Toiminnanjohtaja

Hannu Moilanen
hannu.moilanen(at)vesiensuojelu.fi
050 321 5511

 

Liiton toimisto

liitto(at)vesiensuojelu.fi
Ratamestarinkatu 7 b  3. krs, 00520 Helsinki
Liittosihteeri Asko Särkelä
asko.sarkela(at)vantaanjoki.fi
050 381 4165

Liiton viestintä

Paula Luodeslampi
paula.luodeslampi(at)vantaanjoki.fi
044 767 1393

 

Laskutus

c/o Talouspalvelut TiMa Oy
Jani Tikkanen
jani.tikkanen(at)tima.fi
050 3512 568

LIITTO JA JÄSENYHDISTYKSET

Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto on alueellisten vesiensuojeluyhdistysten katto-organisaatio, joka edustaa jäsenyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin. Liitto antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä laatii kannanottoja vesien- ja ympäristönsuojelun kehittämiseksi

Alueelliset vesiensuojelu­yhdistykset

Alueellisten vesiensuojeluyhdistyksien toiminta-alueet kattavat lähes koko maan. Yhdistysten toiminnan tarkoituksena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua alueillaan. Joidenkin yhdistysten tehtäviin kuuluu myös ilmansuojelu.
Kuudella yhdistyksellä on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia testauslaboratorioita. Laboratorioilla on myös Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukainen hyväksyntä.


Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry /
Föreningen vatten. och luftvård för Östra nyland och Bårgå å rf

Runeberginkatu 17
06100 Porvoo
040 511 2216
www.vesi-ilma.fi

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys toimii lähes kaikilla ympäristönsuojelun ja -tutkimuksen osa-alueilla: ilma, vedet, metsät, maaperä, kasvit, eläimet, teollisuuspäästöt, ympäristökasvatus ja virkistyskäyttö sekä kansalliset ja kansainväliset hankkeet.

Yhdistyksen olemassaolon tarkoitus on lisäarvon tuottaminen. Toteutamme pääasiassa kehittelemiämme ajankohtaisia ja merkityksellisiä hankkeita, joita ei toteutettaisi ilman osaamistamme. Yksi toimintamme kulmakiviä on runsas tiedottaminen asenteiden muuttamiseksi ja todellisten ja näkyvien muutosten aikaansaamiseksi. Yhdistyksellämme on asiantunteva 15-jäseninen hallitus ja varsinaiseen toimialueeseemme kuuluvat itäisen Uudenmaan kunnat ja eteläisen Päijät-Hämeen kunnat Lahden seudulla.


Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry

Kurjenmutka 5
96900 Saarenkylä
040 513 1967
www.kemijoenvsy.fi

Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry on perustettu vuonna 1964 ja sen kotipaikkana on Rovaniemen kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on vesiensuojelun edistäminen toiminta-alueellaan. Toiminta-alue käsittää koko Kemijoen vesistön ja sen välittömään vaikutuspiiriin kuuluvan merialueen. Kemijoen vesiensuojeluyhdistys kokoaa eri toimijat keskustelemaan vesiensuojeluun liittyvistä kysymyksistä. Yleishyödyllinen yhdistys mm. toteuttaa erilaisia vesiensuojelua edistäviä hankkeita ja tiedottaa vesistön tilasta.

Yhdistyksen jäseninä on alueen kuntia ja muita toimijoita.


Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry

Appiukontie 14
40530 Jyväskylä
0400 614 273
www.k-svy.fi


Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Patamäenkatu 24
PL 265
33101 Tampere
03 246 1111
www.kvvy.fi

KVVY on perustettu vuonna 1961. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä -hoitoa. Yhdistyksen päätoiminta-alue on Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet ja yhdistyksen kotipaikka on Tampere. KVVY ry:n toiminta sisältää yleishyödyllistä yhdistys- ja hanketoimintaa.

KVVY:llä on nykyisin viisi toimipistettä: Tampereella, Porissa, Raumalla, Hämeenlinnassa ja Sastamalassa. Palveluksessamme on lähes 100 asiantuntijaa.  Tutkimuspalvelumme ovat monipuolisia sisältäen vesi-, vesistö- ja jätevesitutkimukset, kalastotutkimukset, biologiset eliö-, levä- ja kasvitutkimukset, jätetutkimukset sekä laajat näytteenotto- ja raportointimahdollisuudet. Vastaamme päätoiminta-alueemme laajoista yhteistarkkailuista vesistöissä ja kalataloudessa. Lisäksi laadimme erilaisia selvityksiä ja ympäristölupahakemuksia.

Yleishyödyllinen yhdistystoimintamme on vireää ja sisältää laajaa hanketoimintaa, osallistumista erilaisiin yhteistyö- ja kehitystyöryhmiin, tiedonjakamista esitelmin ja tiedottein sekä monipuolista neuvontaa.


