Palaa etusivulle

Vesistöjen tila

Tavoitteenamme on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä -hoitoa alueellamme. Savo-Karjalan alueella vesienhoidossa on huomioitava reittivesien ominaisuudet. Toiminta-alueen vesistöt voidaan alueellisesti jakaa 12 reittiin tai osa-alueeseen.

Maassamme on hyödynnetty vesistötietoja jo vuosisatoja. Jäähavainnot aloitettiin jo vuonna 1693 ja vedenkorkeuksien sekä virtaamien mittaus hieman myöhemmin. 1900-luvun alussa alkoi varsinainen vesistötutkimus. 1960-luvulla vesianalyysimäärät lisääntyivät huomattavasti valtionhallinnon aloitettua säännölliset seurannat ja toiminnanharjoittajat velvoitetarkkailut.

Savo-Karjalan alueella päävesistöistä on runsaasti vedenlaatutietoja.

Pohjois-Savossa huomattava osa vesistötiedosta on peräisin toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuista, joita valtionhallinto on täydentänyt havainnoillaan. Pohjois-Karjalassa tilanne on päinvastoin. Tärkeää on, että alueellamme eri toimijoiden vesistöhavaintojen päällekkäisyydet on minimoitu. Tarkkailujen olisi aina perustuttava käytännön tarpeeseen.

Ehdotus järvien ja jokien uudeksi ekologiseksi tilaluokitukseksi valmistui syksyllä 2013.

Ekologinen luokituksessa vesistön biologisia ja veden fysikaalis-kemiallisia muuttujia verrataan luontaisiin taustaolosuhteisiin. Luokituksessa käytetään monia eri muuttujia useiden vuosien ajalta. Luokitus on siten kokonaisarvio vesistön ekologisesta tilasta.

Pohjois-Savossa järvipinta-alasta lähes 90 % on säilynyt hyvänä tai jopa erinomaisena (P-S  ELY, tiedote 2.10.2013). Noin neljäsosalla vesistöistä tarvitaan tilaa parantavia hoitotoimenpiteitä. Pohjois-Karjalassa vesistöjen tila on vieläkin parempi, mutta vesienhoitotoimenpiteitä tarvitaan etenkin pienempien vesistöjen tilan parantamiseksi (P-K ELY, tiedote 2.10.2013).

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys kokoaa vesistötietoa alueeltaan.

Ekologinen tila on hyvä kokonaistilaa arvioitaessa. Sen lisäksi oleellista on vesistöjen käyttökelpoisuus, johon vaikuttaa veden rehevyys, humuksen määrä ja hygieninen tila. Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys kokoaa tietoa alueensa vesistöistä. Tiedot on koottu reittikohtaisesti luonnehtien kunkin alueen ominaispiirteitä. Tietoihin voi tutustua alla olevan kartan sekä vasemmalla olevan valikon kautta.

Vesistöjen tila Savo-Karjalassa

Luokittelu

Kartat: muokattu Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon ELY-keskusten tiedotteiden 2.10.2013 pohjalta.

Vesistöjen tilapalvelua on kehitetty osana Manner-Suomen ESR-ohjelmasta rahoitettavaa Yhteisillä vesillä -hanketta. Hankkeesen osallistuvat Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen lisäksi Pyhäjärvi-instituutti, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja Suomen Vesienuojeluyhdistysten Liitto sekä alueellisia vesiensuojeluyhdistyksiä.

ELY - ESR - Vipuvoimaa