Laboratoriopalvelut

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton jäsenyhdistyksillä on paikallisia laboratorioita. Akkreditoitujen menetelmien pätevyysalue on kaikilla laboratorioilla laaja. Ajantasaiset tiedot akreditoiduista analyyseistä löytyvät Finas-akkreditointipalvelun sivuilta. Paikalliset laboratoriomme palvelevat kaikissa analyyseissä. 

Laboratorioanalyysien lisäksi laboratoriot tarjoavat myös sertifioitua talous-, verkosto- ja uimavesinäytteenottoa. Osalla laboratorioista on palveluksessaan näytteenottaja, joka ottaa myös elintarvikenäytteitä ja sisäilmanäytteitä.

Ota yhteyttä – palvelumme ovat lähelläsi!

Kaivovesi

Osa suomalaisista käyttää oman kaivon vettä vakituisessa asunnossa tai kesämökillä. Näiden veden laadun valvonta on käyttäjän omalla vastuulla. Vesi kannattaa tutkia säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein, tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti.

Kaivovesinäytteitä analysoivat:

KVVY Tutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry /  Kymen ympäristölaboratorio Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Kaivovesitietoa verkossa:

Kaivovesitulkki – apu tulosten tulkintaan
Usein kysyttyä kaivoista – Suomen ympäristökeskuksen kaivovesisivut

Verkostovesi

Talousvedestä otetaan näytteitä verkostoveden mikrobiologisen ja fysikaalis-kemiallisen laadun selvittämiseksi ja seuraamiseksi. Usein arvioidaan myös veden laadun aiheuttamia muutoksia (mm. korroosio) putkistolle ja vesikalusteille. Laatuvaatimusten tulee täyttyä siinä kohdassa, jossa vesi otetaan käyttäjän vesihanasta. Myös elintarvikealan yrityksessä käytettävän veden on täytettävä laatuvaatimukset siinä kohdassa, jossa vesi käytetään.

Verkostovesinäytteitä analysoivat:

KVVY Tutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Kymen ympäristölaboratorio Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

 

Jätevesi

Jätevesistä tehtäviä analyysejä tarvitaan mm. selvitettäessä vesistöihin aiheutuvaa kuormitusta, mitattaessa jätevesipuhdistamoiden tehokkuutta ja säädettäessä puhdistusprosesseja.

Jätevesinäytteitä analysoivat:

KVVY Tutkimus Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Kymen ympäristölaboratorio Oy

 

Elintarvike

Elintarvikeista tehdään sekä kemiallisia että mikrobiologisia analyysejä. Elintarvikkeiden viranomaistutkimukset ja lakisääteiset omavalvontatutkimukset on tehtävä Eviran elintarvikelain (23/2006) nojalla hyväksymässä laboratoriossa. Elintarvikeita analysoivilla laboratorioilla on myös tarjota asiantuntijapalvelua näytteenottoon ja omavalvontasuunnitelmien tekoon.

Elintarvikeanalyysejä tekevät:

KVVY Tutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Kymen ympäristölaboratorio Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

 

Sedimentti

Sedimentistä selvitetään sekä sedimentin fysikaalisia että kemiallisia ominaisuuksia. Järveen kohdistunutta kuormitusta on mahdollista analysoida sedimenttiprofiilin avulla.

Sedimenttitutkimuksia tekevät:

KVVY Tutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Kymen ympäristölaboratorio Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

 

Sisäilmatutkimukset

Viranomaisille tehtävät asumisterveystutkimukset tulee tehdä Asumisterveysohjeen mukaisesti (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1:2003) Eviran hyväksymässä laboratoriossa.

Asumisterveysnäytteiden analysointia tekevät:

KVVY Tutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

 

Myrkyllisyystestaukset

 

Ekotoksisuustestit eli myrkyllisyystestit soveltuvat vesinäytteiden, jätevesinäytteiden, vesiliukoisten kemikaalien ja erilaisten kiinteiden matriisien vesiuutosten myrkyllisyyden arviointiin. Yleisesti tarjolla on seuraavia testejä: Valobakteeritesti (Vibrio fisheri), vesikirpputesti (Daphnia magna), lietteen respiraation estymisen testaus, nitrifikaation estymisen testaus, leväkasvun estymisen testaus, biohajoavuuden testaus.

Myrkyllisyystestejä tekee:

KVVY Tutkimus Oy

Trikiinitutkimukset

Lainsäädännön mukaan tiettyjen eläinlajien myytäväksi tarkoitettu liha on tutkittava trikiinimadon varalta. Myös omaan käyttöön tarkoitettu liha on hyvä tutkia trikiinin varalta, esim. villisian liha.

Trikiinitutkimuksia tekevät:

KVVY Tutkimus Oy
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Kymijoen vesi ja ympäristö ry / Kymen ympäristölaboratorio Oy

Kaatopaikkakelpoisuus ja hyötykäyttökelpoisuus

Kaatopaikkakelpoisuuden testaus koskee jätettä, joka halutaan sijoittaa pysyvästi tavalliselle tai ongelmajätteille tarkoitetulle kaatopaikalle. Testausta ei vaadita yhdyskuntajätteiltä eikä kaikilta pysyvästi sijoitettavilta jätteiltä, ellei erikseen ole syytä epäillä pilaantumista. Tyypillisimpiä selvitystä vaativia jätejakeita ovat teollisuuden sekä yhdyskuntien erityisjätteet, elintarvike-, maali-, metalli- ja prosessiteollisuuden jätteet, voimalaitosten tuhkat ja erotuskaivojen lietteet.

Valtioneuvoston asetus jätteiden hyödyntämisessä maanrakentamisessa koskee jätteitä, joiden käyttöön ei tarvita erillistä ympäristölupaa. Ilmoitusmenettelyllä voidaan betonimurskaa sekä lento- ja pohjatuhkaa hyödyntää esim. maarakentamisessa. Perustutkimuksessa selvitetään jätteen koostumus ja liukoisuusominaisuudet. Laadunvalvontatestillä varmistetaan perustutkimuksessa määritetyt ominaisuudet tiettyjen metallien ja anionien osalta.

Kaatopaikkakelpoisuustestejä tekevät:

KVVY Tutkimus Oy

 

ASIANTUNTIJAPALVELUT

YMPÄRISTÖKONSULTOINTI

Yhdistykset tarjoavat monipuolisia ja laadukkaita vesi- ja ympäristötutkimuksiin liittyviä konsultointipalveluita mm. lupahakemuksia, asiantuntijalausuntoja ja selvityksiä. Selvitykset tehdään ympäristönsuojeluasetuksen edellyttämässä laajuudessa.


KVVY Tutkimus Oy
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Kymijoen vesi ja ympäristö ry

 

HAJAJÄTEVESIASIAT
Ympäristönsuojelulainsäädäntö velvoittaa haja-asutusalueiden jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn. Tavoitteena on haja-asutuksen vesistökuormituksen pienentäminen pohjavesien suojelemiseksi ja paikallisesti pintavesien rehevöitymisen hillitseminen. Yhdistykset tarjoavat alueillaan puolueetonta neuvontaa ja tietopaketteja kiinteistöjen jäteveden puhdistamiseksi. Asiantuntijapalveluja tarjotaan kunnille, jätevesialan yrittäjille ja haja-asutusalueen asukkaille.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Ratamestarinkatu 7 b 3. krs
00520 Helsinki

liitto(at)vesiensuojelu.fi