Bruks- och underhållsanvisningar för minireningsverk

Tillverkaren levererar tillsammans med minireningsverket detaljerade bruks- och underhållsanvisningar. Anvisningarna bör följas noggrant.

Ett minireningsverk är speciellt känsligt för störningar och en upprätthållning av processen på den lilla avloppsvattenmängd som kommer från ett hushåll är krävande. Oljor, målarfärg, lösningsmedel och t.ex. avloppsrensare skadar redan i små mängder den biologiska verksamheten och då uppfyller inte reningsverket längre de uppställda reningskraven. Det snabbaste sättet att återuppliva reningsverket är att tömma processtanken och hämta aktivt slam från ett annat reningsverk. Aktivt slam hälls i reningsverkets processtank så att processen snabbare kommer igång. Reningsverket fungerar inte utan elektricitet, så även efter en kort tid av elavbrott bör man säkerställa att processen startar igen. Även långa användningsuppehåll (t.ex. semester) är skadligt för reningsverkets process.

Användning och service

 • Man bör i första hand följa tillverkarens anvisningar
 • Alla åtgärder bör skrivas upp i bruksdagboken
 • Granskning av processen en gång i veckan
  • Ingen kraftig lukt
  • Kontroll av styrenhetens uppgifter
  • Kontroll av kemikaliemängd
  • Kontroll av det renade avloppsvattnet (klart, luktfritt vatten utan fasta partiklar)
  • Elektriciteten fungerar, säkring och lampa är hela
 • Granskning av reningsverkets teknik en gång i veckan
  • Pumparna fungerar och vattnet flödar på rätt sätt
  • Ventilation och kemikalietillsats fungerar
  • Locken till reningsverket låses efter granskning
 • Avlägsnande av överloppsslam enligt tillverkarens anvisningar
  • Kontroll av slammets kvalitet och mängd genom sedimenteringstest
  • Aktivt slam får inte avlägsnas från processtanken
 • Påfyllning av kemikalier enligt tillverkarens anvisningar
  • Använd skyddshandskar och tvätta händerna efteråt
  • Kemikalier bör förvaras i låst utrymme
 • Granskning och rengöring av utloppsröret
 • Service av servicefirma en gång per år
 • Vart tionde år en större granskning av reningsverkets konstruktion och täthet

Den årliga servicen som görs av en servicefirma befriar inte fastighetsägaren från den veckovisa uppföljningen och skötseln.

Sedimenteringstest

Genom sedimenteringstest undersöker man det aktiva slammets egenskaper. Foto: Jari Männynsalo.

Anvisningar för sedimenteringtest