Palaa etusivulle

Koitajoen alue

Koitajoen valuma-alueesta puolet sijaitsee Venäjän puolella. Alueen pääjärvi on Koitere, johon laskevat vedet Haapa-, Suomu-, Ukon- ja Käenjoen valuma-alueilta. Koitereesta vedet virtaavat Pamilon voimalaitoksen kautta Pielisen Rahkeenveteen.

 

Koitajoen alue

Kartta: Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tiedote 2.10.2013.

 

 

Koitajoen valuma-alueesta puolet sijaitsee Venäjän puolella. Alueen pääjärvi on Koitere, johon laskevat vedet Haapa-, Suomu-, Ukon- ja Käenjoen valuma-alueilta. Koitereesta vedet virtaavat Pamilon voimalaitoksen kautta Pielisen Rahkeenveteen.

Koitajoen alueen vedet ovat humuksisia, mutta pääosin hyvässä tilassa. Koitereen pintaveden fosforipitoisuus on viime vuosina kasvukauden aikana ollut noin 10 µg/l, klorofylli-a:n ollessa alle 5 µg/l. Veden runsas humuspitoisuus ilmenee väriluvusta, joka on noin 90 mg Pt/l. Tyydyttäviksi luokiteltuja ovat ainoastaan Ilomantsinjärvi ja Koitajoen alajuoksu. Ilomantsinjärven pintaveden fosforipitoisuus on noin 35 µg/l, klorofylli-a:n pitoisuuden ollessa noin 20 µg/l ja väriluvun noin 200 mg Pt/l.

Pamilon voimalaitos säännöstelee Koitereen pinnankorkeutta. Ala-Koitajokeen määrättiin ympäristölupaviraston toimesta 4-6 kuutiometrin minimivelvoitejuoksutus, mikä lisää virtakutuisten lohikalojen poikastuotantoalueiden pinta-alaa ja toivottavasti edesauttaa Saimaanlohen suojelutavoitteita mahdollistamalla Kuurnan voimalaitoksen alapuolelta pyydettyjen emokalojen siirtämisen Ala-Koitajokeen lisääntymään.

 

Vedenkorkeuksia ja virtaamia Koitajoen alueella

Lähde: Suomen Ympäristökeskus

Koitere

Koitajoki