Då man inte blandar rent vatten med toalettavfallet, är det lättare att rena avloppsvattnet.  Efter en korrekt behandling av toalettavfallet lämnar det värdefulla näringsämnen och bra jordförbättringsmedel som man kan använda.

Vattenfria toaletter, alltså torrtoaletter

Olika typer av toaletter som passar för inomhusbruk är bl.a. olika komposterande toaletter, avdunstande toaletter,  förbrännande toaletter och toaletter som fryser ned avfallet. Vissa toaletter separerar urin och avföring i egna delar. För utomhusbruk, alltså som utedass, passar komposterande utetoaletter, som man kan bygga själv.

Käymäläseura Huussi ry har samlat ihop en hel del användbar information om torrtoaletter!

Komposterande toaletter

Funktionsprincipen för komposterande toaletter är enkel: avföringen murknar, bryts ner och omvandlas till mylla. Man får nytta av kompostavfallet utan att smutsa ner vattendragen. Komposteringen startar redan i toalettens behållare, men för att slutligen bryta ner avfallet till matjord behövs ofta en efterkompostering. En komposterande toalett som är rätt skött är ett hygieniskt och luktfritt avloppsreningssystem, som lämpar sig både för sommarstugor och för åretruntboende på glesbygden. Komposterande toaletter kan indelas på basen av deras storlek i stora, medelstora och små behållare, samt beroende på antalet behållare till en- eller flerfacks toaletter.

Kompostikäymälä sisätiloissa. Kuva: Raini Kiukas

En komposterande toalett inomhus. Bild: Raini Kiukas

Komposterande toaletter med stor behållare

Toaletter med stora kompostbehållare. Behållarens storlek är så stor (1 000 – 1 400 liter), att avfallet nästan hinner förmultna klart, vilket medför att behållaren inte behöver tömmas varje år. Tömningsintervallet kan vara beroende på användning upp till 10 år, och efterkompostering är inte alltid nödvändig. Man bör förbereda för borttagning av lakvatten. Under sitsen bör finnas ett varmt, gärna minst 2 meter högt källarrum, i vilket man placerar behållaren. Ett annat alternativ är att i husets omedelbara närhet bygga en varm källare, där man placerar behållaren, och placera en spolbar, vattensnål toalett i bostaden. Till de stora komposterande toaletterna kan även räknas komposterande toaletter med flera fack, vars tömningsintervall är cirka ett år. Behållaren är indelad i t.ex. fyra fack, som fylls turvis. Härigenom flyttar man det fyllda facket så att det får ”vila” och massan får förmultna klart i fred.

Komposterande toaletter med liten behållare

Under sitsen finns en liten behållare (30 – 100 liter), i vilken komposteringen startar. Dess tömningsintervall är från någon vecka upp till sex veckor, beroende på om man använder strö och i så fall hur mycket, samt ifall överloppsvätskan avdunstar eller inte. Dessa modeller passar i vanliga toalettrum.

Medelstora komposterande toaletter. Tömningsintervallet är månader. Dessa modeller är vanligen menade för utomhusbruk, och lämpar sig bäst på sommarstugor. De räcker ofta för sommarens behov.

Avdunstande toaletter

I toaletter som avdunstar urin separeras urin och avdunstas genom värme som fås genom ett el-motstånd. Toalettmodellen kräver elektricitet för att fungera och den bör installeras i ett varmt utrymme. När behållaren är fylld byts den mot en ny eller töms och innehållet komposteras på samma sätt som när man har skild behållare för fast avfall. I vissa modeller används strö.

Förbrännande toaletter

Förbrännande toaletter bränner avfallet till lukt- och bakteriefri aska och förbränningsgas. Avfallsförbränningen sker i en isolerad förbränningskammare i 550 – 600º Celcius värme, där gaserna renas med hjälp av en katalysator. Toaletterna passar överallt där det finns elektricitet. Monteringen är enkel: utloppsröret för gaserna dras ut och kontakten sätts i väggen. Kapaciteten lämpar sig för 4 – 6 personers åretruntbruk. Nackdelen med denna typ av toalett är den stora elförbrukningen. Anläggningen kräver även en skild 16 amperesäkring.

Toaletter som fryser ned avfallet

Toaletter som fryser ner avfallet fungerar som en vanlig frys. Avfallet fryses, varvid det inte luktar och bakterietillväxten avstannar. Anläggningen tar inte mycket plats och förbrukar inte vatten, men den behöver elektricitet för att fungera. Elförbrukningen beroende på användning är en kostnadsfaktor och dessutom bör man ordna efterbehandling för avfallet (t.ex. kompostering utomhus), eftersom behållaren endast fungerar som en mellanlagring. Anläggningen fungerar med en kompressor, temperaturen justeras med en termostat. I avfallskärlet används biologiskt nedbrytbara påsar.

Urinseparering

En del torrtoalettsystem separerar urinen och avföringen direkt i toalettsitsen. Det är fråga om en sorts försortering, där man kan behandla och ta tillvara på olika avfallstyper på bästa sätt. Urin är lätt att lagra och lämpar sig väl som gödselmedel.

I separerande toaletter, som använder vatten, spolas avfallet ner med vatten som i en vattentoalett, men vattnet och urinen styrs bort från det fasta avfallet. Den med vatten utspädda urinen kan ledas till en skild behållare. Det fasta avfallet komposteras.

I separerande toaletter där urinen separeras rent har man skilda skålar för urinen och det fasta avfallet och spolvatten används inte. Urinen leds till en egen behållare. Det fasta avfallet komposteras beroende på modell endera i själva behållaren eller flyttas till en lämplig kompost. Flytten sker hygieniskt eftersom man kan lyfta bort hela behållaren för tömning.