Jätevesijärjestelmän rakentaminen

Rakentamista ei voi aloittaa ennen hyväksytyn lupapäätöksen saamista. Kunnan myöntämä lupa liitteineen tulee lukea huolellisesti. Luvassa voi olla määräyksiä mm. rakentamisen aikaisista viranomaistarkastuksista, kvv-työnjohtajasta ja näytteenotosta. Rakentaminen päättyy myönnetyn luvan mukaisesti esim. lopputarkastukseen.

Jätevesijärjestelmän rakentaminen kannattaa teettää ammattilaisella. Urakoitsijoilta pyydetään tarjouksia jätevesijärjestelmän suunnitelman tiedoilla. Rakentamisen voi teettää kokonaisurakkana, jolloin urakoitsija vastaa myös järjestelmän osien ja maa-ainesten tilaamisesta. Toinen vaihtoehto on tilata suunnitelman mukaiset tarvikkeet itse ja ostaa urakoitsijalta vain tarvittavat erikoistyöt, joita ei voi tehdä itse. Laitevalmistaja toimittaa aina järjestelmän mukana asennusohjeet, joita tulee noudattaa. Lisäksi tulee huomioida jätevesijärjestelmän suunnitelmassa olevat yleiset ohjeet järjestelmän sijoittamisesta tontille suhteessa korkeusasemiin.

Urakoitsijoiden hinnoissa ja laadussa voi olla suuria eroja. Tarjousta pyydettäessä kannattaa kysyä myös urakoitsijan referenssejä vastaavien kohteiden toteutuksesta. Halvin tarjous ei välttämättä ole paras tarjous!

Urakoitsijan kanssa on syytä tehdä kirjallinen sopimus epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimukseen tulisi kirjata ainakin:

  • Mistä asioista vastaa urakoitsija ja mistä kiinteistön haltija
  • Miten toimitaan, jos järjestelmää ei ole mahdollista toteuttaa suunnitelman mukaisesti
  • Mitkä työt kuuluvat urakkahintaan ja mitkä ovat lisätöitä
  • Työn aikataulu
  • Urakoitsijan takuu työlle
  • Rakennusvaiheiden dokumentointi

Rakentaminen tulee tehdä suunnitelman mukaisesti. Mikäli rakentamisen aikana huomataan, ettei järjestelmää ole mahdollista rakentaa suunnitellusti, tulee välittömästi ottaa yhteyttä sekä järjestelmän suunnittelijaan että kunnan rakennusvalvontaan. Pienistä muutoksista (esim. saostussäiliön sijainnin muutos 1 m sivuun suunnitellusta) riittää yleensä muutosmerkintä asemapiirrokseen. Isommat muutokset voivat vaatia koko suunnitelman päivittämistä ja uuden lupakäsittelyn.

Kiinteistön haltijan, urakoitsijan ja vastaavan työnjohtajan kannattaa oman oikeusturvansa takia varmistaa riittävä työn dokumentointi. Rakentamisen eri vaiheista otetaan valokuvia ja käytetyistä maa-aineksista, kankaista, muovikalvoista ym. otetaan näytteitä. Valokuvista tulee näkyä rakennustyön eri vaiheet ja käytetyt materiaalit niin, että rakennustyön voidaan osoittaa tapahtuneen juuri tällä kiinteistöllä. Jos järjestelmä ei toimi suunnitellulla tavalla, voidaan rakennustyön aikaisten dokumenttien avulla mahdollisesti osoittaa, missä kohtaa virhe tapahtui ja kuka siitä vastaa.

Lopulta vastuu vesihuollon järjestämisestä kiinteistöllä on kuitenkin aina kiinteistön haltijalla.