I en infiltration renas avloppsvattnet då det transporteras genom markskikt och det hamnar till slut i grundvattnet. En lyckad infiltration kräver en lämplig jordmån: infiltration lyckas inte i lerjord eller på grundvattenområden! Istället för infiltration använder man idag ofta markbädd

Rening av avloppsvatten i marken – infiltration

I markbehandlingar (infiltrering och markbädd) renas vatten genom att filtreras endera genom den naturliga jordmånen eller genom ett för ändamålet byggt infiltreringsbädd.

En modern infiltration bör inte förväxlas med de tidigare använda infiltreringsrören, som fungerar som en konstruktion som leder avloppsvattnet till marken.

Till en modern infiltration hör

Imeytyskentässä jätevedet johdetaan saostuskaivokäsittelyn jälkeen maaperään, jossa jätevesi puhdistuu biologisten ja kemiallisten prosessien seurauksena. Kuvassa harmaan jäteveden imeytyskenttä. Joissain tapauksissa imeytyskentän voi rakentaa myös kaikkien jätevesien yhteiskäsittelyä varten.

I en infiltration leds avloppsvattnet efter behandling i slamavskiljare till marken, där avloppsvattnet renas genom biologiska och kemiska processer.  Bilden visar en infiltration för gråvatten. I vissa fall kan man bygga en infiltration även för behandling av allt avloppsvatten.

Slamavskiljare och luftningsrör

Avloppsvattnet leds till infiltreringsrören genom en slamavskiljare (tredelad eller med motsvarande hållningskapacitet för fasta ämnen). I slamavskiljaren bör finnas T-stycken, så att fetter och fasta ämnen som är lättare respektive tyngre än vatten stannar kvar i slamavskiljaren och inte smiter iväg för att täppa igen markbädden eller dess infiltreringsrör. Från slamavskiljaren leds vattnet vidare till en fördelningsbrunn, som leder vattnet jämnt ut i infiltreringsrören.

Mikroberna i marken avlägsnar organiskt material, bakterier och kväve från avloppsvattnet. En del av fosforn binds till jordpartiklar, men med tiden minskar markens kapacitet att rena fosfor. Därför förbättras jordens fosforrening ofta på kemiskt vis, åtminstone på de områden som berörs av de strängare reningskraven. I ändan av infiltreringsrören går luftningsrör upp ovanför markytan, genom vilka luften leds in till markbädden för att säkra tillgången på syre åt mikroberna. Luftningen bör fortsätta genom hela systemet ända upp genom fastighetens tak.

En jordmån som är lämplig för infiltration

Vid planeringen av en infiltration bör man utreda jordmånens egenskaper tillräckligt och försäkra sig om att grundvattnet är tillräckligt långt från infiltreringsytan, så att avloppsvattnet hinner renas innan det når grundvattnet. Markens egenskaper kan man utreda genom t.ex. markundersökningar, där man gräver en grop i marken och gör infiltrationstest på det verkliga infiltrationsdjupet, alltså 1-2 m från markytan. Om sanden är för fin, filtreras inte avloppsvattnet tillräckligt snabbt genom bädden och den sätts igen. Om sanden är grövre, ”rinner” vattnet igenom lagren, och mikroberna hinner inte utföra sitt reningsarbete. Grundvattenytans nivå kan man utreda genom att gräva eller från närliggande hushållsvattenbrunnars vattenyta.

Om marken inte släpper igenom tillräckligt med vatten eller om grundvattenytan är för nära, bygger man istället för en infiltration en markbädd

Leikkaus_imeytys_sv

Tvärsnitt av infiltrationsanläggning

Byggande av en infiltration

En markbädd placeras på tomten så, att det inte finns några hushållsvattenbrunnar i grundvattnets strömningsriktning. En traditionell infiltration behöver ca 30 m2 utrymme. I en markbehandling lämnas luftningsrören (ca en meter höga) och brunnslocken synliga ovanför markytan. Infiltrationen formas alltid som en kulle för att leda bort ytvatten. Ytstrukturen får inte göras för tät så att den hindrar syretillförseln. Ovanpå markbädden kan man plantera växter med grunda rötter, men man får inte köra på bädden eller ta bort snö på vintern från den. Imeytyskentän erikoisratkaisuja ovat kumpareimeytys ja kasvu- ja levitysalustoilla rakennettu imeytyskenttä. Kumpareimeytyksessä varmistetaan riittävän pitkä etäisyys pohjaveden pintaan ja kasvu- ja levitysalustoilla voidaan pienentää kentän pinta-alaa.

Reningsresultat

Man kan inte ta reda på reningsresultatet i en infiltration, eftersom det inte är möjligt att ta ett representativt prov av det utgående vattnet. Dock kan man uppskatta att man med en infiltration uppnår ett motsvarande reningsresultat som med en markbädd.

Skötsel och service

Ett markbehandlingssystem kräver betydligt mindre skötsel och service än ett minireningsverk. Slamavskiljaren bör tömmas tillräckligt ofta, i många fall två gånger per år. Det lönar sig att göra ett skriftligt avtal om tömningen med ett slamtömningsföretag. Efter tömningen bör slamavskiljaren fyllas med vatten, så att fasta ämnen och fett inte rinner ut och täpper till markbädden och för att marktrycket inte skall rubba slamavskiljaren. Slamavskiljare av plast bör ankras i samband med byggskedet. Justeringen av fördelningsbrunnen bör även kontrolleras några gånger per år, så att bädden belastas jämnt och fungerar så länge som möjligt.

En markbädd som är planerad, byggd och skött på rätt sätt har en livslängd på 20 – 30 år. Så småningom kan ändå bädden bli mättad på vatten och ämnen och täppas igen. Man kan lämna bädden på stället och bygga en ny. Om jordmassorna tas ur bruk, kan man sprida dem på egen tomt eller föra dem till avfallsstationen. Fungerande slamavskiljare och övriga delar kan man använda på nytt.