Inom avloppsvattennätverket skiljer sig invånarnas skyldigheter från de fastighetsvisa skyldigheterna för behandling av avloppsvattnet. Inom avloppsvattennätverket gäller lagen om vattentjänster, som även fastställer vattentjänstverkets ansvar och befogenheter. Även ett vattentjänstverk som grundats av kunderna har ansvar över vattentjänsterna.

Lagen om vattentjänster

Lagen om vattentjänster (119/2001) och ändrig (681/2014) bestämmer kommunens, vattentjänstverkets och fastighetens skyldigheter att sköta bosättningens ledning, behandling och leverans av det vatten som används som hushållsvatten samt avledningen och behandlingen av avloppsvatten. På glesbygdsområden, utanför vattentjänstverkets verksamhetsområden, är grundprincipen att fastighetsägaren eller -innehavaren ansvarar för fastighetens vattenförsörjning. Lagen tillämpas också till vattentjänstverkets avlopp för dagvatten.

Målet med lagen är att försäkra sakenlig vattenvård med skäliga kostnader. Om fastigheten finner sig på vattentjänstverkets område är huvudprincipen att fastighetsinnehavaren eller ägaren ansluter fastigheten till nätverkets anläggning. Lagändringen 2014 medförde vissa lindringar till anslutningsskyldigheten på områden utanför tätorten. Med anslutningsskyldigheten försäkrar man vattentjänstverkets ekonomiska, men också funktionella förmåga att skapa tjänster. Fastigheternas dagvatten får främst inte ledas till avloppen. Detta gäller både de som är i avloppsnätverkets område och de fastigheter som är utanför tätorten.

Kommunen utvecklar vattentjänster

Lagen om vattentjänsters utgångspunkt är den, att kommunen ansvarar för den allmänna utvecklingen av vattentjänster inom sitt område. Kommunen deltar i den regionala översiktsplaneringen och gör utvecklingsplaner inom sitt område i samarbete med vattentjänstverk och övriga kommuner. En del av kommunerna har utarbetat utvecklingsplaner för vattentjänsterna, där man fastställer utvidgningsområden för vatten- och avloppsnätverk och utvecklingsområden för vattentjänster även på glest bebyggda områden. Kommunen ska ta hand om att gränserna av vattenverkets verksamhetsområden, däri liggande tätorter samt områden som ligger i kretsen av nätverken hittas i det allmänna nätverket.

Vattentjänstverket sköter om vattentjänsterna

Vattentjänstverket sköter om de gemensamma vattentjänsterna på det av kommunen godkända verksamhetsområdet. Ett vattentjänstverk kan vara kommunalt eller privat och dess verksamhetsområde bör täcka de områden, på vilka det är nödvändigt att ansluta fastigheterna till vattenledning eller avloppsnätverk på grund av faktiska eller planerade samhällsutvecklingar. Således täcker verksamhetsområden ofta detaljplaneområden. Kommunen måste vidta åtgärder för att ordna vattenförsörjning om det är behov av ett relativt stort antal invånare, eller om hälso- eller miljöskyddsorsaker förutsätter det. Invånare kan även grunda ett vattentjänstverk för det område där de bor. Sådana projekt ordnar man oftast genom vattenandelslag.  Skillnaden från andra vattentjänstprojekt är, att vattenandelslagsprojekt i huvudsak grundar sig på frivillig basis och på invånarnas eget initiativ.

Fastigheten har anslutningsplikt

På ett verksamhetsområde finns ömsesidiga skyldigheter: vattentjänstverket ansvarar för att överenskomna vattenförsörjningstjänster levereras till de anslutna, fastigheterna har möjlighet att ansluta sig till nätverket. (10 §). Det finns några undantag från anslutningsskyldigheten för fastigheter utanför tätbebyggelse. Anslutningsskyldigheten angår inte fastigheter som inte har vattentoalett eller som har vattenvårdsapparater som är byggda före området har blivit godkännt och glesbygdens vattenlagstiftningens krav i avloppsbehandlingen följs. Utgången av skyldigheten förutsätter att vattenvårdsanstaltens område är bekräftat efter 1.9.2014. Dessutom kan man från kommunens miljöskyddsmyndigheter ansöka om tidsbestämd eller permanent befrielse, ifall de villkor nämnda i vattenlagen 11 § uppfylls. Förutsättningarna för dessa är att anslutningen är omåttlig för fastighetens ägare eller innehavare och de miljöskyddslagen.

Ett reningsverk kan kräva miljötillstånd

Ifall bosättningens avloppsvatten för motsvarande 100 invånare behandlas i ett större reningsverk, krävs lov enligt miljöskyddslagen (527/2014) för behandlingen och avledningen av avloppsvattnet.

Hälsoskyddslagen reglerar leveransen av hushållsvatten

Vatten som används för hushållsvatten måste vara ofarligt för hälsan och lämpligt för ändamålet. Hushållsvatten får inte levereras innan kommunens hälsoskyddsmyndigheter har godkänt verkets verksamhet. Leveransen av hushållsvatten fastställs noggrannare i hälskoskyddslagen (763/1994) och –förordningen (1280/1994).