Kymijoen vesi ja ympäristö ry

Tapiontie 2C
45160 Kouvola
05 544 5920
www.kymijoenvesijaymparisto.fi

Kymijoen vesi ja ympäristö ry on 10.12.1962 perustettu alueellinen vesiensuojeluyhdistys, joka tutkii ja toimii asiantuntijana edistäen vesien ja ympäristön hyvää tilaa. Yhdistyksen palveluja ovat erilaiset vesistön ja vedenlaadun kenttätyöt, laboratorioanalyysit ja raportoinnit sekä vesistövaikutusarviot. Yhdistys tuottaa laadukkaita vesien ja ympäristön havainnointi-, tarkkailu- ja tutkimuspalveluja sekä toteuttaa ympäristön tilaa parantavia hankkeita ja jakaa tietoa ympäristön tilaa parantavia hankkeita ja jakaa tietoa ympäristön tilasta. Yhdistyksen toimialue käsittää Kymijoen valuma-alueen Pulkkilanharjulta Suomenlahteen sekä Summajoen ja Vehkajoen valuma-alueet lähialueineen ja näiden vaikutuspiiriin kuuluvan merialueen. Yhdistyksen jäseninä on alueen kuntia, teollisuuslaitoksia ja muita vesistöjen toimijoita.


Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

Telekatu 16
20360 Turku
02 274 0222
www.lsvsy.fi/yhdistys

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu yleishyödyllinen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesiensuojelua toimialueellaan. Toimintamuotoihin kuuluvat osallistuminen vesiensuojelu- ja tutkimushankkeisiin sekä työryhmiin, lausunnot ja tiedottaminen. Yhdistyksen toimialue kattaa lounaisen rannikkoalueen vesistöt ja niiden välittömään vaikutuspiiriin kuuluvat merialueet.

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n toimipiste sijaitsee Turussa Kärsämäen kaupunginosassa.


Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf

Länsi-Louhenkatu 31
PL 51
08101 Lohja
019 323 623
www.luvy.fi

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry eli LUVY on alueellinen vesiensuojeluyhdistys ja palveluntarjoaja. Tehtävämme on edistää vesiensuojelua, ympäristönsuojelua ja ihmisen elinympäristön terveellisyyttä eli ympäristöterveyttä läntisellä Uudellamaalla.

LUVY tarjoaa jäsenistölle ja muille asiakkaille myös korkealaatuisia asiantuntijapalveluita. Yhdistys on perustettu vuonna 1975 ja toiminta-alueeseemme kuuluvat mm. Karjaanjoen ja Siuntionjoen vesistöalueet sekä Hankoniemen ja Tammisaaren-Inkoon-Kirkkonummen rannikko- ja saaristoalueet. Tunnemme alueen vesistöt ja toimijat 40 vuoden kokemuksella.


Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Strengberginkatu 1
PL 87
68601 Pietarsaari
06 724 4848
www.pvy.fi

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelun ja -hoitoa toiminta-alueella. Yhdistys osallistuu aktiivisesti vesienhoidon suunnitteluun, valuma-aluekohtaiseen yhteistyöhön sekä vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä edistäviin hankkeisiin. Toimeksiantoina koordinoidaan yhteistarkkailuita jokilaaksoissa ja rannikkoalueilla, laaditaan tarkkailusuunnitelmia, raportoidaan ja tehdään erilaisia selvityksiä.

Vesienhoidon tavoitteen, vesien hyvän ekologiseen ja kemiallisen tilan saavuttaminen on erityisen haasteellista Pohjanmaan rannikolla happamien sulfaattimaiden vuoksi. Myös valuma-alueiden intensiivinen käyttö maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon tarpeisiin näkyy vähäjärvisten jokivesistöjen tilassa.

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on perustettu vuonna 1981 ja toiminta-alueena on Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnat eli jokilaaksot Lapväärtin-Isojoesta Lestijokeen rannikkoalueineen. Jäeseninä on alueen kuntia, teollisuuslaitoksia ja muita vesistöjen käyttäjiä.


Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry

Hietakallionkatu 2
PL 17
53851 Lappeenranta
020 779 0470
www.svsy.fi

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n tavoitteena on edistää vesiensuojelua tiedottamalla, tarjoamalla asiantuntija-apua, neuvontaa ja koulutusta sekä osallistumalla erilaisiin projekteihin. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Saimaan vesistöalueet Savonlinnan korkeudelle asti sekä kaakkoisen Suomen itään ja Virolahteen laskevat vesistöt. Suomenlahdella toiminta-alueeseen kuuluu Virolahti.

Yhdistys on perustettu vuonna 1964 ja sen toiminta katetaan jäsenmaksuilla. Jäseninä on kuntia, teollisuuslaitoksia, osakaskuntia sekä erilaisia yhteisöjä.


Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry

Yrittäjäntie 24
70150 Kuopio
017 264 7200, 0500 848171

Kajaanin toimipiste
Tehdaskatu 11
87100 Kajaani
044 764 7213

www.skvsy.fi

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry on perustettu vuonna 1963 kuntien ja teollisuuslaitosten toimesta alueellisen vesiensuojelun edistämiseksi.

Toiminta-alue on Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Yhdistyksellä on hyvä alueidensa vesistöjen tuntemus.


Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Ratamestarinkatu 7 b
00520 Helsinki
050 3726 018
www.vantaanjoki.fi

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry tarkkailee Vantaanjoen ja sen sivujokien veden laatua ja jokeen johdettavia jätevesiä yhteistarkkailuna, osallistuu vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä edistäviin hankkeisiin, tutkimuksiin ja valistustoimintaan. Yhdistyksen toimialue on Riihimäeltä Helsinkiin ja Espoosta Sipoon rajalle.

Yhdistys on perustettu 1963 ja sen jäsenistöön kuuluvat Vantaanjoen valuma-alueelta kahdeksan kuntaa, teollisuuslaitoksia ja erilaisia yhteisöjä ja yhdistyksiä.