Planering av avloppsreningssystem

Förnyande av ett gammalt system eller byggande av ett nytt system kräver alltid en god planering. En plan över avloppsreningssystemet bör uppvisas för den kommunala tillståndsmyndigheten i samband med bygglov (ny fastighet eller byggnad) eller åtgärdstillstånd (förnyande av gammalt system). En saklig planering är värdefull både med tanke på byggande av systemet, dess användning och skötsel, vid en eventuell flytt samt vid försäljning av fastigheten.

En kunnig planerare behärskar VVS-planeringens grunder och kraven i avloppsvattenförordningen. Det lönar sig att fråga om kontaktuppgifter hos kommunens byggnadsinspektör, som i sista hand godkänner eller förkastar tillståndsansökan. På samma gång kan du reda ut andra tillståndsvillkor och regionala bestämmelser samtidigt som du får bekräftat att det inte finns planer på gemensamma vattentjänster på området.

Det är alltid fastighetsägaren som bär ansvaret för att vattentjänsterna på fastigheten ordnas på ett sätt som uppfyller kraven i lagstiftningen. Planeraren ansvarar för att utföra det beställda planeringsarbetet inom ramen för sin sakkunskap. Planeraren ansvarar inte för byggandet av avloppsreningssystemet eller för eventuella fel som uppstått vid användning, ifall man inte kan bevisa att felen beror på en bristande planering. Konsumenten (fastighetsägaren eller beställaren av planeringsarbetet) har rätt att få en plan, som uppfyller kraven som ställs för den. Krav för avloppsvattenplanen finns bl.a. i miljöskyddslagen samt i markanvändnings- och bygglagen och i förordningar.

Det lönar sig att förlägga planeringsarbetet till tiden när marken inte är frusen och med beaktande av den tid som krävs för tillståndsansökan hos kommunen. Det lönar sig att göra ett skriftligt avtal med planeraren, där man kan avtala om följande saker:

 • Planeringsarbetets innehåll och tidtabell
 • Tidpunkt för besök på tomten
 • Leverans av fastighetens basuppgifter från kunden till planeraren och eventuell komplettering (t.ex. situationsplan)
 • Nödvändiga tilläggsutredningar och -mätningar (t.ex. avstånd, höjdförhållanden, yt- och grundvatten, jordart)
 • Pris i form av timtaxa eller enligt entreprenad, grundpris och eventuellt extra arbete
 • Slutprodukt eller planens preliminära innehåll
 • Komplettering av planen eller korrigering under tiden för tillståndsansökan utan extra kostnad
 • Förfaringssätt, ifall man blir tvungen att ändra planen i byggnadsskedet

En bra planering uppfyller kraven i avloppsförordningen och innehåller åtminstone följande saker:

 • Mätningar på fastigheten i form av avstånd och höjdförhållanden, uppgifter om yt- och grundvatten samt jordarten
 • Uppgifter om avloppssystemets dimensionering
 • Alternativ om lämpliga avloppsreningssystem på fastigheten
 • Detaljerade uppgifter om det valda avloppsreningssystemet och en tillförlitlig uppskattning av reningsresultat som kan uppnås
 • Provtagningsmöjlighet från inkommande och utgående avloppsvatten
 • Systemets bruks- och underhållsanvisningar
 • Nödvändiga varnings- och alarmanordningar
 • Andra uppgifter som behövs för byggandet, användningen och övervakningen
 • Utredning över det planerade systemets delar och uppbyggnad, från fastigheten till utloppsröret

Planeraren kan erbjuda flera alternativ, av vilka fastighetsägaren väljer det som passar denne bäst. Viktiga kriterier för valet är bland annat ett rimligt krav på mängden skötsel och service av systemet, systemets hållbarhet och driftsäkerhet samt systemets kostnader under hela dess livslängd. En kompetent planerare erbjuder även alternativ, som bygger på separering av toalett- och tvättvatten, ifall ett sådant kommer på tal.

En bra planering kostar uppskattningsvis 400-1000 euro (2008). Dessutom kan planeraren debitera för extra arbete, t.ex. uppgörande av situationsplan eller jordartsundersökning. En del planerare erbjuder även s.k. nyckel i hand-tjänster, där planeraren sköter om både planeringen, tillståndsförfarandet och byggandet av systemet. Tillverkarnas erbjudande om ”gratis” planering förutsätter köp av deras reningssystem.

Modellplan för ett fastighetsvist avloppsvattensystem, år 2009 (pdf)