Jätevesijärjestelmän suunnittelu

Vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen tai uuden rakentaminen edellyttävät aina pätevää suunnittelua. Jätevesijärjestelmän suunnitelma on esitettävä kunnan lupaviranomaiselle liitteenä rakennuslupahakemukseen (uusi kiinteistö tai rakennus) tai toimenpidelupahakemukseen (vanhan järjestelmän uusiminen). Asiallinen suunnitelma on arvokas myös järjestelmän urakointia, käyttöä ja huoltoa, mahdollista muuttamista sekä kiinteistön jälleenmyyntiä silmällä pitäen.

Pätevä suunnittelija hallitsee LVI-suunnittelun perusasiat sekä ympäristönsuojelulain ja hajajätevesiasetuksen vaatimukset talousjätevesien käsittelystä. Yhteystietoja kannattaa kysyä kumman rakennustarkastajalta, joka viime kädessä hyväksyy tai hylkää lupa-anomukset. Samalla voi selvittää muutkin lupaehdot ja alueelliset määräykset sekä varmistua siitä, että alueella ei ole suunnitteilla yhteisiä vesihuoltopalveluita. Etsi paikkakunnallasi toimivia alan yrittäjiä, kuten suunnittelijoita alan yrittäjien hakukoneesta.

Vastuu vesihuollon järjestämisestä kiinteistöllä lain vaatimukset täyttävällä tavalla on aina kiinteistönhaltijalla. Suunnittelija vastaa tilattujen suunnittelutöiden suorittamisesta ammattiosaamisensa suomissa puitteissa. Suunnittelija ei vastaa jätevesijärjestelmän rakentamisessa tai käytössä mahdollisesti tapahtuneista virheistä, ellei voida todentaa että ne johtuvat puutteellisesta suunnitelmasta. Kuluttajalla (kiinteistönhaltijalla tai suunnittelutyön tilaajalla) on oikeus saada suunnitelma, joka täyttää sille annetut vaatimukset. Vaatimuksia on annettu mm. ympäristönsuojelu- sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä näiden nojalla annetuissa asetuksissa.

Suunnittelutyö kannattaa ajoittaa sopivasti sulan maan aikaan ja huomioiden kunnan lupahakemusten käsittelyn vaatima aika. Suunnittelijan kanssa kannattaa laatia kirjallinen sopimus, jossa voidaan sopia seuraavista asioista:

 • Suunnittelutyön sisältö ja aikataulu
 • Tonttikäynnin ajankohta
 • Kiinteistön perustietojen toimittaminen asiakkaalta suunnittelijalle ja mahdollinen täydentäminen (esim. asemapiirros)
 • Tarvittavat lisäselvitykset ja -mittaukset (esim. etäisyydet, korkeusasemat, pinta- ja pohjavedet, maaperä)
 • Hinta tuntihintana tai urakkana, perushinta ja mahdolliset lisätyöt
 • Lopputuotoksen eli suunnitelman alustava sisältö
 • Suunnitelman täydennys tai korjaus lupaprosessin kuluessa ilman erillistä korvausta
 • Menettelytavat, jos suunnitelmaa joudutaan muuttamaan rakennusvaiheessa

Hyvä suunnitelma täyttää talousjätevesiasetuksen vaatimukset ja se sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • Tiedot muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta;
 • Tiedot jätevesijärjestelmästä ja sen mitoituksesta;
 • Tiedot asemapiirroksena jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista, hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta, jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista, talousvesikaivoista ja muusta vedenotosta, pinta- ja pohjavesistä sekä muusta maankäytöstä;
 • Tarvittaessa arvio jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat korkeimmillaan.

Suunnittelija voi tarjota useamman eri vaihtoehdon, joista kiinteistön omistaja valitsee itselleen sopivimman. Tärkeitä valintakriteereitä ovat muun muassa järjestelmän vaatiman hoidon ja huollon kohtuullinen määrä, järjestelmän pitkäikäisyys ja varmatoimisuus sekä järjestelmän kustannukset koko elinkaaren aikana. Hyvä suunnittelija tarjoaa myös käymälä- ja pesuvesien erotteluun perustuvan vaihtoehdon, mikäli sellainen tulee kysymykseen.

Hyvä suunnitelma maksaa arviolta 400-1000 euroa (2008). Lisäksi suunnittelija voi veloittaa ylimääräistä esimerkiksi asemapiirroksen tai maaperätutkimusten tekemisestä. Osa suunnittelijoista tarjoaa myös ns. avaimet käteen -palvelua, jossa suunnittelija hoitaa suunnittelun lisäksi myös lupaprosessin ja järjestelmän rakentamisen. Laitevalmistajien tarjoama ”ilmainen” suunnittelupalvelu on sidoksissa heidän myymiinsä laitteistoihin.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän mallisuunnitelma, 2009. (pdf)