VESY-SUOMI

Vesiensuojelun verkostoitumishanke

Tausta

Suomen ensimmäiset alueelliset vesiensuojeluyhdistykset perustettiin 1960-luvulla. Ne ovat alueensa vesien- ja ympäristönsuojelun ja –hoidon kehittäjiä, tiedon tuottajia ja asiantuntijoita. Ne myös yhtenäistävät ja ohjaavat alueellista vesien- ja ympäristönsuojelun sekä –hoidon toimintaa, ja tekevät yhteistyötä mm. viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset ovat vesiensuojelun menestystarina. Tällä hetkellä kuitenkin iso osa Suomea on ilman alueellisia yhdistyksiä.

Kymmenen alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen toiminnallinen ja aluetaloudellinen vaikutus on maantieteellistä kattavuuttaan suurempi. Tarkoituksena on perustaa ja laajentaa aktiivista alueyhdistystoimintaa uusille alueille.

 

Tavoitteet

Hanke tähtää alueellisten vesiensuojeluyhdistysten menestystarinan jatkumoon ja vesien- ja ympäristönsuojelun ja -hoidon yhteistyön kehittämiseen. Tavoitteena on saattaa koko Suomi alueellisen vesiensuojeluyhdistystoiminnan piiriin perustamalla uusia alueellisia yhdistyksiä ja laajentamalla nykyisten toiminta-aluetta. Tällä tavoin pyritään vastaamaan vesienhoidon haasteisiin, jotka edellyttävät paikallista, konkreettista ja tehokasta toiminnan organisointia.

 

Toteutus

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen osahankkeeseen. Osahankkeissa 1 ja 2 aktivoidaan Keski-Suomen, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueellisia toimijoita ryhtymään yhteistyöhön vesien ja ympäristön hyväksi alueillaan. Kolmannessa osahankkeessa olemassa olevien alueellisten vesiensuojeluyhdistysten toimintaa pyritään vahvistamaan näiden reuna-alueilla.

Toiminta käynnistyy alueellisten toimijoiden tarpeiden ja odotusten kartoittamisella. Kun kullekin alueelle on löydetty parhaat toimintamallit, siirrytään alueellisen toiminnan kehittämiseen ja sen vakauttamiseen mm. yhteisprojekteilla. Osahanketyö aloitetaan Keski-Suomesta.

 

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan yhteistyössä alueellisten vesiensuojeluyhdistysten ja Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton kesken.

 

Rahoitus ja aikataulu

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 180 000 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi (http://www.ym.fi/vesienjamerenhoito). Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Hanke alkoi tammikuussa 2019 ja päättyy kesällä 2020.

 

Ajankohtaista

Hankkeen toimesta perustettu uusi alueellinen vesiensuojeluyhdistys Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry käynnistelee toimintaansa. KSVY ry:n ensimmäinen työntekijä aloittaa elokuussa 2020 vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoittamassa hankkeessa. Reilun vuoden mittaisessa hankkeessa laaditaan yhdistyksen toimialueen vesienhoidon kehittämisohjelma, joka tulee jatkossa ohjaamaan yhdistyksen toimintaa.

 

Lisätietoja

Ari Huhtala

ari.huhtala(a)vesiensuojelu.fi

+358 50 472 5720

Heikki Helle

heikki.helle(a)vesiensuojelu.fi

+358 50 472 5585

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

09 272 7270
liitto@vesiensuojelu.fi