TUTKIMUSTOIMINTA

Vesiensuojeluyhdistykset tutkivat vesistöjä, tarkkailevat puhdistamoita ja tekevät lupahakemuksia.

Vesistötutkimus tuottaa tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta ja niissä tapahtuvista muutoksista. Pintavesien tutkimus toteutetaan veden laadun fysikaalis-kemiallisina seurantoina tai kertatutkimuksina. Lisäksi yhdistyksissä tehdään sedimenttitutkimuksia ja biologista seurantaa (kasvi- ja eläinplankton, piilevät, vesikasvillisuus, kalasto, pohjaeläimistö). Pohjavesitutkimuksessa tarkastellaan pohjaveden laatua ja pinnankorkeuksien muutoksia. Vesistötutkimuspalveluiden parissa työskentelevät sertifioidut näytteenottajat, vesistötutkijat sekä laboratorion asiantuntijat.

Jätevesien puhdistaminen on yksi vesiensuojelun perustehtävistä. Jätevedenpuhdistamoille tuleva vesi koostuu pääosin kotitalouksien, erilaisten laitosten ja teollisuuden tuottamasta likavedestä, joka johdetaan viemäriverkkoon. Vesiensuojeluyhdistysten tehtäviin kuuluvat jätevedenpuhdistamoiden toiminnan tarkkailu ja puhdistusmenetelmien kehittämisen tukeminen.

Kalasto on keskeinen bioindikaattori, jonka koostumus, koko ja ikärakenne kuvaavat omalta osaltaan vesistön tilaa. Kalastotietoja tarvitaan vesien suojelun ja hoidon suunnittelussa sekä seurannassa. Tutkimusmenetelminä käytetään mm. säännöllistä saaliskirjanpitoa, kalastustiedustelua, koekalastuksia ja kalojen käyttökelpoisuuden arviointia. Tutkimustuloksia käytetään mm. kunnostus- ja hoitosuunnitelmien pohjana.

Pohjaeläimiksi voidaan kutsua kaikkia niitä selkärangattomia eläinlajeja, joiden pääasiallisena ympäristönä on vesien pohja, kasvillisuus tai muu kiinteä alusta. Suhteellisen pitkäikäisinä ja paikallaan pysyvinä eliöinä pohjaeläimet altistuvat ympäristömuutoksille ja ilmentävät siten vesistön tilaa pidemmällä aikavälillä. Tutkimuksen piiriin kuuluvat pohjaeläinten näytteenotto ja -käsittely sekä tulosten raportointi.

Ympäristönsuojelulainsäädäntö velvoittaa haja-asutusalueiden jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn. Tavoitteena on haja-asutuksen vesistökuormituksen pienentäminen pohjavesien suojelemiseksi ja paikallisesti pintavesien rehevöitymisen hillitseminen. Yhdistykset tarjoavat alueillaan puolueetonta neuvontaa ja tietopaketteja kiinteistöjen jäteveden puhdistamiseksi. Asiantuntijapalveluja tarjotaan kunnille, jätevesialan yrittäjille ja haja-asutusalueen asukkaille.

LABORATORIO­PALVELUT

Osalla Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton jäsenyhdistyksistä on yhtiöitettyjä laboratorioita. Kaikilla laboratorioilla on laaja akkreditoitujen menetelmien pätevyysalue. Ajantasaiset tiedot akreditoiduista analyyseistä löytyvät Finas-akkreditointipalvelun sivuilta. Paikalliset laboratoriomme palvelevat kaikissa analyyseissä. 

Laboratorioanalyysien lisäksi laboratoriot tarjoavat myös sertifioitua vesistö-, talous-, verkosto- ja uimavesinäytteenottoa. Osalla laboratorioista on palveluksessaan näytteenottaja, joka ottaa myös elintarvikenäytteitä ja sisäilmanäytteitä. Katso lisää kohdasta tutkimustoiminta.

Ota yhteyttä – palvelumme ovat lähelläsi!

Osa suomalaisista käyttää oman kaivon vettä vakituisessa asunnossa tai kesämökillä. Näiden veden laadun valvonta on käyttäjän omalla vastuulla. Vesi kannattaa tutkia säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti.

 

Kaivovesinäytteitä analysoivat:

KVVY Tutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry /  Kymen ympäristölaboratorio Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, LUVYLab Oy
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Kaivovesitietoa verkossa:

Kaivovesitulkki – apu tulosten tulkintaan
Usein kysyttyä kaivoista – Suomen ympäristökeskuksen kaivovesisivut

Talousvedestä otetaan näytteitä verkostoveden mikrobiologisen ja fysikaalis-kemiallisen laadun selvittämiseksi ja seuraamiseksi. Usein arvioidaan myös veden laadun aiheuttamia muutoksia (mm. korroosio) putkistolle ja vesikalusteille. Laatuvaatimusten tulee täyttyä siinä kohdassa, jossa vesi otetaan käyttäjän vesihanasta. Myös elintarvikealan yrityksessä käytettävän veden on täytettävä laatuvaatimukset siinä kohdassa, jossa vesi käytetään.

