Palaa etusivulle

Rautalammin reitti

 

Pohjois-Savon ja osittain Keski-Suomen sekä Etelä-Savo maakuntiin sijoittuva Rautalammin reitti on koillisin osa Kymijoen valuma-aluetta.

 

Rautalammin reittiKartta: Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote 2.10.2013.

 

 

Reitin latvaosien Koivujärvestä ja Lampaanjärvestä vedet laskevat Pielaveden kautta Nilakkaan ja edelleen Äyskosken kautta Rasvanki-Virmasvesi-Iisvesi-Niinivesi –järviketjuun. Lisävesiä reitille tulee mm. Virmasveteen laskevalta Tallusjärven vesistöalueelta, Iisveteen laskevalta Suonenjoen vesistöalueelta, Koskeloveteen laskevalta Pieksäjärven valuma-alueelta ja Niiniveteen laskevalta Kerkonjoen valuma-alueelta. Niinivedeltä reitti kulkee Koskelo- ja Hankaveden kautta Konnekosken läpi reitin pääjärveen, Konneveteen.

Rautalammin reitin yläosat ovat humuksisia, Koivujärven pintaveden väriluvun ollessa keskimäärin noin 90 mg Pt/l. Humuspitoisuus laskee reitin alaosille tultaessa, väriluvun ollessa Konnevedellä enää luokkaa 25 mg Pt/l. Rautalammin reitille kohdistuva typen ja fosforin kuormitus on maakunnan keskimääräistä tasoa ja reitin vedenlaatu onkin valtaosin hyvä. Väriluvun tavoin myös veden fosforipitoisuus laskee reitin latvoilta alaosille tultaessa. Rehevyystasoltaan hieman rehevän Koivujärven pintaveden kokonaisfosforin ollessa kasvukauden aikana keskimäärin hieman yli 20 µg/l. Virmasvedelle tultaessa rehevyystaso laskee, fosforipitoisuuden ollessa hieman yli 10 µg/l. Karun Konneveden pintaveden fosforipitoisuus on selkeästi alle 10 µg/l. Rautalammin reitillä kalankasvatuksen, turvetuotannon ja maatalouden päästöt ovat heikentäneet eräiden latva-alueilla ja alaosilla sijaitsevien pienten vesien tilaa. Näiden lisäksi Nilakan Vuonamonlahden ja sen valuma-alueen järvien ja jokien tila on hyvää heikommassa tilassa. Fosforikuormituksen vähentäminen onkin Vuonamonlahden alueella tarpeellista, jotta hyvä tavoitetila saavutettaisiin. Kartassa 1 näkyy Rautalammin reitin säännöllisessä tarkkailussa olevia havaintopaikkoja. Kuvaajassa 1 on esitetty näiden havaintopaikkojen ravinne- ja happipitoisuuksia kasvukauden aikana.

Säännöstelemättömän Rautalammin reitin kalasto on huomionarvoinen; vaeltava taimenkanta on eteläisen Suomen mittapuun mukaan arvokas, vaikkakin uhanalainen. Reitillä on peräti 15 koskea tai virtaa, joista osa on hyvin suosittuja, pitkälti pyydystä ja päästä -tyyppisiä kalastuskohteita. Reitin järvissä on lisäksi taloudellisesti hyödynnettyjä kalakantoja, etenkin muikkua. Etelä-Konneveden ainutlaatuisuudesta kertoo myös alueen vuonna 2016 saama kansallispuistostatus.

 

Rautalammin reitin kartta

Kartta 1. Rautalammin reitin havaintopaikat.

 

Rautalammin reitin kuvaaja 2015

Kuvaaja 1. Rautalammin reitin eri havaintopaikkojen kokonaisfosforipitoisuus 1 metrin syvyydessä ja pohjan tuntumassa, pintakerroksen klorofylli-a -pitoisuus  sekä pohjan läheinen happipitoisuus kasvukauden aikana vuonna 2015.

 

Rautalammin reitin vesistöjen vedenkorkeuksia ja virtaamia

Lähde: Suomen ympäristökeskus

Vedenkorkeus Pielavesi, Säviä

Vedenkorkeus, Pielavesi

 

Vedenkorkeus Iisvesi

Vedenkorkeus, Iisvesi

Virtaama Äyskoski

Virtaama, Äyskoski

http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/virtaama/image/bigimage/Q1403300.gif

Virtaama, Nokisenkoski