Behandling av tvättvatten, alltså gråvatten

Tvättvatten innehåller i huvudsak matrester och fetter, tvättmedel och klädludd från tvättmaskinen o.s.v. Detta så kallade gråvatten innehåller endast en liten mängd näringsämnen, speciellt om man använder fosfatfria tvättmedel. Dessutom är tvättvattnet någorlunda hygieniskt eftersom avföringsbakterier har blivit separerade för att behandlas skilt. Det organiska materialet i tvättvatten är i en lättnedbrytbar form och bryts ner med hjälp av mikrobverksamhet på några dagar i jordmånen. Dock är volymen tvättvatten ofta ganska stor (vid normal användning i bostäder ca 80-120 liter per person och dygn), och hantering av stora vattenmängder på gården kräver planering. För behandling av endast tvättvatten räcker oftast en biologisk rening, som kan ordnas i marken med hjälp av en infiltration eller en markbädd, eller ett reningsverk för gråvatten, alltså ett gråvattenfilter.

Infiltration

Tvättvattnet leds till en markinfiltration genom en slamavskiljare (tvådelad eller med motsvarande sedimentationsförmåga). I slamavskiljaren bör finnas T-stycken, så att fetter och fasta ämnen som är lättare respektive tyngre än vatten stannar kvar i slamavskiljaren och inte smiter iväg för att täppa igen infiltreringen. Från slamavskiljaren leds vattnet vidare till en fördelningsbrunn, som delar vattnet jämnt i infiltreringsrören. Avloppsvattnet renas då det infiltreras genom jordlagren. Markens mikrober avlägsnar organiskt material, bakterier och kväve ur avloppsvattnet. I änden av infiltreringsrören går luftningsrör upp ovanför markytan, genom vilka luften leds in till infiltrationsbädden och säkerställer tillgången på syre åt mikroberna. Luftningen bör fortsätta genom hela systemet ända upp genom fastighetens tak. För att fungera kräver infiltrationen en lämplig jordmån. Ifall jordmånen inte släpper igenom tillräckligt med vatten eller ifall grundvattenytan är för hög, anläggs istället för en infiltration en markbädd.

Markbädd

En markbädd liknar till sin konstruktion en infiltration, men det infiltrerade vattnet samlas upp på botten av filterbädden med uppsamlingsrör och leds till en uppsamlingsbrunn. I änden av uppsamlingsrören går luftningsrör upp ovanför markytan, genom vilka luften leds in till infiltreringsbädden och säkerställer tillgången på syre åt mikroberna. Från uppsamlingsbrunnen leds det renade vattnet vidare till ett stenöga eller till ett dike. Uppsamlingsbrunnen kan även fungera som provtagningsbrunn.

En traditionell markbädd kräver åtminstone två meters höjdskillnad mellan fastighetens utlopp och det renade avloppsvattnets utloppsplats. Speciallösningar för markbäddar är låga markbäddar, horisontella markbäddar och markbäddar byggda av infiltreringsmoduler.  Med hjälp av dessa lösningar kan man minska bäddens areal eller grävdjupet. Avloppsvattnet kan även pumpas till markbädden eller från bädden till utloppsplatsen. Genom pumpning ökar markbäddens lämplighet till mycket varierande platser.

En markbädd som är planerad, byggd och skött på rätt sätt har en livslängd på 20 – 30 år. Så småningom täpps dock markbädden igen. Då förnyar man systemets material och det gamla materialet förs till en avstjälpningsplats. Fungerande slamavskiljare och övriga delar kan man använda på nytt.

En markbädd är mycket lättskött och driftsäker lösning för fastighetens tvättvatten. Markbädden fungerar rätt skött under flera decennier. Om man till systemet leder toalettvatten, bör systemets infiltreringsareal utökas och vid behov även fosforborttagningen effektiveras.

Gråvattenfilter

Tvättvattnet kan även behandlas i reningsverk ämnade för behandling av tvättvatten. Dessa olika biologiska filter (d.v.s. gråvattenfilter) är bra alternativ till markbehandling. I ett gråvattenfilter växer mikrobstammen, som ”äter” smutsämnena, på ytan av filtermaterialet (sten, plast eller fiberduk). I syrerika förhållanden avlägsnar gråvattenfilter effektivt det organiska materialet, men dess förmåga att binda näringsämnen är anspråkslös. Gråvattenfilter tar mindre plats än en markbehandling, och en del av dem kan anläggas ovanpå marken. Gråvattenfilter kräver att man följer med processen och byter eller rengör filtermaterialet beroende på modell minst en gång per år. På marknaden finns det gråvattenfilter för olika dimensioneringar: både för större och mindre mängder grått avloppsvatten. Det är därför viktigt att kontrollera för vilken mängd vatten gråvattenfiltret är dimensionerat, så att man inte i misstag skaffar ett filter avsett för en för liten vattenvolym.