Fastighetsägaren ansvarar i första hand för fastighetens vattentjänst. Endast på vattentjänstverkens verksamhetsområden ansvarar vattentjänstverket för vattenförsörjningen.

Lagstiftning för avloppsrening

Lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden har förnyats våren 2017. Den nya förordningen om avloppsvattenbehandling utanför avloppsvattennätver (157/2017) och förändringarna i miljöskyddslagen trädde i kraft den 3 april 2017. Vissa bestämmelser lyftes upp från förordningen till miljöskyddslagen och bestämmelserna klargjordes. Den mest anmärkningsvärda förändringen är övergångsperioderna, som binds ihop med områdens känslighet. Om fastigheten ligger högst 100 m från vattendraget eller havet eller på ett grundvattenområde, skall avloppsvattensystemet uppfylla reningskravet senast 31.10.2017. På övriga områden skall systemet iståndsättas så att reningskravet uppfylls senast i samband med reparationer  gällande vattensystemen eller övriga reparationer, förändringsarbeten eller åtgärder som kräver lov.

Förutom de ovannämnda reglerna har man stadgat om avloppsvatten och det slam som uppkommer vid behandlingen av det i bl.a. markanvändnings- och bygglagen och -förordningen, avfallslagen, hälsoskyddslagen och -förordningen, lagen om vattentjänster och lagen om gödselfabrikat. Kommunerna kan ge noggrannare och strängare krav än förordningen genom lokala bestämmelser, t.ex. i miljöskyddsföreskrifterna och i byggnadsordningen.

Miljöskyddslagen utgör en ram för rening av avloppsvatten

I miljöskyddslagens kapitel 16 bestäms den allmänna skyldigheten att rena avloppsvatten och man ger kriterierna för undantagen från reningsskyldigheten. Enligt miljöskyddslagen bör avloppsvattnet avledas och behandlas så att det inte uppstår risk för förorening av miljön. Fastigheten ska ha ett behandlingssystem för avloppsvattnet som lämpar sig för dess bruk och omständigheter. Miljöskyddslagen fastställer också grundnivån för reningskravet som gäller organiska ämnen, total fosfor och total kväve (tabell nedan). Lagen ställer alltså inga krav på vilket reningssystem som ska användas, utan den anger endast målen för reningen i procenttal, enligt belastningstalen som också anges.

Tabell 1: Belastningstal och kraven för reningsnivån.

Belastningstal, g/p/dygn Minimireningsnivå, % Vägledande nivå, %
 Organiska ämnen 50 80 90
 Totalfosfor 2,2 70 85
 Totalkväve 14 30 40

Reningskraven gäller för alla fastigheter där avloppsvatten uppkommer, förutom de som finns på avloppsnätverkets verksamhetsområde eller företag med miljötillståndsplikt. När reningskravet skall uppfyllas, beror på fastighetens ålder, plats och åtgärder som utförs på den. Avloppsvatten behöver ingen rening, ifall det uppkommande mängden avloppsvatten är mycket liten och den inte orsakar risk för förorening av miljön (155 §). Dessa så kallade små avloppsvattenmängder uppstår ofta på till exempel fritidsbostäder, där man bär in vatten och där det inte finns vattentoalett eller andra vattenförbrukande anordningar. Små avloppsvattenmängder kan man leda kontrollerat ut i jordmånen utan rening, men man får inte leda ens små mängder avloppsvatten direkt ut i vattendrag.

I några fall kan man få undantag från reningskraven. Det så kallade automatiska åldersundantaget (238 §) berättigar de fast boende fastighetsinnehavarna, som hade fyllt 68 år 9.3.2011, till undantag från kraven om det nuvarande systemet är funktionsdugligt. Skyldigheten att uppfylla reningskraven överförs därmed till fastighetens framtida användare. Kommunen kan även på basen av ansökan bevilja ett s.k. uppskov, alltså ett tidsbestämt undantag för högst fem år i taget, om belastningen på miljön är liten eller om förbättrandet av behandlingssystemet är oskäligt för fastighetsinnehavaren på grund av kostnaderna (157 §). Detta gäller dock bara på strand- och grundvattenområden. Vid bedömningen om vad som är oskäligt tar kommunen i beaktande bl.a. fastighetens läge på ett område där avloppsnätet kommer att utvidgas inom den närmsta framtiden, hög ålder hos fastighetsinnehavaren och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten eller andra liknande särskilda faktorer i deras livssituation samt andra sociala hinder, såsom långvarig arbetslöshet eller sjukdom.

Det bör noteras, att tidigare nämnda undantag endast gäller reningskraven. Det bör ändå alltid finnas en utredning över avloppssystemet samt bruks- och underhållsanvisningar för det på fastigheten. Underhållet av konstruktioner hör till alla fastigheters uppgifter.  Undantagen enligt miljöskyddslagen gäller dock inte för vattentjänstverkens gällande verksamhetsområdens anslutningsskyldighet, utan de regleras av lagen om vattentjänster.

Förordningen om hushållsavloppsvatten anger närmare bestämmelser

I förordningen om hushållsvatten (157/2017) definieras ett belastningstal för de ämnen som reningskravet gäller (tabellen ovan). Belastningstal är en beräknad uppskattning för vad en persons obehandlade hushållsavloppsvatten innehåller av de ovan nämnda ämnena. I förordningen fastställs också en vägledande, strängare reningsnivå för, som kan användas vid eventuella kommunvisa miljöskyddsföreskrifter när det gäller känsliga områden.

I förordningen fastställer man även om avloppsvattensystemets dokument. På varje fastighet bör det finnas en utredning över vad för slags avloppsvatten som uppkommer och hur det behandlas för närvarande. Avloppsvattensystemet bör även ha bruks- och underhållsanvisningar.

Med kommunvisa föreskrifter tar man hänsyn till lokala förhållanden

Lokala förhållanden kan göra ett område känsligare för effekterna av avloppsvattnet, än vad den nationella regleringen antar. Sådana förhållanden är bl.a. viktiga grundvattenförekomster, känsliga vattendrag och tät bebyggelse. Kommunen kan bestämma om strängare krav för behandlingen av avloppsvatten på dessa områden som är känsliga för förorening till exempel genom miljöskyddsföreskrifter. Föreskrifterna kan skilja sig från förordningens riktgivande nivå och därmed införa restriktioner för val och placering av systemet. Även bl.a. byggnadsordningen kan ta ställning till avloppsvattenkonstruktioners placering och behovet av tillstånd. Förnyande av avloppsvattensystemet kräver vanligen åtgärdstillstånd från kommunen.

Kommunernas föreskrifter kan skilja sig kraftigt från varandra och det är därför viktigt att ta reda på vilka föreskrifter som gäller i den egna kommunen.