Bruks- och underhållsanvisningar för en sluten tank

En sluten tank fungerar som en mellanlagring, varifrån avloppsvattnet transporteras till en av kommunen godkänd plats för behandling.

Användning och service

  • Ifall det inte finns något överfyllnadslarm, kontrollera hur tanken fylls med ögonmått eller använd en trubbig måttstav, som inte skadar tanken
  • I samband med tömning bör man kontrollera, att det inte finns skador i tanken t.ex. sprickor eller ihoptryckning
  • En årlig kontroll av överfyllnadslarmets funktion
  • Vid tömning tas givaren för larmet bort och sköljs ren
  • Kontroll av vattentätheten och brukbarheten minst var femte år

Åtgärder vid störningar

  • Tanken fylls inte enligt den vattenmängd som förbrukas (fylls snabbare eller långsammare än vad den enligt vattenförbrukningen borde göra)
    • Tanken läcker