Dioksiini- ja furaaniyhdisteiden (PCDD/F) sekä elohopean kulkeutuminen Kymijoesta Suomenlahteen on vähentynyt selvästi

Kymijoen vesi ja ympäristö ry selvitti PCDD/F- ja elohopeapitoisuuksia Kymijoen edustan pohjasedimenteissä. Kymijoella, kuten muillakin puunjalostusteollisuuden kuormittamilla vesistöillä elohopeaa päätyi jokeen tehtaiden käyttämien putkistoiden…

Lue lisää