I gemensamma system för grannar eller byn används samma teknik som i enskilda reningsverk. I större enheter är reningsresultatet dock i allmänhet mer störningsfritt och bättre, eftersom avloppsvattenbelastningen är jämnare och processen är lättare att kontrollera.

Ett gemensamt avloppsvattensystem för grannarna eller byn

Det lönar sig alltid att ta reda på möjligheten att ansluta sig till vattentjänstverkets avloppsnätverk, före man planerar en mindre enhet, såsom fastighetsvisa eller byavisa system. Det finns dock byar med tät bebyggelse, som befinner sig långt ifrån det befintliga avloppsnätet.  Byn kan även vara belägen på ett viktigt grundvatten- eller strandområde, så att allt avloppsvatten, även det renade avloppsvattnet, måste ledas utanför området. I sådana här fall kan alternativet vara att låta bygga ett eget reningsverk för byn eller ett gemensamt för några fastigheter.

Byareningsverk

Ett sådant centraliserat avlopp är oftast mer lönsamt än en lösning för några fastigheter, ifall det på området finns minst fem fastigheter per kilometer eller 20 fastigheter per kvadratkilometer. Avloppet kan förverkligas endera genom skriftliga avtal mellan grannarna, genom en sammanslutning eller genom ett andelslag.  Ifall man söker om bidrag för projektet, bör verksamheten vara organiserad. Bidrag kan ansökas från kommunen och den regionala NTM-centralen. Ifall byareningsverket har mer än 50 personer anslutna eller ifall man producerar mer än 10 m3 avloppsvatten, klassificeras det som ett vattentjänstverk. Då har det samma rättigheter och skyldigheter som ett kommunalt vattentjänstverk.

Gemensamma system för grannar

 

På mer glest bebodda områden är det möjligt att göra ett gemensamt system tillsammans med grannarna. Ett gemensamt system är ofta mer förmånligt både när det gäller investerings- och driftkostnader. Det lönar sig att göra skriftliga avtal om gemensamma system med grannarna. Andelen i det gemensamma systemet flyttas i en fastighetsförsäljning även över till den nya ägaren.

I gemensamma system används samma teknik som i fastighetsvisa system

Ett avloppssystem för byn eller för grannarna kan vara markbehandling (alltså infiltration eller markbädd) eller minireningsverk. I större enheter är reningsresultatet dock i allmänhet mer störningsfritt och bättre, eftersom avloppsvattenbelastningen är jämnare och processen är lättare att kontrollera. Det lönar sig att göra avtal med en servicefirma för skötseln av reningsverket. Ägarna till reningsverket bör dock alltid känna till reningsprocessen och sköta om reningsverkets veckovisa kontroll och åtgärder i överraskande situationer.