Utredning över avloppssystemet

Om fastighetens avloppsvattensystem bör det finnas tillgängligt en skriftlig utredning över avloppssystemet samt dokument som rör bruket och underhållet av det:

  1. en utredning över nuvarande avloppsreningssystem,
  2. bruks- och underhållsanvisningar för systemet samt
  3. en dagbok över systemets användning och service (rekommendation).

Dokumenten förvaras på fastigheten och de bör kunna uppvisas åt myndigheter vid behov. Med hjälp av dokumenten överförs information om avloppssystemets konstruktioner och underhåll från en ägare till en annan.

Om du ännu inte gjort en utredning över det nuvarande avloppsreningssystemet, hittar du utredningsblanketten på din egen kommuns hemsida. Du kan även använda blanketten som gjorts av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland. Utredningen kan även göras i fri form. Utredningen över det nuvarande avloppsreningssystemet och dess bruks- och underhållsanvisningar kan du göra själv eller ha en planerare att göra. Samtidigt som planeraren går igenom det nuvarande systemet, utvärderar han/hon även ifall systemet uppfyller förordningens krav.  Ifall systemet kräver en uppdatering, fakturerar planeraren skilt för en planering av det nya systemet.

När du skaffar ny utrustning för behandling av avloppsvatten, får du även bruks- och underhållsanvisningar av tillverkaren. För att göra anvisningar för ett gammalt system kan du som hjälp använda dig av de bruks- och underhållsanvisningar som uppgjorts av Förbundet för vattenskyddsföreningarna i Finland.

I bruksdagboken skriver man in alla åtgärder som man har gjort på systemet, vem som har gjort dem och eventuella kvitton som hör till åtgärderna (t.ex. 5.1.2014 Slamtömning Ab tömde slambrunnarna och fyllde dem med rent vatten, kvitto bifogat). Se exempel på bruksdagbok (pdf).