Imeyttämön käyttö- ja huolto-ohje

Maahanimeyttämössä puhdistus perustuu biologiseen toimintaan maaperässä. Bakteerit ja pieneliöt käyttävät jäteveden sisältämää kuormitusta ravintonaan ja samalla jätevesi puhdistuu. Ajan mittaan maaperä ”kasvaa” tukkoon tai tukkeutuu jos imeyttämöön pääsee kiintoainetta esim. saostusäiliöiden tyhjennysten laiminlyönnin takia.

Öljyt, maalit ja liuottimet ym. kemikaalit ovat jätevettä puhdistaville bakteereille tappavia aineita. Kestää aikansa ennen kuin imeyttämö toipuu eikä se tänä aikana täytä lainsäädännön puhdistusvaatimuksia. Bakteereille myrkyllisten aineiden (esim. kloori, kodin putkimies, rasvanpoistajat, vahvat pesuaineet) käyttöä on syytä välttää eikä mitään liuottimia, öljyjä, maaleja saa laittaa viemäriin. Liuottimet, öljyt, maalit ym. tulee toimittaa suljetussa astiassa asiallisesti merkittynä ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Käyttö ja huolto

 • Imeytysputkiston puhdistus vähintään 10 vuoden välein.
 • Imeytyskentän tai -ojaston ylitse ei saa kulkea ajoneuvoilla edes talvella.
 • Imeytyskentän päältä ei saa poistaa lunta talvella.
 • Pitkäjuurisia kasveja tai puita ei saa olla imeytyksen välittömässä läheisyydessä.
 • Tuuletuksen tarkkailu tuuletusputkista ja jakokaivosta.
  • Tuuletusputket suorassa ja riittävän korkealla ettei esim. lumi tuki niitä.
  • Putkissa hatut, jotka mahdollistavat ilman esteettömän kulun puhdistamoon, mutta estävät kuitenkin roskien pääsyn putkiin (U-muotoinen putken pää hyvä).
  • Ei voimakasta hajua edes putkien läheisyydessä.
  • Ei lainkaan hajua yli 10 metrin päässä tuuletusputkista.
 • Imeytymisen tarkkailu jakokaivosta ja tuuletusputkien kautta.
  • Veden tulee virrata tasaisesti kaikkiin putkiin.
  • Vesi ei saa seistä putkissa, eikä täyttää putkia kokonaan.

Toiminta vikatilanteissa

 • Jos vesi viipyy putkissa tavallista pitempään ilman syytä (rankkasade, kevättulva).
  • Tarkista onko maanpinnan muoto muuttunut kentällä, syynä voi olla esim. roudan nostamat putket tai putken luhistuminen.
  • Imeytysputkistossa on tukos tai imeytyskerros on tukkeutunut.
  • Imeytys on rakennettu savi- tai muulle vettä imemättömälle maalle.
  • Tarkista puhdistamo huolellisesti kaikkialta. Jos pienet korjaukset eivät auta, on puhdistamo ylikuormitettu tai alimitoitettu ja näin ollen vaatii uusimista.
  • Jos muutoksia ei ole, voi putket huuhdella tuuletusputken kautta jakokaivoon.
  • Huuhdeltaessa on jakokaivosta poistettava huuhteluveden mukana tuoma aines.
  • Täysin toimintakelvoton puhdistamo on uusittava kokonaan.
 • Imeyttämön toimivuuden tarkistaminen (VAIN jos muuta syytä veden seisomiseen putkissa ei ole löytynyt).
  • Tee esim. rautakangella reikä maahan noin 1 metrin päähän imeytysputkesta.
  • Reiän on ulotuttava 20 senttiä imeytysputkea alemmas.
  • Imeytys toimii jos reiässä ei ole vettä.
  • Jos reiässä on vettä, on kenttä tai ojasto tukossa ja imeyttämö täytyy uusia.
  • Reiän aiheuttamat vauriot suodatinkankaaseen ja lämmöneristeeseen tulee korjata.

Maahanimeyttämön eri osien ohjeita

Saostussäiliö
Jakokaivo

Saostussäiliö

Monet kiinteistökohtaiset puhdistusmenetelmät vaativat esikäsittelymenetelmäkseen toimivan saostussäiliön (sakokaivo). Saostussäiliössä jäteveden kiinteä aines laskeutuu pohjalle ja vettä kevyemmät aineet, kuten rasva, nousevat pinnalle muodostaen lietettä. Selkeytynyt jätevesi johdetaan seuraavaan käsittelyvaiheeseen. Kiinteän aineksen joutumista jatkokäsittelyyn on vältettävä, sillä se lyhentää paljon esim. maaperäkäsittelyn ikää.

Käyttö ja huolto

 • Rakenteiden ja kunnon tarkistus vähintään kymmenen vuoden välein.
 • Saostussäiliöiden täyttymistä on seurattava säännöllisesti.
 • Saostussäiliöt tyhjennetään vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useammin.
  • Tyhjennyksen yhteydessä tarkastetaan säiliön kunto silmämääräisesti (esim. halkeamat, painumat).
  • Samalla tarkastetaan lähtevien putkien T-haarojen oikea asema.
  • Tyhjennyksen jälkeen tarkkaillaan säiliön seinämiä sisäänpäin tulevan vuodon varalta.
  • Säiliö täytetään puhtaalla vedellä tyhjennyksen jälkeen.
  • Vedenpinnan korkeutta seurataan jonkin aikaa, jotta huomataan jos säiliö vuotaa ulospäin.
 • Tarkastuksissa havaitut viat ja puutteet kirjataan käyttöpäiväkirjaan ja korjataan mahdollisimman pian.

