Palaa etusivulle

Haukivesi-Heinävesi-Enonvesi

 

Saimaan keskusallas, Haukivesi toimii kerääjäaltaan Kallaveden, Juojärven ja Pielisen reittien vesille, keräten valtaosan vesistä, jotka myöhemmin virtaavat Vuoksena aina Laatokkaan asti.

 

Haukivesi-Heinävesi-Enonvesi

Kartta: Pohjois-Savon ELY-keskuksen tiedote 2.10.2013.

 

 

Etelä-Savon pohjoisosissa sijaitsevan Haukiveden-Heinäveden-Enonveden alueen keskusjärvi on Haukivesi, joka kerää vesiä useista eri suunnista, toimien Saimaan kerääjäaltaana. Kallaveden reitin vesiä tulee Konnuskosken kautta Unnukasta Haukiveden luoteisosiin ja Heinäveden reitin vesien mukana Karviosta, josta tulevat myös Juojärven reitin vedet. Oravin, Tappuvirran sekä Haponlahden kanavien kautta Haukivesi saa Pielisen reitin vedet, jotka virtaavat Enonveden läpi. Enonveden pohjoispuolella sijaitsee sokkeloinen Kolovesi, joka virtaa Pyttyveden ja Joutenveden kautta Haukiveteen.

Alueen vedet ovat pääasiassa hyvässä tai erinomaisessa tilassa, lukuun ottamatta Haukiveden Jorois-, Siitin- sekä Vuoriselkää, jotka ovat tilaltaan tyydyttäviä. Haukiveden pääaltaan pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on viime vuosina ollut keskimäärin hieman yli 5 µg/l ja klorofylli-a hieman alle 5 µg/l, väriluvun ollessa n. 40 mg Pt/l.

 

Haukivesi laaja näytpist

Kuva 1. Haukiveden havaintopaikat. (Lähde: OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 25.4.2014 © Karttakeskus, Lupa L 4659)

Haukivesi_2014_2015

Kuva 2. Haukiveden eri havaintopaikkojen kokonaisfosforipitoisuus 1 metrin syvyydessä ja pohjan tuntumassa, pintakerroksen klorofylli-a -pitoisuus  sekä pohjan läheinen happipitoisuus kasvukauden aikana vuosina 2014 ja 2015.

 

Loppukesän 2014 vesistötarkkailun tulokset näkyvät kuvassa 2. Lämmin vesi heikentää hapen liukenemista veteen ja useamman havaintopaikan alusvedessä onkin nähtävissä hapen määrän alenemista. Unnukan Kinkamonselän havaintopaikassa pohjan läheinen happi on vähentynyt, mikä on johtanut sisäiseen kuormitukseen ja fosforipitoisuuden nousuun alusvedessä. Pirtinvirralla fosforipitoisuus ei muutu, mutta Varkauden tehtaiden alapuolisella Ykspuun havaintopaikalla on fosforipitoisuus taas hieman noussut. Akonniemen havaintopaikka sijaitsee lähellä Varkauden kaupungin jätevedenpuhdistamon purkuvesiä, mikä näkyy tuloksissa. Pohjan läheinen happi on loppunut ja fosforipitoisuudet ovat koholla. Siitinselän havaintopaikalla happi on alusvedestä edelleen loppunut, mutta päällysveden fosfori- ja klorofyllipitoisuudet ovat jo hieman laskeneet. Vuoriselällä alusveden happipitoisuus on vielä laskenut, mutta alapuolisissa näytepisteissä vallitsee normaali kesäkerrostuneisuus. Ravinnepitoisuudet laskevat tasaisesti Iso-Haukiveden havaintopaikan suuntaan tultaessa.

Haukivedellä sijaitseva Linnansaaren kansallispuisto on yksi Suomen kolmesta järvikansallispuistosta. Etenkin muikku- ja kuhakantojensa ansiosta kalataloudellisesti merkittävä Haukivesi on myös Saimaannorpan merkittävin esiintymis- ja pesimäalue. Koloveden kansallispuisto on myös tärkeä Saimaannorpan elinalue.