Rening av avloppsvatten i minireningsverk

Minireningsverk är helt eller åtminstone delvis fabrikstillverkade avloppsreningsanläggningar. Reningsprocessen är densamma som i kommunala avloppsreningsverk. I reningsverket tar den biologiska processen bort det organiska materialet och den kemiska processen binder fosforn. Avloppsvattnet leds vanligen till reningsverket utan förbehandling.

Ett minireningsverk består oftast av fabrikstillverkade behållare, styrningscentral samt rörsystem.På marknaden finns ett tiotal olika modeller.

Ett typiskt minireningsverk har en aktivslamprocess. Prosessisäiliössä jätevettä ilmastetaan, jotta mikrobit voivat tehdä biologista hajotusta. I processtanken luftas avloppsvattnet, så att mikroberna kan ta hand om den biologiska nedbrytningen. Efter detta stoppas luftningen och slammet sjunker till processtankens botten. Fosforborttagningen effektiveras med kemikalietillsats. Det övre renade avloppsvattnet leds till ett stenöga eller dike. Ett minireningsverk kan på det här viset vara kontinuerligt, så att vattnet rinner in och ut vartefter. I ett Satsreningsverk renas vattnet som namnet säger en viss sats i taget.  Avloppsvattnet kommer först in till en uppsamlingstank, och när det finns tillräckligt med avloppsvatten i den, pumpas vattnet till processtanken. Det renade vattnet pumpas också med tryck ut till utloppsplatsen, vilket kräver tillräckligt med utrymme vid utloppsplatsen.

I ett biofilter växer mikrobstammen, som ”äter” smutsämnena, på ytan av filtermaterialet (sten, plast eller fiberduk). Biofilter tar i syrerika förhållanden effektivt bort det organiska materialet, men dess förmåga att binda näringsämnen är otillräcklig vid behandling för allt avloppsvatten. I en biorotor växer mikroberna på ytan av en roterande cylinder. När cylindern roterar är bakterierna växelvis under och över vattenytan. Efter den biologiska processen pumpas avloppsvattnet till eftersedimentering och därifrån vidare till utloppsplatsen. Behandling för allt avloppsvatten kräver kemisk rening. Därför är de flesta minireningsverk nu för tiden färdigt utrustade med ändamålsenliga strukturer.

På marknaden finns även saneringspaket, med vilka slamavskiljare i gott skick kan omändras till minireningsverk.

Förutsättning för att minireningsverket skall fungera

Ett minireningsverk tar endast upp litet utrymme på tomten och är relativt snabbt och enkelt att montera. Reningsverket kräver en el-anslutning och en styrcentral med alarmfunktion. Det är krävande att ha kontroll över reningsprocessen, eftersom avloppsvattenmängden och -kvaliteten från ett hushåll varierar mycket från dag till dag. Ett minireningsverk är även känsligt för störningar. Av denna orsak lönar det sig därför alltid att reda ut möjligheterna till att bygga ett gemensamt system tillsammans med grannarna. Ett minireningsverk lämpar sig dåligt för fastigheter som används endast en del av året.

Ett minireningsverk är relativt lätt att installera, men det kräver stort engagemang och regelbundet arbete för att underhålla det. Reningsprocessen måste kontrolleras varje vecka och vid störningar bör man ingripa omedelbart. Man måste tillsätta fosforborttagningskemikalier flera gånger per år och regelbundet sköta om slamtömningen. Det är utmanande att styra processen för en familjs avloppsvattenmängd, då reningsverkets inkommande vattenmängd är liten och dess kvalitet ändrar hela tiden.

Reningsresultat

Så gott som alla minireningsverk som idag finns på marknaden har med rätt skötsel möjlighet att fungera så att reningskraven uppnås. Enligt gjorda undersökningar är det dock många reningsverk som i normalbruk inte uppfyller reningskraven. En del av reningsverken fungerar, medan en stor del inte gör det fastän tillverkaren är densamma. Det viktigaste skälet till att reningsverken inte fungerar är en försummelse av regelbunden skötsel.

Utgående vatten från ett minireningsverk har konstaterats vara hygieniskt mer smutsigt än det vatten som kommer ut från en markbehandlingsanläggning. Bakteriehalten av fekala koliforma bakterier i det utkommande vattnet från ett minireningsverk har i testen varierat mycket. Halterna har varit från några hundra till till och med miljoner [kbe/100 ml].

Skötsel och service

Ett minireningsverk kräver en kontinuerlig kontroll. Med veckovisa kontroller granskas med ögonmått processens funktion, kemikaliemängd och -förbrukning samt eventuellt en granskning av slammets kvalitet och mängd. Den årliga servicen på den tekniska anläggningen kräver besök av en yrkesman på fastigheten. Man kan avtala om den årliga servicen genom ett serviceavtal. Avtalet befriar dock inte fastighetsägaren från den regelbundna övervakningen av anläggningen. Borttagning av överskottsslam görs 2 – 4 gånger per år endera med slamtömningsbil eller genom att tömma anläggningens egna uppsamlingssystem. Slammet transporteras till behandling som godkänts av kommunen. Slamtömningsbilen bör kunna komma nära reningsverket även vintertid. Tillverkaren av reningsverket ger noggrannare bruks- och underhållsanvisningar tillsammans med reningsverket.