Kaarinan kaupunki on tilannut Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykseltä kartoituksen Ladjakoskenojan luontoarvoista ja suunnitelman sen kunnostuksesta. Kun alueelle tulee uudisrakentamista, taajamapuron merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnille korostuu entisestään.

 

Ladjakoskenojan alueesta tekevät elämyksellisen itse purouoma, sen varrella jyrkässä kalliorinteessä sijaitseva vanha lehto sekä avoin niittymäinen merenrantaympäristö puron alaosan tuntumassa. Ladjakoskenojan lähellä kulkee noin kaksi kilometriä pitkä Rauhanlinnan luontopolku sekä ulkoilureitistöä. Runsaasta virkistyskäytöstä kertovat myös alueelle syntyneet maastopolut. Ladjakoskenojan purouoman keski- ja alaosa on kaavoitettu suurelta osin lähivirkistysalueeksi ja vireillä olevassa asemakaavassa osin myös puistoksi. Uomassa on biologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, kuten ruovikoita. Valmisteilla olevissa uusissa asemakaavoissa kaupunkikuvalliseksi tavoitteeksi mainitaan maisemallisten arvojen esiintuominen alueen voimavarana ja identiteettitekijänä. Ladjakoskenoja nähdään tässä yhteydessä alueen keskeisimpänä ympäristökohteena.

 

Kartoitustehtävä

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry kartoitti keväällä ja kesällä 2022 Kaarinan kaupungin toimeksiannosta Ladjakoskenojan purouomaa ja sen ympäristöä. Kartoituksessa tutkittiin muun muassa uoman morfologiaa, virtaamia ja happitilannetta sekä purouoman ja sen ympäristön eläin- ja kasvilajistoa. Lisäksi etsittiin mahdollisia uomakunnostus- ja puronvarren metsityskohteita. Selvitysten perusteella yhdistys laatii toimenpide-ehdotukset, joiden tarkoituksena on Ladjakoskenojan luonto- ja virkistysarvojen turvaaminen ja kehittäminen.

 

1. Ladjakoskenoja sijaitsee taajama-alueella Kaarinan keskustan tuntumassa. Karttapohja: Maanmittauslaitoksen maastotietokanta 8/2022, muutokset LSVSY.
2. Kivien sijoittamisella uoman reunaan voidaan tässä kohtaa torjua eroosiota. Kuva LSVSY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladjakoskelle esitettävät toimenpiteet:

Virtaamavaihteluiden tasaaminen tulva-altaiden ja kosteikkojen avulla, uomakunnostustoimenpiteet puron keski- ja alaosissa, laidun- ja monimuotoisuusnurmien sekä lintupeltojen perustaminen, suojapuuston ja pensaiden istuttaminen, maaston kulumisen ehkäisy, vieraslajien torjunta ja maaston siivous jätteistä ja roskista.

 

Virtaamavaihteluiden tasaaminen tulva-altaiden ja kosteikkojen avulla

Taajama-alueen hulevesien ja tehokkaan ojituksen takia Ladjakoskenojan virtaamavaihtelut ovat suuria, mikä on aiheuttanut uomaeroosioita ja pohjan liettymistä. Virtaamavaihteluja voi tasata rakentamalla puron valuma-alueelle tulva-altaita ja pieniä kosteikkoja. Valuma-alueen keskiosaan on jo aiemmin laadittu hulevesien hallintasuunnitelma, joka kannattaa toteuttaa laaja-alaisesti. Vettä on myös mahdollista ohjata puron alaosan sivu-uomiin ja tulvatasanteille.

 

Uomakunnostustoimenpiteet puron keski- ja alaosissa

Monin paikoin uoma on leventynyt, minkä takia kuivina kausina sen vesisyvyys voi olla vain joitakin senttejä. Uomaa voi näillä kohdin kaventaa ja haaroittaa lisäämällä siihen kiviä ja puuainesta. Uomassa esiintyy myös rantatörmien eroosiota. Suurimmassa eroosiovaarassa olevia kohtia on mahdollista suojata sijoittamalla rantapenkkaan kiviä sekä muuttamalla uoman virtausolosuhteita. Liettymiä kannattaa poistaa uomasta ja lisätä pohjalle kiviä ja karkeaa soraa. Kalojen kulkua estävät uoman alaosan vanha myllypato sekä uoman keskiosan jyrkkä luonnonkoski ja sen niskalle rakennettu pohjapato. Kalojen kulkua voidaan helpottaa kunnostamalla myllypato ja rakentamalla sen ohittava luonnonmukainen purohaara. Uoman keskiosassa oleva jyrkkä koski on luultavasti ollut kaloille luonnollinen kulkueste jo ennen pohjapadon rakentamista, eikä kalatien rakentaminen liene tällä erää kannattavaa, kun huomioi työn suuruuden ja sillä saavutettavat edut.

