Maankäyttö- ja rakennuslaki

Alueiden käyttöä ja rakentamista ohjaavat Suomessa maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä -asetus (895/1999). Uudisrakentaminen on luvanvaraista, eli siihen vaaditaan rakennuslupa ja kiinteistön jäteveden käsittely ratkaistaan lupaharkinnan yhteydessä. Rakennusluvan edellytys on, että vedensaannin ja viemäröinnin järjestäminen ei saa aiheuttaa kunnalle erityisiä kustannuksia ja jätevedet on voitava hoitaa aiheuttamatta haittaa ympäristölle.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen on luvanvaraista

Myös jätevesijärjestelmän muuttaminen (uudistaminen tai isompi korjaaminen) on luvanvaraista. Rakennusluvan sijasta kunnasta haetaan kuitenkin yleensä toimenpidelupaa (126 § ja 126a §). Joissain kunnissa jätevesijärjestelmän rakentaminen kuuluu keveämmän ilmoitusmenettelyn piiriin. Mikäli asutuksen jätevedet käsitellään asukasvastineluvultaan 100 suuremmassa puhdistamossa, tarvitaan jätevesien käsittelyyn ja johtamiseen ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa.

Lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan suunnitelma

Lupahakemuksen tai ilmoituksen liitteenä on hakijan esitettävä jätevesijärjestelmän suunnitelma. Suunnitelman on täytettävä maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen ja niiden nojalla annettujen ohjeiden lisäksi talousjätevesiasetuksessa esitetyt vaatimukset. Suunnitelman laatijan tulee täyttää kelpoisuusvaatimukset, jotka esitetään maankäyttö -ja rakennuslain 120 §:ssä.

Jätevesijärjestelmän suunnittelutyöhön liittyy paljon yksityiskohtia, jotka täytyy huomioida mikäli tahtoo pitkäikäisen ja toimivan jätevesijärjestelmän. Mallisuunnitelma on esimerkki suunnitelman sisältövaatimuksista. Jätevesisuunnitteluun perehtyneitä ammattilaisia voit hakea hakukoneella.

Kuntakohtaisia määräyksiä rakennusjärjestyksessä

Rakennusjärjestyksessä voi olla paikallisia määräyksiä mm. vesihuollon järjestämisestä. Alueita voi myös osoittaa suunnittelutarvealueiksi, joiden käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, esimerkiksi viemärin rakentamiseen. Näillä alueilla lupaharkinta tehdään tarkemmin kuin muilla alueilla.