JÄSENYHDISTYSTEN

PALVELUT

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset tarjoavat asiantuntevia palveluita kuntien, yritysten ja yksityisasiakkaiden tarpeisiin. Vesiensuojeluyhdistykset toimivat alueensa luotettavina vesistötietopankkeina. Yhdistysten asiantuntijoilla on vankka kokemus vesialan tutkimuksessa ja vesistöjen tilan kohentamisessa.

Yhdistysten tutkimuspalveluihin kuuluvat pohjavesi- ja vesistötutkimukset kattaen fysikaalis-kemiallisten menetelmien lisäksi kalasto- ja pohjaeläintutkimukset ja muut biologiset määritykset pohjasedimenttiä unohtamatta. Jätevedenpuhdistamoiden tarkkailu ja myös hajajätevesikysymysten ratkaisut ovat tärkeä osa tutkimuspalveluita.

Kuudella yhdistyksellä on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia testauslaboratorioita. Akkreditoitujen menetelmien pätevyysalue on kaikilla laboratorioilla laaja. Asiantuntijapalvelut kattavat mm. hajajätevesiin ja lupahakemuksiin liittyvät konsultoinnit.

Tutkimuspalvelut

Vesiensuojeluyhdistykset tutkivat vesistöjä, tarkkailevat puhdistamoita ja tekevät lupahakemuksia.

 

Vesistötutkimukset
Vesistötutkimus tuottaa tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta ja niissä tapahtuvista muutoksista. Pintavesien tutkimus toteutetaan fysikaalis-kemiallisina ja biologisina seurantoina tai kertatutkimuksina, ja sen piiriin kuuluvat vedenlaatu, kasvi- ja eläinplankton, pohjaeläimistö ja sedimentit. Pohjavesitutkimuksessa tarkastellaan pohjaveden laatua ja pinnankorkeuksien muutoksia. Vesistötutkimuspalveluiden parissa työskentelevät sertifioidut näytteenottajat, vesistötutkijat sekä laboratorion asiantuntijat.

 

KVVY Tutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry

Jätevesitutkimukset
Jätevesien puhdistaminen on yksi vesiensuojelun perustehtävistä. Jätevedenpuhdistamoille tuleva vesi koostuu pääosin kotitalouksien, erilaisten laitosten ja teollisuuden tuottamasta likavedestä, joka johdetaan viemäriverkkoon. Vesiensuojeluyhdistysten tehtäviin kuuluvat jätevedenpuhdistamoiden toiminnan tarkkailu ja puhdistusmenetelmien kehittämisen tukeminen.

 

KVVY Tutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Kalastotutkimukset

Kalasto on keskeinen bioindikaattori, jonka koostumus, koko ja ikärakenne kuvaavat omalta osaltaan vesistön tilaa. Kalastotietoja tarvitaan vesien suojelun ja hoidon suunnittelussa sekä seurannassa. Tutkimusmenetelminä käytetään mm. säännöllistä saaliskirjanpitoa, kalastustiedustelua, koekalastuksia ja kalojen käyttökelpoisuuden arviointia. Tutkimustuloksia käytetään mm. kunnostus- ja hoitosuunnitelmien pohjana.

 

KVVY Tutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Pohjaeläintutkimukset
Pohjaeläimiksi voidaan kutsua kaikkia niitä selkärangattomia eläinlajeja, joiden pääasiallisena ympäristönä on vesien pohja, kasvillisuus tai muu kiinteä alusta. Suhteellisen pitkäikäisinä ja paikallaan pysyvinä eliöinä pohjaeläimet altistuvat ympäristömuutoksille ja ilmentävät siten vesistön tilaa pidemmällä aikavälillä. Tutkimuksen piiriin kuuluvat pohjaeläinten näytteenotto ja -käsittely sekä tulosten raportointi.

 

 

KVVY Tutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry

Hajajätevesiasiat

Ympäristönsuojelulainsäädäntö velvoittaa haja-asutusalueiden jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn. Tavoitteena on haja-asutuksen vesistökuormituksen pienentäminen pohjavesien suojelemiseksi ja paikallisesti pintavesien rehevöitymisen hillitseminen. Yhdistykset tarjoavat alueillaan puolueetonta neuvontaa ja tietopaketteja kiinteistöjen jäteveden puhdistamiseksi. Asiantuntijapalveluja tarjotaan kunnille, jätevesialan yrittäjille ja haja-asutusalueen asukkaille.

 

 

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

liitto(at)vesiensuojelu.fi