Jätevesijärjestelmän hoito ja huolto

Jätevesijärjestelmän hoidolla ja huollolla on keskeinen merkitys saavutettavaan puhdistustulokseen. Laitevalmistaja toimittaa jätevedenkäsittelyjärjestelmän mukana käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeita tulee noudattaa tarkasti, jotta laitteistolla on mahdollista saavuttaa laitevalmistajan ilmoittama puhdistustulos. Laitevalmistajan mahdollisesti myöntämä toimivuustakuu tekniikalle on voimassa vain, jos järjestelmää on hoidettu ohjeiden mukaisesti. Järjestelmän vuosihuolto on mahdollista ostaa huoltosopimuksella, mutta se ei vapauta kiinteistön omistajaa järjestelmän jatkuvalta seuraamiselta ja yllättäviin tilanteisiin reagoimiselta (tukokset, sähkökatkokset jne).

Useissa tutkimuksissa on todettu, että suurin syy kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimimattomuuteen on hoidon laiminlyöminen. Useimmiten lietteiden, joko saostussäiliöistä tai laitepuhdistamosta, tyhjentäminen on unohtunut ja fosforinpoistokemikaali on loppunut tai sen annostus on riittämätön. Yksi syy toimimattomuudelle on orgaanista ainesta hajottavan mikrobikannan puuttuminen tai kuoleminen. Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä on herkkä häiriöille ja lamaantuu helposti, jos viemäriin laitetaan mikrobeille myrkyllisiä aineita (esim. Kodin putkimiestä). Rasva puolestaan tukkii helposti maaperäkäsittelyn imeytysputkistot, jolloin järjestelmän käyttöikä jää lyhyeksi.

Kaikki kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät vaativat käyttäjältä huolellisuutta niin käyttötottumuksissa kuin huoltotoimissakin. Useamman kiinteistön yhteiset järjestelmät eivät ole enää niin herkkiä häiriöille, kun kuormitus on tasaisempaa laadultaan ja määrältään.

Seuraavaan taulukkoon on koottu muutaman erityyppisen järjestelmän yleisimmät huoltotoimet sekä suuntaa antava arvio niiden suorittamiseen tarvittavasta ajasta. Taulukkoon on myös merkitty, mitkä toimenpiteet ovat omistajan (Om) tehtävissä, ja mitkä vaativat ammattilaisen (Am) käyntiä paikalla. Huomaa, että järjestelmän huoltotoimet aiheuttavat kustannuksia koko elinkaarensa aikana, tämä kannattaa ottaa huomioon jo järjestelmän valintaa tehdessä.

Järjestelmä Toimenpide Om Am Kesto Krt/v
Vähävetinen käymälä ja maasuodatin pesuvesille Käymälän tyhjennys X 30 min 0,1
Saostussäiliön tyhjennys X 30 min 1
Saostussäiliön tiiveyden tarkistus X n. 2 h 0,2
Tuuletuksen tarkistus X 10 min 2
Jakokaivon tarkistus ja virtaussäätimien säätö X 15 min 2
Imeytysputkien puhdistus X 1-2 h 0,1
Kokoomakaivon tarkistus X 10 min 2
>>Huoltotoimia tehdään 2 kertaa vuodessa ja niihin kuluu aikaa
yhteensä 2-7 tuntia.
Järjestelmä Toimenpide Om Am Kesto Krt/v
Vähävetinen käymälä ja harmaavesisuodin pesuvesille Käymälän tyhjennys X 30 min 0,1
Prosessin toimivuuden tarkistus X 10 min 52
Suotimen liikkuvien osien tarkistus X 30 min 12
Suodinmateriaalin vaihto X 30 min 3
>> Huoltotoimia tehdään 52 kertaa vuodessa ja niihin kuluu aikaa
yhteensä 14-17 tuntia.
Järjestelmä Toimenpide Om Am Kesto Krt/v
Umpisäiliö (5 m3) WC-vesille (5 hlö) ja maaperäkäsittely pesuvesille Umpisäiliön tyhjennys X 30 min 12
Saostussäiliöiden tyhjennys X 30 min 1
Säiliöiden tiiveyden tarkistus X n. 2 h 0,2
Täyttymishälytyksen tarkistus X X 15 min 1
Tuuletuksen tarkistus X 10 min 2
Jakokaivon tarkistus ja virtaussäätimien säätö X 15 min 2
Imeytysputkien puhdistus X 1-2 h 0,1
Maasuodattamossa kokoomakaivon tarkistus X 10 min 2
>> Huoltotoimia tehdään 12 kertaa vuodessa ja niihin kuluu aikaa
yhteensä 9-13 tuntia.
Järjestelmä Toimenpide Om Am Kesto Krt/v
Fosforin jälkisuodatuksella tehostettu maasuodattamo kaikille jätevesille Saostussäiliön tyhjennys X 30 min 2
Saostussäiliön tiiveyden tarkistus X n. 2 h 0,2
Fosforinpoistokemikaalin tarkistus X 10 min 2
Fosforinpoistokemikaalin vaihto X 1-2 h 0,5
Tuuletuksen tarkistus X 10 min 2
Jakokaivon tarkistus ja virtaussäätimien säätö X 15 min 2
Imeytysputkien puhdistus X 1-2 h 0,1
Kokoomakaivon tarkistus X 10 min 2
>> Huoltotoimia tehdään 2 kertaa vuodessa ja niihin kuluu aikaa
yhteensä 2-9 tuntia.
Järjestelmä Toimenpide Om Am Kesto Krt/v
Laitepuhdistamo kaikille jätevesille Prosessin toimivuuden tarkistus X n. 1 h 52
Tekniikan toimivuuden tarkistus X X n. 1 h 52
Ylijäämälietteen poisto X 30 min 3-4
Kemikaalin lisäys X X 15 min n. 6
Rakenteiden ja tiiviyden tarkistus X n. 2 h 0,1
>> Huoltotoimia tehdään 52 kertaa vuodessa ja niihin kuluu aikaa
yhteensä 102-105 tuntia.
Järjestelmä Toimenpide Om Am Kesto Krt/v
Umpisäiliö (10 m3) kaikille jätevesille (5 hlö) Umpisäiliön tyhjennys X 30 min 26
Täyttymishälytyksen tarkistus X X 15 min 1
Tiiveyden tarkistus X n. 2 h 0,2
>> Huoltotoimia tehdään 26 kertaa vuodessa ja niihin kuluu aikaa
yhteensä 13-15 tuntia.

Om = Omistaja voi itse suorittaa toimenpiteen
Am = Toimenpide vaatii ammattilaisen käyntiä
Kesto = Kuinka kauan toimenpide kestää
Krt/a = Kuinka monta kertaa vuodessa toimenpide on suositeltavaa suorittaa
(0,1 krt/a tarkoittaa kerran 10 vuodessa)