Palaa etusivulle

Nilsiän reitti

Vuoksen vesistöön kuuluvan Nilsiän reitin valuma-alue ulottuu pohjoisosistaan Kainuun maakunnan puolelle. Nilsiän reitti on Kallaveden latvareitti, jota pilkkovat useat vesivoimalat ja kanavasulut.

Nilsiän reittiKartta: Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote 2.10.2013.

 

 

Pienistä lähdejoista vetensä saavan Nilsiän reitin latvajärven, Laakajärven, vedet virtaavat idästä yhtyvän Tiilikanjoen vesistön kanssa Nurmijoen reittinä useiden pienten välijärvien läpi, purkautuen lopuksi Atron voimalaitoksesta Syväriin. Syväristä reitin vedet virtaavat Lastukosken läpi Vuotjärveen, jonne laskevat myös Keyrityn- ja Puntinjoen vesistöt. Vuotjärven vedet purkautuvat Juankosken ja Karjalankosken voimalaitosten kautta Akonveteen ja siitä Muuruveden kautta Juurusveteen, jonne tulee vesiä myös Siilinjoen ja Riistaveden vesistöalueilta.

Nilsiän reitin yläosan suovaltaisten alueiden vedet ovat luonnostaan humuksisia, osin jopa happamia. Humuspitoisuus laskee reittiä etelään tultaessa, kuten seuraavista reitin järvien väriluvuista voidaan havaita: Laakajärvi yli 200 mg Pt/l, Syväri noin 130 mg Pt/l ja Melavesi noin 60 mg Pt/l. Reitin vedenlaatu on pääosin hyvä, järvistä ainoastaan Muuruvesi-Akonveden ekologinen tila on hyvää huonommalla tasolla. Pintaveden kokonaisfosforin ja klorofylli-a:n keskimääräisiä pitoisuuksia reitin järvissä kasvukauden aikana: Laakajärvi 15 µg/l, 4,5 µg/l, Syväri n. 17 µg/l, 11 µg/l, Akonvesi n. 22 µg/l, 12 µg/l, Juurusvesi n. 17 µg/l, 12 µg/l. Reitin alaosassa Siilinjärven seudun teollisuuden ja hajakuormituksen vaikutusalueella sijaitsee pienempiä vesiä, joiden tila ei yllä hyvälle tasolle.

Nilsiän reitti on voimakkaasti vesivoiman ja vesiliikenteen takia säännöstelty ja kalojen vaellusreitit ovatkin puuttuvien kalateiden takia pääosin katkenneet. Voimalaitoksista ainoastaan Sälevässä on kalatie, joten tarvetta kalojen kulkua helpottaville toimenpiteille on runsaasti. Kuhakannat ovat istutusten ja lämpimien kesien ansiosta kehittyneet reitillä paikoin vahvoiksi.

 

 

Nilsiän reitin vedenkorkeuksia ja virtaamia

Lähde:  Suomen ympäristökeskus

 

Vedenkorkeus Syväri, Lastukoski

Syväri

Vedenkorkeus Keyritty

Keyritty

Virtaama Keyritty, luusua

Virtaama Keyritty, luusua

Vedenkorkeus Vuotjärvi, Irvinlahti

Vuotjärvi