Förnyande av avloppsreningssystem

Fastighetsägaren ansvarar för att det finns ett avloppsvattensystem på fastigheten, som uppfyller reningskravet. Avloppsvattensystemet bör i normalbruk reducera 80 % organiska ämnen, 70 % fosfor och 30 % kväve. Systemen som inte uppnår dessa krav, skall förnyas!

För att bygga och förnya avloppsvattensystem krävs tillstånd. I bygglovs- processen beslutar man om nya byggnaders avloppsvattensystemtillstånd. Förnyelse av gamla system kräver vanligtvis åtgärdstillstånd. Kommunerna kan i byggnadsordningen också bestämma en del åtgärder gällandes anmälningsförfarandets omfattning. Bygg- och åtgärdstillståndsansökan innehåller en professionellt utarbetad avloppsvattenplan. Underhåll av avloppssystem kräver inte tillstånd. Dock är det alltid bäst att kontakta din egen kommuns byggnadstillsynsrådgivare när det kommer till tillståndsärenden.

Avloppsreningssystem kräver underhåll och förnyelse liksom alla andra system. Livslängden på ett avloppsreningssystem är 0 – 30 år beroende på hur bra systemet är byggt och skött. Nästan alla system som idag finns ute på marknaden har en möjlighet att uppnå de krav som lagen ställer, såvida de är bra planerade, riktigt byggda och regelbundet skötta och servade. En utmaning har visat sig vara fosforborttagningen. För att fungera behövs det i allmänhet användning av fosforutfällningskemikalie. Det måste vara möjligt att ta prov från utloppsröret. Det bör även finnas nödvändiga alarmanordningar på systemet.

Avloppsförordningens krav gäller för nybyggen direkt. Ifall man på en gammal fastighet gör sådana renoveringsarbeten som kräver bygglov som påverkar vattenmängden eller kvaliteten, bör man samtidigt även förnya sitt avloppsreningssystem. På gamla fastigheter bör avloppsreningen vara i skick innan den 15.3.2018. Med särskilda skäl finns det möjlighet att ansöka om tilläggstid ifall belastningen är liten och ifall åtgärderna anses vara oskäliga för fastighetsägaren. Detta undantag beviljas av kommunen för högst fem år i taget. Kommunens lokala bestämmelser kan förutsätta en snabbare tidtabell än förordningen t.ex. på grundvattenområden.