Hajakuormitusta kuntoon hankemuotoisesti

Hajakuormitusta voidaan ottaa haltuun myös pitkäjänteisesti hanke kerrallaan. Kun yhteistyötä alueelle saadaan rakennettua, verkostoja kannattaa ylläpitää ja hyödyntää myös jatkossa. Kävimme Saimaan vesiensuojeluyhdistyksen VESMO-hankkeen puitteissa…

Lue lisää


Ojitettu Suomi – perusta, hyödyt ja haitat

Kattavalla ojaverkostolla on onnistuttu parantamaan kosteudelle herkkien maa- ja metsätalousmaiden tuottavuutta, mutta sillä on vaikutus ympäristömme tilaan. Ojituksella on pitkä historia maassamme, ja suomalaiset ovat tehokkaita ojittajia. Suomen…

Lue lisää


Tulvat – luonnollinen osa monimuotoista luontoa

Ihmisten säännöstelemässä maailmassa on oltava tilaa myös luontaisille ilmiöille. Myös vesiensuojelullisesti on palattava perusasioiden ääreen – on tarkasteltava ilmiöiden syitä ja aiheuttajia eikä vain hoidettava oireita. Voimakkaat tulvat ovat…

Lue lisää


Kokkolan ja Pietarsaaren merialueilla näkyy valuma-alueen vaikutus

Merialueiden tilan parantamisessa keskeisessä roolissa on valuma-alueelta tulevan hajakuormituksen vähentäminen. Kokkolan edustalla on vesistötarkkailua toteutettu yhteistarkkailuna jo vuodesta 1975 ja Pietarsaaren edustalla 1980-luvun alkupuolelta.…

Lue lisää


Siuntionjoen uusi kunnostustarina on alkamassa

Jatkossa Siuntionjoen kunnostuksessa huomioidaan koko vesistö valuma-alueineen, näin myös hajakuormitusta saadaan tehokkaasti vähennettyä. Pohjana toimenpiteiden suunnittelussa on yhteistarkkailuista vuosikymmenten aikana kertynyt tutkimustieto.…

Lue lisää


Karjatalouden ja peltoviljelyn yhteensovittamisessa riittää työtä

Karjanlannan sisältämät ravinteet ja orgaaninen aines ovat arvokkaita kasvinviljelyn lannoitteita oikein käytettyinä, lisäksi lantaa voidaan hyödyntää biokaasutuotannossa. Kasvinviljely- ja kotieläintilojen epätasainen jakautuminen ja keskittyminen…

Lue lisää


Maanparannuskuitu ensiavuksi maatalouden hajakuormitukseen

Maanviljelijöiden ja vesiensuojelijoiden yhteinen tavoite on säilyttää maa-aines ja ravinteet pelloilla ja estää niiden huuhtoutuminen vesistöihin. Tavoitteen saavuttamiseksi maan rakenteen ja vesien hallinnan tulee olla kunnossa. Lisäksi…

Lue lisää


Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen muuttuvassa ilmastossa

Ilmastonmuutoksen haasteita vastaan tarvitaan jo käytössä olevia maatalouden vesiensuojelumenetelmiä, mutta myös uusia innovaatioita. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on oltava ympäristön kannalta kestävä viljely. Hajakuormitus on vahvasti…

Lue lisää


Ilmastonmuutokseen on jo varauduttu Savo-Karjalassa

Rehevöitymisen vaikutuksia on mahdollista vähentää yhdistämällä hydrologiaan, valuma-alueelle ja vesistöjen ekologiaan kohdentuvat toimenpiteet. Vuoksen pohjoisten reittivesien luonnonmukaisia vedenkorkeuksia ja virtaamia on muutettu säännöstelyillä…

Lue lisää


Ilmastonmuutoksen monet kasvot Aurajoen ja Paimionjoen vesistökuormituksessa

Sääilmiöt vaikuttavat monin tavoin viljelysalueiden vesistöjen kuormitusriskiin. Ilmastomuutokseen liittyvää talvisateisuuden kasvua pidetään eräänä syynä kasvaneisiin vesistökuormituksiin tai siihen, että valuma-alueella tehdyt vesiensuojelutoimet…

Lue lisää