Avloppsreningssystemets skötsel och service

Skötsel och service av avloppsreningssystemet har en central betydelse för att uppnå goda reningsresultat. Tillverkaren levererar bruks- och underhållsanvisningar med avloppsreningssystemet. Anvisningarna bör följas noggrant, för att anläggningen skall ha möjlighet att uppnå de reningsresultat som tillverkaren har meddelat. Tillverkarens eventuella driftsgaranti för tekniken är i kraft endast ifall anläggningen har blivit skött enligt anvisningarna. Det är möjligt att köpa systemets årliga service genom ett serviceavtal, men det befriar inte fastighetsägaren från att regelbundet följa med systemets drift och reagera på överraskande situationer (igentäppning, elavbrott osv.).

I flera undersökningar har man kunnat konstatera, att största orsaken till att ett avloppsreningssystem inte fungerar är bristande skötsel. Oftast har man glömt att tömma slammet, endera från slamavskiljaren eller från reningsverket, eller så har fosforborttagningskemikalien tagit slut eller dess dosering varit för liten. En orsak till att systemet inte fungerar är att mikrobstammen, som bryter ner det organiska materialet, fattas eller har dött ut. Ett fastighetsvis avloppsreningssystem är känsligt för störningar och förlamas snabbt, ifall man i avloppet häller ämnen som är giftiga för mikroberna (t.ex. avloppsrengöringsmedel). Fett täpper å andra sidan lätt igen spridningsrören i ett markbehandlingssystem, vilket förkortar livstiden för reningsverken.

Alla fastighetsvisa avloppsreningssystem kräver noggrannhet av användaren både med tanke på användningsrutin och serviceåtgärder. System för flera fastigheter är inte lika känsliga för störningar, eftersom belastningen är mer jämn till både kvalitet och mängd.

I följande tabell finns några olika reningssystem och deras vanligaste serviceåtgärder samlade, med en riktgivande uppskattning av den tid som krävs för åtgärden. I tabellen finns även utmärkt vilka åtgärder som hör till ägaren (Äg) och vilka som kräver besök av en sakkunnig (Sak). Lägg märke till att systemets serviceåtgärder förorsakar kostnader under hela dess livstid. Detta bör tas i beaktande redan vid val av system.

System Åtgärd Äg Sak Tid Gång/år
Toalett med liten vattenförbrukning och markbädd för tvättvatten Tömning av toaletten X 30 min 0,1
Tömning av slamavskiljare X 30 min 1
Kontroll av slamavskiljarens täthet X n. 2 h 0,2
Kontroll av ventilation X 10 min 2
Kontroll av fördelningsbrunn och justering av flödesregleringen X 15 min 2
Rengöring av spridningsrör X 1-2 h 0,1
Kontroll av uppsamlingsbrunnen X 10 min 2
>>Serviceåtgärderna görs 2 gånger per år och till dessa går åt sammanlagt 2-7 timmar.
System Åtgärd Äg Sak Tid Gång/år
Toalett med liten vattenförbrukning och gråvattenfilter för tvättvatten Tömning av toaletten X 30 min 0,1
Kontroll av processens funktion X 10 min 52
Kontroll av filtrets rörliga delar X 30 min 12
Byte av filtermaterial X 30 min 3
>> Serviceåtgärderna görs 52 gånger per år och till dessa går åt sammanlagt 14-17 timmar.
System Åtgärd Äg Sak Tid Gång/år
Sluten tank (5 m3) för WC-vatten (5 pers) och markbehandling för tvättvatten Tömning av den slutna tanken X 30 min 12
Kontroll av slamavskiljaren X 30 min 1
Kontroll av slamavskiljarens täthet X n. 2 h 0,2
Kontroll av överfyllnadslarm X X 15 min 1
Kontroll av ventilation X 10 min 2
Kontroll av fördelningsbrunn och justering av flödesregleringen X 15 min 2
Rengöring av spridningsrör X 1-2 h 0,1
Kontroll av uppsamlingsbrunnen i markbehandlingen X 10 min 2
>> Serviceåtgärderna görs 12 gånger per år och till dessa går åt sammanlagt 9-13 timmar.
System Åtgärd Äg Sak Tid Gång/år
Markbädd med effektiverad efterfiltrering av fosfor för allt avloppsvatten Tömning av slamavskiljare X 30 min 2
Kontroll av slamavskiljarens täthet X n. 2 h 0,2
Kontroll av fosforborttagningskemikalie X 10 min 2
Tillsättning av fosforborttagningskemikalie X 1-2 h 0,5
Kontroll av ventilation X 10 min 2
Kontroll av fördelningsbrunn och justering av flödesregleringen X 15 min 2
Rengöring av spridningsrör X 1-2 h 0,1
Kontroll av uppsamlingsbrunnen X 10 min 2
>> Serviceåtgärderna görs 2 gånger per år och till dessa går åt sammanlagt  2-9 timmar.
System Åtgärd Äg Sak Tid Gång/år
Reningsverk för allt avloppsvatten Kontroll av processens funktion X n. 1 h 52
Kontroll av teknikens funktion X X n. 1 h 52
Borttagning av överloppsslam X 30 min 3-4
Tillsättning av kemikalier X X 15 min n. 6
Kontroll av konstruktionen och tätheten X n. 2 h 0,1
>> Serviceåtgärderna görs 52 gånger per år och till dessa går åt sammanlagt 102-105 timmar.
System Åtgärd Äg Sak Tid Gång/år
Sluten tank (10 m3) för allt avloppsvatten (5 pers) Tömning av den slutna tanken X 30 min 26
Kontroll av överfyllnadslarm X X 15 min 1
Kontroll av täthet X n. 2 h 0,2
>> Serviceåtgärderna görs 26 gånger per år och till dessa går åt sammanlagt 13-15 timmar.

Äg = Ägaren kan själv utföra åtgärden
Sak = Åtgärden kräver besök av sakkunnig 
Tid = Tidsåtgång för åtgärden
Gång/år = Hur många gånger per år som åtgärden rekommenderas utföras 
                (0,1 gång/år betyder en gång på 10 år)