 

 

Verkostovesinäytteitä analysoivat:

KVVY Tutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Kymen ympäristölaboratorio Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, LUVYLab Oy
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Jätevesistä tehtäviä analyysejä tarvitaan mm. selvitettäessä vesistöihin aiheutuvaa kuormitusta, mitattaessa jätevesipuhdistamoiden tehokkuutta ja säädettäessä puhdistusprosesseja.

 

 

Jätevesinäytteitä analysoivat:

KVVY Tutkimus Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, LUVYLab Oy
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Kymen ympäristölaboratorio Oy

Elintarvikeista tehdään sekä kemiallisia että mikrobiologisia analyysejä. Elintarvikkeiden viranomaistutkimukset ja lakisääteiset omavalvontatutkimukset on tehtävä Eviran elintarvikelain (23/2006) nojalla hyväksymässä laboratoriossa. Elintarvikeita analysoivilla laboratorioilla on myös tarjota asiantuntijapalvelua näytteenottoon ja omavalvontasuunnitelmien tekoon.

 

 

Elintarvikeanalyysejä tekevät:

KVVY Tutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Kymen ympäristölaboratorio Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, LUVYLab Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Sedimentistä selvitetään sekä sedimentin fysikaalisia että kemiallisia ominaisuuksia. Järveen kohdistunutta kuormitusta on mahdollista analysoida sedimenttiprofiilin avulla.

 

 

Sedimenttitutkimuksia tekevät:

KVVY Tutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Kymen ympäristölaboratorio Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Viranomaisille tehtävät asumisterveystutkimukset tulee tehdä Asumisterveysohjeen mukaisesti (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1:2003) Eviran hyväksymässä laboratoriossa.

 

 

Asumisterveysnäytteiden analysointia tekevät:

KVVY Tutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Ekotoksisuustestit eli myrkyllisyystestit soveltuvat vesinäytteiden, jätevesinäytteiden, vesiliukoisten kemikaalien ja erilaisten kiinteiden matriisien vesiuutosten myrkyllisyyden arviointiin. Yleisesti tarjolla on seuraavia testejä: Valobakteeritesti (Vibrio fisheri), vesikirpputesti (Daphnia magna), lietteen respiraation estymisen testaus, nitrifikaation estymisen testaus, leväkasvun estymisen testaus, biohajoavuuden testaus.

Myrkyllisyystestejä tekee:

KVVY Tutkimus Oy

Lainsäädännön mukaan tiettyjen eläinlajien myytäväksi tarkoitettu liha on tutkittava trikiinimadon varalta. Myös omaan käyttöön tarkoitettu liha on hyvä tutkia trikiinin varalta, esim. villisian liha.

 

 

Trikiinitutkimuksia tekevät:

KVVY Tutkimus Oy
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Kymen ympäristölaboratorio Oy

Kaatopaikkakelpoisuuden testaus koskee jätettä, joka halutaan sijoittaa pysyvästi tavalliselle tai ongelmajätteille tarkoitetulle kaatopaikalle. Testausta ei vaadita yhdyskuntajätteiltä eikä kaikilta pysyvästi sijoitettavilta jätteiltä, ellei erikseen ole syytä epäillä pilaantumista. Tyypillisimpiä selvitystä vaativia jätejakeita ovat teollisuuden sekä yhdyskuntien erityisjätteet, elintarvike-, maali-, metalli- ja prosessiteollisuuden jätteet, voimalaitosten tuhkat ja erotuskaivojen lietteet.

Valtioneuvoston asetus jätteiden hyödyntämisessä maanrakentamisessa koskee jätteitä, joiden käyttöön ei tarvita erillistä ympäristölupaa. Ilmoitusmenettelyllä voidaan betonimurskaa sekä lento- ja pohjatuhkaa hyödyntää esim. maarakentamisessa. Perustutkimuksessa selvitetään jätteen koostumus ja liukoisuusominaisuudet. Laadunvalvontatestillä varmistetaan perustutkimuksessa määritetyt ominaisuudet tiettyjen metallien ja anionien osalta.

 

Kaatopaikkakelpoisuustestejä tekevät:

KVVY Tutkimus Oy

PAIKALLINEN ASIANTUNTIJA

Yhdistysten omistamat yhtiöt tarjoavat monipuolisia ja laadukkaita vesi- ja ympäristötutkimuksiin liittyviä konsultointipalveluita mm. lupahakemuksia, asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä. Selvitykset tehdään ympäristönsuojeluasetuksen edellyttämässä laajuudessa.

KVVY Tutkimus Oy
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

HAJAJÄTE­VESIASIAT

Ympäristönsuojelulainsäädäntö velvoittaa haja-asutusalueiden jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn. Tavoitteena on haja-asutuksen vesistökuormituksen pienentäminen pohjavesien suojelemiseksi ja paikallisesti pintavesien rehevöitymisen hillitseminen. Yhdistykset tarjoavat alueillaan puolueetonta neuvontaa ja tietopaketteja kiinteistöjen jäteveden puhdistamiseksi. Asiantuntijapalveluja tarjotaan kunnille, jätevesialan yrittäjille ja haja-asutusalueen asukkaille.

 

 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry