man det genom att installera en provtagningsbrunn efter avloppsvattensystemet. Brunnen fungerar samtidigt som systemets kontrollbrunn. Det krävs dock inte att provtagning är en rutinåtgärd, utan det är frågan om att man vid behov kan uppfölja reningsresultatet. Ett sådant behov kan exempelvis vara uppföljning av fosforborttagningsförmågans försämring för en effektivisering av markreningen, utredning av miljöns eller brunnars föroreningsincidenter, samt övriga myndighetsfall. Ifall man tar ett prov av avloppsvattenbehandlingens funktion, är det bäst att göra det med hjälp av en sakkunnig. Vid vattenskyddsföreningen och vid kommunens miljöbyrå arbetar den här branschens yrkesverksamma.

Avloppsvattensystemet dimensioneras enligt dess livscykel

Ett fastighetsvis avloppsvattenbehandlingssystem dimensioneras alltid enligt fastigheten genom att beakta byggnadens hela livscykel. Utmanande är t.ex. byggnader som har en stor kvadratyta, där det endast bor några personer och där det i framtiden kan komma att bo en familj med många barn. Det planerade systemet bör kunna ändras vid förändringar i fastighetens användning. En bra tumregel är att dimensionera avloppsvattensystemet för åtminstone fem personer. Regn- och smältvatten får inte ledas till avloppsvattensystemet.