Viemäriverkoston piirissä asukkaan velvoitteet eriävät kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn velvoitteista. Viemäriverkoston piirissä on voimassa vesihuoltolaki, joka määrittää myös vesihuoltolaitoksen vastuut ja valtuudet. Myös asukkaiden perustamalla vesihuoltolaitoksella on vastuita vesihuollosta.

Vesihuoltolaki

Vesihuoltolaki (119/2001) ja sen muutos (681/2014) säätävät kunnan, vesihuoltolaitosten ja kiinteistöjen velvollisuuksista hoitaa asutuksen talousvetenä käytettävän veden johtamisesta, käsittelystä ja toimittamisesta sekä jäteveden poisjohtamisesta ja käsittelystä. Lakia sovelletaan myös vesilaitoksen hulevesiviemäröintiin.

Lain tavoitteena on turvata asianmukainen vesihuolto kohtuullisin kustannuksin. Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, pääperiaate on, että kiinteistön haltija tai omistaja liittää kiinteistön laitoksen verkostoon. Lakimuutos 2014 toi liittämisvelvollisuuteen joitakin helpotuksia taajaman ulkopuolisille alueille. Liittämisvelvollisuudella taataan vesihuoltolaitoksen taloudellinen, mutta myös toiminnallinen kyky tuottaa palveluitaan. Kiinteistöjen hulevesiä ei lähtökohtaisesti saa johtaa jätevesiviemäriin. Tämä koskee sekä viemäriverkostojen piirissä että haja-asutusalueilla olevia kiinteistöjä.

Kunta kehittää vesihuoltoa

Vesihuoltolain lähtökohtana on, että kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä alueellaan. Kunta osallistuu vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun ja kehittää vesihuoltoa alueellaan yhteistyössä vesihuoltolaitosten ja muiden kuntien kanssa. Osa kunnista on laatinut vesihuollon kehittämissuunnitelman, jossa määritellään vesi- ja viemäriverkoston laajenemisalueet ja vesihuollon kehittämisalueet myös haja-asutuksen osalta. Kunnan tulee huolehtia, että vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden rajaukset, niillä sijaitsevat taajamat sekä verkostojen piiriin saatettavat alueet löytyvät yleisestä tietoverkosta.

Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta

Vesihuoltolaitos huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuoltolaitos voi olla kunnallinen tai yksityinen ja sen toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Näin ollen toiminta-alueet kattavat usein asemakaava-alueet. Kunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin vesihuollon järjestämiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve, terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä edellyttävät. Asukkaat voivat myös perustaa vesihuoltolaitoksen omaa asuinaluettaan varten. Tällaiset hankkeet järjestetään usein vesihuolto-osuuskuntina. Erona muihin vesihuoltohankkeisiin on, että vesihuolto-osuuskuntahankkeet perustuvat pääasiallisesti vapaaehtoisuuteen ja asukkaiden oma-aloitteisuuteen.

Kiinteistöllä liittämisvelvollisuus

Toiminta-alue velvoittaa vastavuoroisesti: vesihuoltolaitos vastaa siitä että liittyjille toimitetaan määritetyt vesihuoltopalvelut ja kiinteistöillä on mahdollisuus liittyä verkostoon, vastaavasti kiinteistöllä on velvollisuus liittyä vesi- ja/tai viemäriverkostoon (10 §). Liittämisvelvollisuuteen on muutamia, taajaman ulkopuolisia kiinteistöjä koskevia poikkeamisia. Liittämisvelvollisuutta ei ole kiinteistöillä, joilla ei ole vesikäymälää tai vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien käsittelyssä noudatetaan hajajätevesilainsäädännön vaatimuksia. Velvollisuuden raukeaminen edellyttää, että vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on vahvistettu 1.9.2014 jälkeen. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta voi  hakea määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen, mikäli vesilain 11 § mainitut edellytykset täyttyvät. Näiden edellytysten lähtökohtana on liittämisen kohtuuttomuus kiinteistön haltijalle tai omistajalle ja ne eroavat ympäristönsuojelulain mukaisista poikkeamisista.

Talousveden toimittamista säätelee terveydensuojelulaki

Talousvetenä käytettävän veden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseensa sopivaa. Talousvettä ei saa toimittaa, ennen kuin kunnan terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt laitoksen toiminnan. Talousveden toimittamisesta säädetään tarkemmin terveydensuojelulaissa (763/1994) ja -asetuksessa (1280/1994).