Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto pitää hallitusohjelman kirjauksia vesiensuojelun kannalta hyvinä. Yhdistystä on kuultu; tämä näkyy useassa hallitusohjelman kohdassa. Hallitusohjelmaan on kirjattu Saaristomeri -ohjelma ja panostusta vesiensuojeluun on lisätty. Vuodesta 2024 alkaen hallitus lisää 6 miljoonaa vesiensuojeluun ja hallituskauden lopulla jo 10 miljoonaa vuodessa. Tätä voidaan pitää osoituksena hallituksen ymmärrykselle vesistöjen merkityksestä osana yhteiskuntaa.

Hallitus tavoittelee luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämistä yhteistyöllä ja tekee positiivisista vaikutuksista luontoon Suomen vientituotteen. Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto haluaa muistuttaa, että vesistöistä ja vesiosaamisesta on mahdollisuuksia kehittää merkittävää vientiä. Hallitus jatkaa ja kehittää METSO-, Helmi- ja NOUSU-ohjelmia sekä käynnistää vapaaehtoisen suojelun ohjelman myös meriluonnolle. Kansalliset tavoitteet asetetaan siten, että ne ovat yhteensovitettavissa yhteiskunnan muiden tarpeiden kanssa.

Hallitus parantaa vaelluskalojen elinolosuhteita muun muassa ennallistamalla virtavesiä. NOUSU-ohjelmaa jatketaan ja kehitetään. Vähämerkityksellisiä vesivoimaloita puretaan ja vesistöjä palautetaan luonnontilaan. Nykyaikaiset kalatalousvelvoitteet toteutetaan myös pienten patojen osalta. Vesilakia päivitetään siten, että vanhojen vesilupien päivityksen lisäksi niin sanotuille nollavelvoitelaitoksille voidaan asettaa kalatalousvelvoitteita. Vesipuitedirektiivin vaatimuksiin vastataan kansallisella lainsäädännöllä.

Kalatiehankkeiden etenemistä pyritään sujuvoittamaan ja mahdollistamaan kokeiluja ja pilotointeja vesistöissä. Yhteistoiminnassa alueen toimijoiden kanssa hallitus edistää Heinäveden Palokin koskien ennallistamista uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi. Samalla edistetään alueen kestävää matkailua. Hallitus jatkaa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Kirjaukset hallitusohjelmassa noudattavat Suomen Vesiensuojelun Keskusliiton kantoja ja lausuntoa vesiensuojelusta. Tästä kiitokset maan hallitukselle.

Lisätietoja:
Hannu Moilanen, Toiminnanjohtaja
p. 050 321 5511