Pesuvesien, eli harmaiden jätevesien käsittely

Pesuvedet sisältävät pääasiassa ruoantähteitä ja rasvoja, pesuaineita ja pesukoneessa syntyvää vaatenöyhtää jne. Nämä nk. harmaat vedet sisältävät vain vähän ravinteita, varsinkin jos käyttää fosfaatittomia pesuaineita. Lisäksi pesuvesi on kohtuullisen hygieenistä, kun ulosteperäiset bakteerit on eroteltu muuten käsiteltäväksi. Pesuvesien sisältämä orgaaninen aine on nopeasti hajoavassa muodossa ja hajoaa mikrobitoiminnan ansiosta maaperässä muutamassa päivässä. Pesuvesien volyymi on kuitenkin usein verrattain suuri (tavallisessa asuinkäytössä noin 80-120 litraa henkilöltä vuorokaudessa), ja isojen vesimäärien johtaminen pihamaalla edellyttää suunnittelua. Pelkkien pesuvesien käsittelyyn riittää yleensä biologinen puhdistus, jonka voi järjestää maaperässä imeytyskentän tai maasuodattamon avulla, taikka harmaiden jätevesien laitepuhdistamossa, eli harmaavesisuotimessa.

Maahanimeytyskenttä

Maaimeyttämö

Pesuvedet johdetaan maahanimeytykseen saostussäiliön (2-osastoa, tai vastaava kiintoaineen pidätyskyky) kautta. Saostussäiliössä tulee olla T-haarat, jotta vettä kevyemmät rasvat ja vettä raskaammat kiintoaineet jäävät saostussäiliöön, eivätkä karkaa tukkimaan imeytyskenttää. Saostussäiliöstä vesi johdetaan jakokaivoon, joka jakaa veden tasaisesti imeytysputkiin. Jätevesi puhdistuu suotautuessaan maakerrosten läpi. Maaperän mikrobit poistavat jätevedestä orgaanista ainesta, bakteereja ja typpeä. Imeytysputkien päästä lähtee maan pinnalle tuuletusputket, joiden kautta ilma virtaa tuulettamaan suodatuskenttää ja varmistaa puhdistustyötä tekevien eliöiden hapen saannin. Tuuletuksen tulee jatkua koko järjestelmän läpi aina kiinteistön katolle asti. Imeytyskenttä vaatii toimiakseen sopivan maaperän. Jos maaperä ei läpäise vettä riittävästi tai pohjaveden pinta on lähellä, rakennetaan imeytyksen sijasta suodatuskenttä.

Maasuodattamo

Maasuodattamo on rakenteiltaan imeytyskentän kaltainen,  mutta imeytetty vesi kerätään suodatuskentän pohjalta kokoomaputkilla johdettavaksi kokoomakaivoon. Kokoomaputkien päästä lähtee maan pinnalle tuuletusputket, joiden kautta ilma virtaa tuulettamaan suodatuskenttää ja varmistaa puhdistustyötä tekevien eliöiden hapen saannin. Kokoomakaivosta puhdistunut vesi johdetaan edelleen kivipesään tai ojaan. Kokoomakaivo voi toimia myös näytteenottokaivona.

Perinteinen maasuodattamo vaatii vähintään kaksi metriä korkeuseroa kiinteistön lähtöviemärin ja puhdistettujen jätevesien purkupaikan välille. Maasuodattamon erikoisratkaisuja ovat matalaan perustettu maasuodattamo, vaakavirtausmaasuodattamo tai kasvu- ja levitysalustoista rakennettu maasuodattamo. Näiden ratkaisujen avulla kentän pinta-alaa tai kaivuusyvyyttä saadaan pienemmäksi. Jätevesi voidaan myös pumpata suodatuskenttään tai kentästä purkupaikkaan. Pumppaaminen lisää maasuodattamon soveltuvuutta hyvin erilaisiin paikkoihin.

Maasuo

Maaperäkäsittely (imeytyskenttä ja maasuodattamo) on erittäin helppo ja varmatoiminen ratkaisu kiinteistön pesuvesien käsittelyyn. Maaperäkäsittely toimii oikein hoidettuna useita kymmeniä vuosia. Jos järjestelmään johdetaan myös käymäläjätevettä, kentän imeytyspinta-alaa tulee laajentaa ja tarvittaessa myös fosforinpoistoa tehostaa.

Harmaavesisuotimet

Pesuvedet voi käsitellä myös harmaiden vesien käsittelyyn tarkoitetussa laitepuhdistamossa. Tällaiset erilaiset biologiset suodattimet (eli harmaavesisuotimet) ovat hyvä vaihtoehto maaperäkäsittelylle. Harmaavesisuotimessa jäteveden lika-aineita ”syövä” mikrobikasvusto kasvaa suodinmateriaalin esim. kiven, muovin tai kuidun pinnalle. Harmaavesisuotimet poistavat hapekkaissa oloissa hyvin orgaanista ainesta, mutta niiden ravinteiden sitomiskyky on vaatimaton. Harmaavesisuodin tarvitsee maaperäkäsittelyä vähemmän tilaa ja osan näistä voi asentaa maan pinnalle. Harmaavesisuodin vaatii tiiviimpää prosessin tarkkailua ja suodinmateriaalin vaihtoa tai puhdistusta laitteesta riippuen vähintään vuosittain. Harmaavesisuotimia on markkinoilla sekä pienille että isommille pesuvesimäärille. Onkin tärkeää varmistaa laitteiston mitoitusvesimäärä, ettei hanki vahingossa liian pienille vesivolyymeille tarkoitettua laitetta!

Harmaavesisuotimet