Jätevesien puhdistus laitepuhdistamossa

Laitepuhdistamot ovat kokonaan tai ainakin osittain tehdasvalmisteisia jätevedenkäsittelylaitteita. Puhdistusprosessi on sama kuin kunnallisillakin jätevedenpuhdistamoilla. Puhdistamossa biologinen prosessi poistaa orgaanista ainesta ja typpeä ja kemiallinen sitoo fosforia. Laitepuhdistamoon jätevesi johdetaan yleensä ilman esikäsittelyä.

laitepuhd

Laitepuhdistamo koostuu yleensä tehdasvalmisteisestä säiliöstä tai säiliöistä, ohjauskeskuksesta sekä purkujärjestelyistä. Markkinoilla on kymmeniä eri laitemalleja.

Tyypillisimmillään laitepuhdistamossa on aktiivilieteprosessi. Prosessisäiliössä jätevettä ilmastetaan, jotta mikrobit voivat tehdä biologista hajotusta. Tämän jälkeen ilmastus pysäytetään ja liete laskeutuu prosessisäiliön pohjalle. Fosforinpoistoa tehostetaan kemikaalilisäyksellä. Pinnalle selkeytynyt puhdistettu jätevesi johdetaan kivipesään tai ojaan. Laitepuhdistamo voi olla tällä tavalla ”jatkuvatoiminen”, jolloin vettä virtaa sisään ja ulos pikkuhiljaa. Panospuhdistamossa jätevettä taas puhdistetaan nimen mukaisesti määrätyn kokoinen panos kerrallaan. Jätevesi tulee ensin keräyssäiliöön, ja kun jätevettä on riittävä määrä, pumpataan vesi prosessisäiliöön. Puhdistunut vesi pumpataan purkupaikkaan myös panoksena, mikä edellyttää riittävää tilavuutta purkupaikassa.

Biosuotimessa jäteveden lika-aineita ”syövä” mikrobikasvusto kasvaa suodinmateriaalin esim. kiven, muovin tai kuidun pinnalle. Biosuotimet poistavat hapekkaissa oloissa hyvin orgaanista ainesta, mutta niiden ravinteiden sitomiskyky on riittämätön kaikkien jätevesien käsittelyyn. Bioroottorissa hajottajamikrobit kasvavat pyörivän sylinterin pinnalle. Sylinterin pyöriessä bakteerit ovat vuorotellen jäteveden alla ja ilmassa. Biologisen vaiheen jälkeen jätevesi pumpataan jälkiselkeytykseen ja edelleen purkupaikkaan. Kaikkien jätevesien yhteiskäsittely edellyttää kemiallista puhdistusta, mitä varten useisiin laitepuhdistamoihin on nykyään valmiiksi asennettuna asianmukaiset rakenteet.

Markkinoilla on myös saneerauspaketteja, joilla hyväkuntoiset saostussäiliöt voi muuttaa laitepuhdistamoksi.

Laitepuhdistamoiden toiminnan edellytykset

Laitepuhdistamo vie vain vähän tilaa tontilla ja on suhteellisen nopea ja helppo asentaa. Puhdistamo vaatii sähköliittymän ja ohjauskeskuksen hälytysjärjestelmineen. Puhdistusprosessin hallitseminen on haastavaa, koska yhden kiinteistön jätevesimäärät ja jäteveden laatu vaihtelevat suuresti päivittäin. Laitepuhdistamo onkin herkkä häiriöille. Tämän vuoksi kannattaa aina selvittää mahdollisuudet rakentaa yhteinen järjestelmä naapureiden kanssa. Laitepuhdistamo soveltuu huonosti vain osan vuotta käytössä oleville rakennuksille.

Laitepuhdistamo on suhteellisen helppo asentaa paikoilleen, mutta sen hoitaminen vaatii suurta innostusta ja säännöllistä työtä. Puhdistusprosessia tarvitsee tarkkailla viikoittain ja häiriötilanteisiin puuttua välittömästi. Puhdistamoon täytyy lisätä fosforinpoistokemikaalia useita kertoja vuodessa ja huolehtia ylimääräisen lietteen poistosta säännöllisesti. Prosessin hallitseminen yhden perheen jätevesimäärillä on haastavaa, kun puhdistamoon tulevan veden määrä on vähäinen ja sen laatu vaihtelee koko ajan.

Puhdistustulos

Likimain kaikilla markkinoilla olevilla laitepuhdistamoilla on mahdollisuus oikein hoidettuna toimia puhdistusvaatimukset täyttävästi. Tehtyjen tutkimusten mukaan monet laitepuhdistamot eivät kuitenkaan normaalikäytössä toimi lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Samankin laitevalmistajan puhdistamoista osa toimii ja suuri osa ei. Tärkein syy laitepuhdistamoiden toimimattomuuteen on puhdistamon säännöllisen hoidon laiminlyöminen.

Laitepuhdistamoilta lähtevä vesi on havaittu olevan hygieenisesti likaisempaa kuin maaperäkäsitellyssä jätevedessä. Laitepuhdistamoilta lähtevän veden bakteeripitoisuudet fekaalisten koliformisten bakteerien osalta ovat vaihdelleet suuresti. Pitoisuudet ovat olleet muutamista sadoista jopa miljooniin [pmy/100 ml].

Hoito ja huolto

Laitepuhdistamo vaatii jatkuvaa tarkkailua. Viikoittaisilla käynneillä tarkistetaan silmämääräisesti prosessin toimivuus, kemikaalin määrä ja kulutus sekä tehdään mahdollisesti lietteen laadun ja määrän tarkastukset. Teknisten laitteiden vuosittaiset huollot vaativat ammattilaisen käynnin kiinteistöllä. Vuosihuollosta voi sopia huoltosopimuksella. Sopimus ei kuitenkaan vapauta kiinteistön haltijaa laitteiston jatkuvasta seurantavastuusta. Ylijäämälietteen poisto tehdään 2-4 kertaa vuodessa joko loka-autolla tai laitteen oman keräysjärjestelmä tyhjentämällä. Liete toimitetaan kunnan hyväksymään käsittelyyn. Loka-auton tulee päästä puhdistamon lähelle myös talvella. Laitevalmistaja toimittaa tarkemmat käyttö- ja huolto-ohjeet laitteen mukana.