Suomen Vesiensuojelun keskusliitto on sitoutunut Itämerihaasteeseen vuosille 2024-2028.

Itämerihaaste on verkosto, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun ja toteuttamaan lain vaatimukset ylittäviä konkreettisia toimenpiteitä Itämeren hyväksi. Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo 330 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista. Verkostojäsenet jakavat tietoa, toteuttavat projekteja vesiensuojelun hyväksi ja toteuttavat Itämerihaasteen visiota.

Liitto osallistuu Itämerihaasteeseen toimenpiteillä, jotka toteuttavat vastuullisuusohjelman eri teemoja.

Rehevöitymisen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen: Liiton jäsenyhdistykset toteuttavat vuosittain useita vesiensuojeluhankkeita, joissa vähennetään ravinnekuormitusta Itämereen laskevien jokien valuma-alueilla ja rannikolla sekä edistetään luonnon monimuotoisuutta. Hankkeista tiedotetaan aktiivisesti. Keskusliitto huomioi ravinnekuormituksen vähentämisen ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen omissa lausunnoissaan ja kannanotoissaan.

Haitallisten aineiden vähentäminen sekä roskaantumisen estäminen: Tavoitteena on vähentää ja estää haitallisten aineiden, kuten myrkyllisten kemikaalien, muovin ja öljyjen sekä roskien, pääsyä veteen, maahan ja ilmaan. Liitto tiedottaa mm. hulevesien käsittelyn tärkeydestä ja nostaa asiaa yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vesiensuojeluyhdistykset tekevät vuosittain valistus- ja tiedotustyötä, jolla lisätään kansalaisten ymmärrystä vesiensuojelusta. Keskusliitto huomioi nämä teemat omissa lausunnoissaan ja kannanotoissaan.

Tärkeä osa Itämerihaastetta on lisätä vesiensuojelullista yhteistyötä ja osallisuutta organisaatioiden sisällä ja niiden välillä sekä lisätä tietoa parhaista käytännöistä. Keskusliittoon kuuluu alueellisten jäsenyhdistyksiensä kautta noin 130 teollisuuslaitosta ja valtaosa Suomen kunnista. Keskusliitto sitoutuu tehostamaan omaa toimintaansa verkostoitumisessa ja kokoaa alueyhdistystensä kautta yhteen lukuisia vesiensuojelutyötä tekeviä toimijoita.