Täyttymisen seuranta (jos ei täyttymishälytintä)

 • Lietteen kertymistä säiliöön seurataan kerran kuukaudessa säiliön ensimmäisen osan takaseinän vierestä.
  • Pitkän kepin toisen päähän kierretään harsoa, esim. säiliön pohjan ja poistoputken välisen korkeuden matkalle
  • Keppi lasketaan varovasti säiliön pohjalle ja kierretään pari kertaa rauhallisesti
  • Keppi nostetaan varovasti ylös ja mitataan lietteen paksuus
   -> Säiliö on tyhjennettävä viimeistään silloin, kun lietteen pinta on 10 cm:n päässä poistoputken T-haaran alareunasta.

Toiminta vikatilanteissa

 • Saostussäiliöt haisevat voimakkaasti.
  • Saostussäiliöiden tuuletusta ei ole järjestetty tai tuuletusputki on tukossa.
  • Tarkista, että saostussäiliöiden tuuletus on johdettu talon katolle. Jos näin on, tarkistetaan tuuletusputkien kunto sekä mahdolliset tukokset. Tarvittaessa tuuletusputkea jatketaan korkeammaksi. Tarkista myös, ettei tuuletusputkessa ole alipaineventtiiliä.
 • WC:tä huuhdeltaessa vedenpinta nousee normaalia korkeammalle WC-istuimessa ja tulee ilmakuplia.
  • Saostussäiliön tuuletusputki tai tuloviemäri on tukossa.
  • Tarkistetaan tuuletusputken kunto. Jos ilmanvaihto on esteetön, niin todennäköisin syy on tällöin tuloviemärin tukkeutuminen. Rassaa tuloviemäri auki tai ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
 • Saostussäiliön viimeiseen osastoon muodostuu runsaasti pintalietettä.
  • Kuormitus on hetkellisesti noussut.
  • Saostussäiliöt on tyhjennettävä säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja tarvittaessa lisättävä tyhjennyskertoja. Jos ongelmat ovat jatkuvia on säiliö väärin mitoitettu ja se on uusittava.
 • Vedenpinta saostussäiliössä on selvästi alempana, kuin lähtöputkien alapinta.
  • Saostussäiliö vuotaa.
  • Vuotokohta on selvitettävä, ja miten vuotokohta on syntynyt. Vuotokohta on tiivistettävä tai säiliö vaihdettava uuteen. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen ja mm. selvitä säiliön takuuehdot.

Jakokaivo

Jakokaivo jakaa veden tasaisesti kenttään virtaussäätimen avulla reiällisten imeytysputkien kautta. Tasainen veden jakautuminen on tärkeää sillä näin kuormitetaan kenttää tasaisesti ja vaikutetaan kentän ikään.

Käyttö ja huolto

 • Jakokaivo tarkastetaan aina saostussäiliöiden tyhjennyksen yhteydessä, kuitenkin vähintään kahdesti vuodessa esim. keväällä ja syksyllä.
 • Jakokaivosta tarkastetaan, että sen pohjalle ei ole kertynyt lietettä.
  • Liete on poistettava jakokaivosta välittömästi.
  • Jos jakokaivoon kertyy lietettä, saostussäiliöiden tyhjennyksiä on lisättävä.
  • Pintalietettä ei saa koskaan olla jakokaivossa.
 • Tulevien ja lähtevien putkien asennot ja korkeudet tarkastetaan.
  • Muutosten syyt on aina tutkittava.
  • Havaitut viat on korjattava mahdollisimman pian.
 • Tarkastuksen yhteydessä jakokaivo kannattaa pestä tai ainakin huuhdella puhtaalla vedellä.
 • Jakomekanismi/virtaussäätimet pestään ja tarkastetaan.
  • Säädetään valmistajan ohjeen mukaan.

Toiminta vikatilanteissa

 • Jakokaivoon muodostuu lietettä.
  • Saostussäiliöiden tyhjennys on tekemättä tai saostussäiliöt on liian pienet.
  • Saostussäiliöt tulee tyhjentää huolto-ohjeen mukaisesti. Tyhjennä jakokaivo lietteestä, ettei kiintoaines tuki imeytysputkistoa. Tarkista myös ylikuormituksen syy, voiko esimerkiksi vuotovesiä päästä saostussäiliöön. Selvitä suunnittelijan kanssa saostussäiliön koon riittävyys kyseiseen kohteeseen.
 • Jakokaivon veden pinta ei ole tasainen. Jätevesi kuormittaa jotain imeytysputkea toista enemmän.
  • Jakokaivo on kallistunut esim. roudan vaikutuksesta.
  • Jakokaivon virtaussäätimiä tai saostussäiliön sisään rakennettuja virtaussäätimiä ei ole säädetty.
  • Jos jakokaivo on kallistunut paljon, se täytyy nostaa ylös ja asentaa huolellisesti uudelleen. Virtaussäätimet säädetään niin, että jokaiseen imeytysputkeen virtaa saman verran jätevettä.
 • Jäteveden pinta nousee normaalia korkeammalle saostussäiliössä ja jakokaivossa.
  • Imeytysputkistossa tai jakokaivossa on tukos tai imeytyskerros on tukkeutunut. Imeytys on rakennettu vettä huonosti läpäisevälle maalle.
  • Tyhjennä saostussäiliöt ja jakokaivot sekä huuhtele imeytysputket. Jos ongelma ei poistu, imeytyskenttä on tukossa ja se on kaivettava auki. Huonosti vettä läpäisevälle maalle on rakennettava suodatinkenttä.