Det är lättare och mera tillförlitligt att rena avloppsvattnet ifall toalettvattnet inte blandas med det märkbart renare tvättvattnet, som står för den största delen av det avloppsvatten som bildas i hushållen.

Separat behandling för toalett- och tvättvatten

Det finns flera alternativ för att behandla toalett- och tvättvatten separat. Det väsentliga är, att tvättvattnet behandlas som en separat fraktion från toalettavfallet eller -avloppsvattnet.

  • På fastigheter med vattenklosett leds toalettvattnet till en sluten tank, det vill säga ett mellanlager, varifrån de oftast transporteras till ett kommunalt avloppsreningsverk. Slammet från en sluten tank kan också behandlas och användas till nytta lokalt, t.ex. genom den fortfarande ovanliga kalkstabiliseringen.
  • Man slipper toalettvattnet helt och hållet genom att välja en vattenfri, det vill säga torrtoalett. De näringsrika torrtoalettresterna kan användas till nytta på den egna gården.
  • Mängden toalettavloppsvatten och därmed tömningsbehovet för den slutna tanken kan avsevärt minskar genom att välja en vattensnål toalett. Även dessa rester kan användas till nytta på den egna gården om man behandlar dem på rätt sätt.

Med separat behandling är det endast tvättvattnet, alltså gråvattnet, som måste renas på fastigheten. För behandlingen av tvättvattnet räcker det med en betydligt enklare behandling än de som är avsedda för allt avloppsvatten. Ifall mängden avloppsvatten är liten, behövs ingen särskild behandling, utan små mängder tvättvatten kan ledas kontrollerat ner i marken.

Om det är aktuellt att bygga eller förnya avloppssystemet, ta först reda på om det är möjligt med separata rör och separat behandling. På nya ställen lönar det sig alltid att dra avloppsrören separat ända utanför byggnaden, så att det är möjligt att behandla toalett- och tvättvatten både separat och tillsammans. Det lönar sig att separera toalett- och tvättvattnet! 

Erillisviemarointi

Att leda de separata avloppsrören för tvätt- och toalettvatten utanför huset på fastigheter på glesbygden där man bygger nya byggnader (A) stöder principen om teknologineutralitet genom att möjliggöra behandlingen av avloppsvatten både separat och tillsammans. Separeringen av avloppsvattnet inomhus (B) är märkbart svårare, om inte omöjligt.