 

3. Jyrkkä koski ja pohjapato estävät kalojen kulun Ladjakoskenojan keskiosassa. Kuva LSVSY.
4. Matalan suvannon kaivaminen tähän kohtaan monipuolistaisi uomaa. Kuva LSVSY.

 

 

 

 

 

 

Laidun- ja monimuotoisuusnurmien sekä lintupeltojen perustaminen

Puron alaosan varren niittonurmi-alueille suositellaan perustettavaksi merenrantaan saakka ulottuvia laidunalueita. Tällöin muodostuu kahlaajille ja rantalinnuille suotuisaa avonaista lieterantaa. Rantalaitumille suositellaan laiduneläimiksi lampaita. Alueen pölyttäjähyönteisten elinoloja sekä vesi- ja rantaluonnon välistä vuorovaikutusta pyritään parantamaan monimuotoisuusnurmien avulla. Lisäksi muuttaville ja ruokaileville linnuille esitetään perustettavaksi lintupeltoja.

 

Suojapuuston ja pensaiden istuttaminen

Ladjakoskenojan keski- ja alaosien puuttomille ja jyrkille ranta-alueille esitetään istutettavaksi suojapuustoa ja pensaita. Istutuksia voidaan tehdä myös suunniteltujen laidunalueiden reunoille niissä kohdin, joissa uudisrakentaminen ulottuu lähelle. Istutuksissa voi käyttää ympäristölle tyypillisiä alkuperäisiä puu- ja pensaslajeja, kuten tervaleppää ja pähkinäpensasta.

 

Maaston kulumisen ehkäisy

Maasto uoman varrella on runsaan virkistyskäytön takia monin paikoin pahoin kulunutta. Maaston kulumista voidaan ehkäistä rakentamalla pitkospuita keskeisiin maastonkohtiin.

5. Virkistyskäytön aiheuttamaa maaston kulumista voi ehkäistä pitkospuita rakentamalla. Kuva LSVSY.
6. Vanha myllypato kannattaa kunnostaa. Padon päälle voi rakentaa ulkoilupolun ylikulkusillan. Kuva LSVSY.

 

 

 

 

 

 

Vieraslajien torjunta

Vieraslajeista valuma-alueella havaittiin komealupiinia, isotuomipihlajaa, valkokarhunköynnöstä, tuijaa ja espanjasiruetanaa. Toimenpiteitä näiden vieraslajien poistamiseksi suositellaan.

 

Maaston siivous jätteistä ja roskista

Puron varressa on jonkin verran roskia ja rojua sekä esimerkiksi vanhaa rakennusjätettä. Kartoituskäynneillä havaittiin muun muassa muoviroskaa, lasipulloja, kattotiilimurskaa sekä kattolevyn palasia. Alueen viihtyisyyttä voidaan helposti kohentaa siivoamalla roskat ja jätteet pois.

7. Puuttomalle ranta-alueelle ehdotetaan istutettavaksi alueen alkuperäisiä puu- ja pensaslajeja, kuten tervaleppää ja pähkinäpensasta. Kuva LSVSY.
8. Ojauomassa oleva ruovikkoalue lisää alueen biologista monimuotoisuutta. Kuva LSVSY.

 

 

 

 

 

 

 

Monipuolinen ja hyvinvoiva ympäristö lisää viihtyisyyttä

Kaarinan kaupungin keskustan tuntumassa sijaitsevat Ladjakoskenojan keski- ja alaosat ympäristöineen ovat alueen asukkaille tärkeitä luonto- ja virkistysalueita. Kyseisten alueiden merkitys korostuu entisestään alueelle suunnitellun uudisrakentamisen myötä. Tässä suunnittelutyössä esitettävillä kunnostustoimenpiteillä voidaan edistää luonto- ja virkistysarvojen turvaamista ja kehittämistä alueella. Monipuolinen ja hyvinvoiva ympäristö puolestaan lisää alueen viihtyisyyttä ja asukkaiden liikkumista luonnossa ja siten osaltaan myös yleistä hyvinvointia.

 

Projektityöntekijät Matti  Jantunen ja Pasi Salmi, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry