Järjestelmän uusiminen

Kiinteistönomistaja vastaa siitä, että kiinteistöllä on käytössä toimiva jätevesijärjestelmä joka täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Järjestelmän tulee kyetä normaalikäytössä poistamaan 80 % käsittelemättömän jäteveden orgaanisesta aineesta, 70 % fosforista ja 30 % typestä. Puhdistusteholtaan riittämätön jätevesijärjestelmä tulee uusia!

Jätevesijärjestelmän rakentaminen ja uudistaminen on luvanvaraista. Uuden rakennuksen jätevesijärjestelmän lupa ratkaistaan rakennuslupaprosessissa. Vanhan järjestelmän uudistamistoimet vaativat yleensä toimenpideluvan. Kunnat voivat rakennusjärjestyksellään myös määrätä tiettyjä toimenpiteitä ilmoitusmenettelyn piiriin. Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen liitteenä on esitettävä ammattilaisen laatima jätevesisuunnitelma. Jätevesijärjestelmän huoltotoimet eivät ole luvanvaraisia. Lupa-asioissa on aina parasta kääntyä oman kunnan rakennusvalvonnan puoleen.

Jätevedenkäsittelyjärjestelmä kaipaa huoltoa ja uusimista niin kuin kaikki muukin talotekniikka. Jätevedenkäsittelyjärjestelmän käyttöikä on 0-30 vuotta riippuen siitä, miten hyvin järjestelmä on toteutettu ja hoidettu. Likimain kaikilla nyt markkinoilla olevilla järjestelmillä on mahdollisuus täyttää puhdistusvaatimukset, jos järjestelmä on hyvin suunniteltu, oikein rakennettu ja säännöllisesti hoidettu ja huollettu. Yhdeksi haasteeksi on osoittautunut fosforin poisto. Sen onnistuminen vaatii useimmiten fosforinsaostuskemikaalin käyttöä. Järjestelmässä on suositeltavaa olla näytteenottomahdollisuus poistuvasta jätevedestä sekä tarpeelliset hälytysjärjestelmät.

Milloin jätevesijärjestelmä uusitaan?

 • Uudisrakennus: puhdistusvaatimukset koskevat uutta rakentamista heti. Näin on ollut vuodesta 2004 lähtien.
 • Ennen vuotta 2004 rakennetut kohteet:
  • Ranta-alue tai pohjavesialue: siirtymäaika jatkuu 31.10.2019 asti, eli järjestelmän tulee täyttää puhdistusvaatimus tähän mennessä.
  • Muut kuin ranta- tai pohjavesialueet: jätevesijärjestelmän korjaaminen niin, että puhdistusvaatimus täyttyy, viimeistään eräiden luvanvaraisten korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Kiinteistönomistaja voi siis käyttää omaa harkintaansa jätevesijärjestelmän uudistamisaikataulussa.
 • Vialliset tai rikkinäiset jätevesijärjestelmät tai ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat järjestelmät: kunnostetaan heti.

Milloin olen ranta-alueella?

 • Mikäli kiinteistö sijaitsee enintään 100 m etäisyydellä rannasta, ollaan siirtymäajan piirissä. Etäisyys vesistöön mitataan jätevettä tuottavan rakennuksen seinästä keskivedenkorkeuden mukaiseen rantaviivaan.

Milloin olen pohjavesialueella?

 • Pohjavesialueella siirtymäajan katsotaan koskevan kiinteistöä, jos jäteveden käsittelyjärjestelmä sijaitsee pohjavesialueen rajan sisällä: pohjavesialueella huomiota kiinnitetään siis itse jäteveden käsittelyjärjestelmään, ei jätevettä tuottavaan rakennukseen. Pohjavesialuerajaukset löydät paikkatietoikkunan karttanäkymästä.

Muulla alueella: mitkä remontit laukaisevat jätevesijärjestelmän uudistamistarpeen?

 • Vesikäymälän rakentaminen.
 • Vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai kokonaisuudessaan korjataan
 • Rakennukseen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.
 • Käytännössä siis ne remontit, joiden avulla jatketaan vesijärjestelmän, rakennuksen tai koko kiinteistön elinikää.

Milloin ei tarvitse uudistaa?

 • Perustason puhdistusvaatimus ei koske kiinteistöjä, joilla ei ole vesikäymälää ja muodostuvien pesuvesien määrä on vähäistä (esimerkiksi kantovedelliset kesämökit).
 • Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen omistajat, jotka ovat syntyneet ennen 9.3.1943, ovat ikäperusteisen vapautuksen piirissä eikä perustason puhdistusvaatimus tule heidän kohdallaan täytettäväksi. Ikäperusteinen vapautus ei kuitenkaan ole mahdollinen vapaa-ajan kiinteistöille.
 • Ranta- ja pohjavesialueilla on mahdollista anoa lisäaikaa, mikäli jätevesistä aiheutuva kuormitus on vähäistä tai mikäli jätevesijärjestelmän korjaamisen katsotaan olevan kiinteistönhaltijalle kohtuutonta. Poikkeamisluvan myöntää hakemuksesta kunta   korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.