Ledande av små mängder vatten

Ifall mängden avloppsvatten är så liten, att det inte uppstår någon risk att de förorenar miljön, behöver avloppsvattnet inte renas. Man får inte leda ens små mängder vatten till ett vattendrag, utan de leds kontrollerat ut i jordmånen.

Vad menas med små vattemängder?

Risken för att miljön ska förorenas varierar beroende på området, men generellt sett menar man med små vattenmängder sådana fastigheter, där man inte har vattenklosett och där de mängder tvättvatten som uppstår är små. Små mängder tvättvatten uppskattas med hjälp av  vilken utrustning som finns, antalet bostäder och vattenförbrukningen. Fastigheter där man bär in vatten räknas vanligtvis som ett ställe med små mängder avloppsvatten. Ifall den mängd avloppsvatten som uppstår och även kvaliteten på det är jämförbar med inburet vatten, såsom det oftast är på ställen utrustade med sommarvattenledning, kan man i allmänhet anse att avloppsvattenmängden är ringa. Om det används utrustning, såsom diskmaskin, tvättmaskin, dusch, badkar eller en elektrisk varmvattenberedare med tryck, eller andra motsvarande, räknas avloppsvattenmängden vanligen inte som liten. I dessa fall måste man ordna med behandling för tvättvattnet.

Yksinkertainen rakenne

Små mängder avloppsvatten uppstår oftast på fritidsbostäder, där man bär in vattnet. Små mängder avloppsvatten kan ledas ut i marken utan särskild rening.

Enkel markbehandling

Små mängder tvättvatten kan ledas till marken via ett stenöga, en infiltrationsbrunn eller en liknande motsvarande konstruktion. Avloppsvattnet infiltreras genom jordlagret som släpper igenom vatten. På jordlagrets yta bildas ett skikt, där mikrober kan utnyttja de ämnen som möjligen finns i tvättvattnet.

Imeytyskaivo

Infiltrationsbrunn för små mängder tvättvatten.

Om jordmånen är kompakt, kan man utöka infiltreringsytan med till exempel infiltrationsrör.

Imeytyskaivo_imeytysputki

Infiltrationsbrunn och infiltrationsrör för små mängder tvättvatten.

Om vatten med en högre fetthalt leds till infiltreringen, kan det vara nödvändigt att lägga till en liten slambrunn, så att man på ett enkelt sätt får bort fettet.

rasvanerotus_imeytyskaivo

Infiltrationsbrunn med en slambrunnsdel för små mängder avloppsvatten med en högre fetthalt

Underhållet för en enklare markbehandling är främst att rengöra insidan av brunnsstrukturen vid behov, samt att hålla avloppsrören öppna.