Bruks- och underhållsanvisningar för slamavskiljare

Många fastighetsvisa reningssystem kräver slamavskiljare (slambrunn) som förbehandlingsmetod. I en slamavskiljare sjunker det fasta materialet till botten medan ämnen, som är lättare än vatten t.ex. fett, stiger upp till ytan och bildar slam. Det klarnade avloppsvattnet leds till följande behandlingsskede. Man bör förhindra att fasta ämnen slinker med till den fortsatta behandlingen, eftersom det klart förkortar livstiden på t.ex. markbäddar.

Användning och service

 • Kontroll av konstruktionen och dess skick minst en gång per tio år.
 • Regelbunden uppföljning av slamavskiljarens påfyllnad.
 • Slamavskiljarna töms minst en gång per år, vid behov oftare.
  • I samband med tömningen grankar man med ögonmått slamavskiljarens skick (t.ex. sprickor, ihopsjunkning).
  • Samtidigt kontrolleras att T-styckena sitter i rätt läge.
  • Efter tömning granskar man eventuella sprickor som leder in vatten till slamavskiljaren.
  • Slamavskiljaren fylls med rent vatten efter tömning.
  • Man följer under en tid med vattenytans läge för att se ifall slamavskiljaren läcker utåt.
 • Upptäckta fel och brister skrivs upp i bruksdagboken och korrigeras så snabbt som möjligt.

Att följa med påfyllning (ifall inget överfyllnadsalarm finns)

 • Slammets uppbyggnad i slamavskiljaren följs upp en gång per månad genom att se på den bortre väggen i slamavskiljarens första del
  • Runt en lång käpp lindas en gasbinda eller tygstycke t.ex. mellan tankens botten och utloppsröret.
  • Käppen sätts försiktigt ner till tankens botten och rörs försiktigt om några gånger.
  • Käppen dras försiktigt upp och man mäter slammets tjocklek – > slamavskiljaren bör tömmas senast när slammets yta är 10 cm från den nedre delen av T-stycket på utloppsröret.

Åtgärder vid störningar

 • Slamavskiljaren luktar kraftigt
  • Det finns ingen ventilation till slamavskiljaren eller luftningsröret har täppts igen.
  • Kontrollera, att slamavskiljarens ventilation går ända upp på husets tak. Ifall den gör det, granskas rörens skick och möjliga igentäppningar. Vid behov förlänger man luftningsröret. Kontrollera också att det i luftningsröret inte finns någon undertrycksventil .
 • Vid spolning av wc-stolen stiger vattennivån högre än normalt och det stiger upp luftbubblor till ytan
  • Det är stopp i slamavskiljarens luftningsrör eller avloppsrör.
  • Granska luftningsrörets skick. Ifall luften kan röra sig fritt är det mer troligt att det är stopp i avloppsröret. Rensa avloppsröret eller ta kontakt med en servicefirma.
 • I slamavskiljarens sista del bildas mycket ytslam
  • Belastningen har tillfälligt stigit.
  • Slamavskiljaren måste tömmas regelbundet, minst en gång per år och vid behov oftare. Ifall problemen kvarstår är tanken feldimensionerad och måste bytas.
 • Vattenytan är klart lägre än utloppsrörets nedre del
  • Slamavskiljaren läcker.
  • Man bör ta reda på var läckan finns, och hur läckan har uppstått. Läckan måste täppas till eller så byter man tank. Ta kontakt med en servicefirma och red ut garantivillkoren för slamavskiljaren.